Goed wonen voor iedereen?

De kogel is door de kerk, met de bouw van ’De Nieuwe Kern’ kan eindelijk gestart worden.
Dat er in plaats van 4500 woningen 6200 gebouwd worden, lag als een strop om onze nek,
maar door stijgende bouwkosten en andere oorzaken moesten we wel akkoord gaan. Natuurlijk
Belang is niet blij met de hoogteaccenten, die komen achter Station Duivendrecht. Hierdoor
zullen deze hoogteaccenten zichtbaar zijn voor de bewoners van de bestaande bebouwing van
Duivendrecht. Tevens vinden wij dat woningen van 30 m2 echt te klein zijn, ook dit hebben wij
kenbaar gemaakt.

Een ander project wat in de raad behandeld gaat worden, is de bouw van ‘exclusieve’ woningen
op het manegeterrein in Ouderkerk. Zitten wij nu echt te wachten op deze luxe woningen?
Momenteel is er een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor jongeren en ouderen.
Twee onder één kap en vrijstaande woningen, zijn voor veel jonge stellen en starters op de
kopersmarkt niet te betalen. Wie gaan deze woningen dan kopen? Bouwen wij wel voor onze
eigen inwoners?

Ook hebben wij binnen de gemeente het project ‘Van Groot naar Beter’. Dit blijkt een illusie of
desillusie te zijn voor diverse inwoners, die nu in een huur ééngezinswoning wonen en graag
naar een kleinere seniorenwoning of appartement willen verhuizen. Op de wachtlijst staan
meer dan 15 inwoners, die gebruik willen maken van deze regeling, echter komen er maar 3
woningen per jaar vrij voor deze groep inwoners. U zult begrijpen dat deze mensen lang
moeten wachten, voordat zij aan de beurt zijn. Ik heb vanuit Natuurlijk Belang contact
opgenomen met de wethouder, om te onderzoeken wat wij kunnen veranderen aan dit beleid.
Het gaat niet zo snel als wij zouden willen, maar we zitten er bovenop.

We willen toch allemaal goed en prettig wonen?!?


Meer of minder bomen en groen in Ouder-Amstel?

In Ouder-Amstel lijkt groen soms te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bewoners droegen enthousiast 2912 locaties aan voor nieuwe bomen, maar slechts 14 voldeden aan alle criteria. Uiteindelijk bleef er één plek over die geschikt zou zijn om bomen te planten. Is de gemeente echt toegewijd aan meer groen?

De recente bomenkap bij Van Poelgeest/BMW dealer roept vragen op. Wie gaf toestemming voor deze kap, en waar zijn de vergunningen? Al sinds 2014 verdwijnen bomen om het zicht op de locatie langs de A10 te verbeteren. Op 3 maart 2023 gaat de kap door, uitgevoerd door de firma Veluwenkamp. Maar waar is de vergunning? Inmiddels is er een nieuwe aanvraag gedaan door Van Poelgeest/BMW dealer om nog eens 4 bomen te kappen, hiervoor is een vergunning verstrekt. Voor de goodwill van de mensen die ernaast wonen mogen er 2 bomen blijven staan.

Een kaalslag langs de A10 en verbreding van de A9 hebben hun tol geëist. Maar juist in een gemeente als Ouder-Amstel, omringd door snelwegen, is vergroening cruciaal. Wat kunnen bomen voor ons betekenen?

Meer dan we denken! Bomen zuiveren lucht en water, bieden onderdak aan dieren, beschermen tegen overstromingen en verrijken de bodem met essentiële voedingsstoffen.

Natuurlijk Belang roept de gemeente op te stoppen met onnodige bomenkap en regelgeving en snel de ambitie met de beloofde 500-1000 bomen waar te maken voor 2026.

Laten we streven naar een groener en gezonder Ouder-Amstel, voor ons en voor toekomstige generaties.

 

Inwoners Duivendrecht opgelet!

Tijdens de commissievergadering Burger & Bestuur op 14 maart heeft Natuurlijk Belang vragen gesteld over criminaliteit in Duivendrecht. Wij maken ons zorgen over kwetsbare ouderen die door criminelen worden misleid om hun kostbaarheden en bankpassen af te geven. Ook worden inwoners geconfronteerd met ongevraagde pakketjes, die later door de politie moeten worden opgehaald. Hoewel er waarschuwingen zijn geplaatst in het Weekblad voor Ouder-Amstel, wordt deze krant niet overal bezorgd. Natuurlijk Belang pleit voor het gebruik van de lichtkrant, huis aan huis flyers of borden om inwoners te waarschuwen voor deze praktijken. Wij stellen voor om een informatiebijeenkomst te organiseren, vergelijkbaar met die in Ouderkerk. De burgemeester, verantwoordelijk voor veiligheid, heeft aangegeven dat zij en de politie op de hoogte zijn en dat er binnenkort een informatiebijeenkomst in Duivendrecht wordt gehouden, ondersteund door Coherente. Natuurlijk Belang houdt de ontwikkelingen in de gaten en zal de inwoners informeren over de datum van deze bijeenkomst.

Maandag 15 april van 13.00-16.30 is de informatiebijeenkomst in het Dorpshuis te Duivendrecht

Het stroomt (water) rekeningen!

Onder leden en in het bestuur van Natuurlijk Belang is geschrokken gereageerd op het bericht dat vanaf februari 2024 ook inwoners van Ouder-Amstel meerdere aanslagen van Waternet over voorgaande jaren kunnen verwachten.

Nog maar kort geleden stond hierover een groot artikel in het digitale weekblad Ouder-Amstel namelijk op 24 januari 2024. Daar is door en vanuit het college van B&W en De Gemeenteraad niet op gereageerd, terwijl Ouder-Amstel honderden huishoudens telt die rond moeten zien te komen met een absoluut minimum.

Een vreemde situatie aangezien alle fracties, waaronder Natuurlijk Belang, zeggen zich hard te maken voor de minst draagkrachtigen binnen onze gemeente.

Het is te makkelijk om te wijzen naar de verantwoordelijke portefeuillehouder in het college, aangezien uiteindelijk de gemeenteraad het waterbeleid vaststelt en het college controleert op de uitvoering.

Dat is voor het bestuur van Ouder-Amstel een moeilijke opgave aangezien waterbeleid onder de verantwoordelijkheid van Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht valt. Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht zijn twee zelfstandig opperende organisaties, die al jaren tot volle tevredenheid samenwerken aan het waterbeleid in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten.

Helaas is daar de afgelopen jaren de klad in gekomen, zowel op bestuurlijk als op financieel niveau. En als dan blijkt dat het Bestuurlijk overleg waterschap Amstel Gooi & Vecht (BOWA) geen gebruik maakt van adviesbevoegdheden, dan valt dit onder taakverwaarlozing. Hier zullen de minst daadkrachtige huishoudens onder gaan lijden zeker gezien het feit dat er ook geen financiële regelingen zijn om dit op te lossen.

Natuurlijk Belang verzoekt ALLE fracties zich unaniem hard te maken om te voorkomen dat de waterrekeningen van de achterliggende jaren  op de bordjes van de minst draagkrachtige terechtkomen.

“Niet perfect en zeker niet goed genoeg!”

De begroting ziet er qua vorm best aardig uit, echter tijdens het overleg in de raadscommissie jl. 2 november bleek de onderbouwing op een groot aantal vlakken onvoldoende of de onderliggende stukken ontbraken. Door een meevaller van het Rijk, kunnen we onze reserves aanvullen. Het verdient aanbeveling om het  bedrag dat naar de reserves gaat deels te gebruiken voor dringende zaken, waaronder armoede, jeugdzorg en welzijnswerk. Om in armoede te leven is vreselijk, dat past niet in onze gemeente waar vele inwoners het zichtbaar goed hebben.

Toename Jeugdzorg  is te wijten aan een stagnerende uitstroom en niet zozeer aan een hogere instroom. De gemeente kan de instroom van nieuwe cliënten niet volledig stoppen maar tot op zekere hoogte ( bij-)sturen. Het uitgangspunt van de gemeente is dat de jeugdigen de hulp krijgen die ze nodig hebben en de gemeente garant staat voor de kosten. Over deze financiële middelen maakt NB zich zorgen. De behandelingen zijn zwaarder en duren langer. Een goede behandeling is de basis voor een toekomst voor deze jeugdigen en van onze samenleving.

Met het welzijnswerk van Coherente zijn wij tevreden. De definitie van welzijnswerk is : maatschappelijke activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van het welzijn van ALLE inwoners. Echter, we moeten niet denken dat het alleen voor de kwetsbaren en ouderen onder ons is.  Iemand kan fysiek heel goed zijn, maar misschien wel heel erg eenzaam. Dat Coherente deze mensen ook een plek geeft is onmisbaar. Mensen samenbrengen zowel jong als oud is een groot goed. Dat Coherente door de bezuinigingen straks diverse activiteiten niet meer kan uitvoeren, is onacceptabel voor NB.

Natuurlijk Belang maakt zich ernstig zorgen over het woonbeleid . Hoe pakt de verdeling van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor onze inwoners uit.

Hoe lang moet men wachten voor men een woning krijgt toegewezen? Jaren en nog eens jaren? Dit wordt nog eens bemoeilijkt door de van rijkswege opgelegde extra versnelde opname van statushouders. Laat het duidelijk zijn dat wij niets tegen statushouders hebben en dat deze mensen opgevangen moeten worden begrijpen wij, dit gaat wel ten koste van onze eigen inwoners. Wij hebben al zo weinig sociale huurwoningen te verdelen, als er dan ook nog eens de helft  naar statushouders gaat, blijft er voor onze eigen jeugd bitter weinig over.

Woontorens tot wel 70 meter hoog zijn niet de oplossing voor het woonprobleem, aangezien het de huidige bewoners van Duivendrecht belast met ernstige horizon vervuiling. Wij zijn niet tegen hoogbouw, maar 70 m is buiten proportie ( bijna 2,5 x de hoogte van de flat Jupiter in Duivendrecht).

Wat betreft de afvalstoffenheffing vinden wij de verhoging buitensporig.

De gemeente heeft ons voorgespiegeld dat de kosten naar beneden gebracht zouden worden om het betaalbaar te houden  mede door de invoering van Diftar. De afvalstoffenheffing is sinds 2018 bijna verdubbeld. Hoe blijven wij als gemeentelijke overheid geloofwaardig naar onze inwoners?

Over het groen in onze gemeente maken wij ons zorgen, daar wij ver beneden het landelijke gemiddelde zitten. Wij gaan er vanuit dat de betreffende motie  uitgevoerd wordt.

En dit zijn een paar punten die niet perfect en ook zeker niet goed genoeg zijn!

De Skyline van Duivendrecht verandert

Donderdag 5 oktober 2023 was er een informatieavond in het Dorpshuis te Duivendrecht over Werkstad Overamstel.

Werkstad Overamstel gaat de komende jaren snel veranderen. Hoogbouwplannen tot wel 70 meter, de komst van talloze hotels en de opvallende Orato Office-wolkenkrabber die er al staat, zullen onze horizon transformeren. Deze ontwikkelingen, gelegen op grondgebied in handen van Amsterdam, hebben een aanzienlijke impact op ons, de bewoners van Ouder-Amstel, en met name op de dorpskern van Duivendrecht.

De zichtbare aanwezigheid van Orato Office is nu een iconisch kenmerk van onze omgeving. Terwijl sommigen deze veranderingen omarmen als tekenen van groei en vooruitgang, roepen ze bij anderen zorgen op. Wat betekent dit voor ons dagelijks leven en de identiteit van Duivendrecht?

Moeten we de impact van deze hoogbouwplannen op onze gemeenschap begrijpen. Dragen ze bij aan een bloeiende lokale economie en aan werkgelegenheid voor onze inwoners? Of blijven de voordelen van deze ontwikkelingen voor velen ongrijpbaar?

De toename van hotels werpt ook vragen op over de essentie van Duivendrecht. Wat betekent dit voor onze gemeenschap en de unieke sfeer van ons dorp? De komst van toeristische accommodaties versterkt dat onze lokale cultuur of verstoort het de balans?

Onze intentie is niet om tegen modernisering te zijn, maar om bewustzijn te creëren. Als gemeenschap moeten we samenwerken om ervoor te zorgen dat deze veranderingen in ons voordeel werken. Laten we ernaar streven dat Werkstad Overamstel niet alleen de lucht in gaat, maar ook ons welzijn verhoogt.

Natuurlijk Belang volgt alle ontwikkelingen op de voet en zal er op toezien dat de belangen van de inwoners van Ouder-Amstel gewaarborgd blijven. Wij zijn dé lokale partij bestaande uit bewoners en voor bewoners.

Nadine Schreurs, burgerraadslid Natuurlijk Belang

Installatie nieuw burgerraadslid Natuurlijk Belang

Installatie nieuw burgerraadslid Nadine Schreurs tijdens de raadsvergadering van 23 februari 2023.

Namens Natuurlijk Belang zal zij in Commissievergaderingen van de raad
de besluitvorming in onze gemeente kritisch volgen en van deskundig commentaar voorzien.

Wij wensen haar hierbij veel succes!

Begroting 2023: bezuinigingen onevenredig verdeeld

Donderdag 10 november heeft de Raad de Programmabegroting voor 2023 goedgekeurd.

Twee partijen stemden tegen: Natuurlijk Belang en D’66.

Ondanks dat de meerderheid van de Raad bedenkingen had over het halveren van het door haar vastgestelde in februari 2022 budget voor het Centrumplan, bleef daar in de stemming weinig van over.

Voor Natuurlijk Belang gaf de onevenredige verdeling van de bezuinigingen de doorslag. Een miljoen bezuinigen op het Centrumplan is snel verdiend en daarbovenop 20% op de WMO draagt ook aardig bij.

Natuurlijk Belang erkent de noodzaak om te bezuinigen, maar kan zich niet vinden in de manier waarop het College de pijn “verdeelt”.

Jaren werk van vrijwilligers, ambtenaren en externe partijen dreigen verloren te gaan en over een uitgekleed Centrumplan zullen de bewoners van Ouderkerk niet tevreden zijn.

Dolf van Muyden

Nieuwe fractievoorzitter Natuurlijk Belang

In de fractie van Natuurlijk Belang is per 1 september een wijziging ingevoerd. Om een betere afspiegeling van het aantal ontvangen stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 in de fractie weer te geven, heeft de fractie in goed overleg besloten dat Rita Smit-Lotterman vanaf die datum het fractievoorzitterschap van Jacques Bos over zal gaan nemen.

Jacques blijft samen met Dolf van Muijden als lid van de fractie in de raad aan Natuurlijk Belang verbonden.

Rita Smit-Lotterman is geen onbekende in Ouder-Amstel. Zo heeft zij verschillende bestuurstaken vervuld en is zij lid van het Oranje Comité. Ook heeft zij zich intensief beziggehouden met de ontwikkeling van het Centrumplan en stop de Bomenkap A9. ‘Ik vind het een eer dat ik me met de partij voor de belangen van onze kernen kan inzetten. Zeker in de komende periode waarin veel van ons als gemeente wordt gevraagd.

Het Bestuur van Natuurlijk Belang bedankt Jacques Bos voor de afgelopen jaren dat hij op voortreffelijke wijze het fractievoorzitterschap heeft uitgevoerd en wenst Rita Smit veel succes toe met het vervullen van deze taak.

Natuurlijk Belang

M. Scheers, voorzitter

Terug kijken voor de toekomst

Een jaarrekening is altijd achteraf. En wat gepresenteerd wordt kan geen verassing zijn.  Tenzij wij als gemeenteraad hebben liggen slapen.  Aan het begin van een nieuwe raadsperiode is een jaarrekening al helemaal raar. Een nieuw college, nieuwe raadsleden.  Wie is nu verantwoordelijk?  Gek genoeg toch wij allemaal, want dit maakt namelijk niet uit.  De jaarrekening moet als basis dienen om goed en gezond financieel beleid voor de komende jaren te maken. 

Voor Natuurlijk Belang is het belangrijk dat de reserves van de gemeente op pijl blijven en daarom hebben wij wat moeite dat ongebruikte budgetten doorschuiven. Wat ons betreft gaan deze budgetten naar de Algemene Reserve. En gaat het college eerst beleid maken en vraagt daarna om geld.  Zoals het ook hoort. 

En anders zouden we liever zien, dat deze overgebleven budgetten naar achterstallig onderhoud gaat in de buitenruimte.  Zodat er snelle verbeteringen komen.  Of misschien toevoegen aan het budget voor het centrumplan?

Natuurlijk Belang gaat geen heel lang verhaal houden.  De komende jaren moet de focus volledig op een financieel gezonde gemeente komen. Wij vragen dan ook om goed inzichtelijk te maken waar onze invloed op de begroting ligt. Wat is wettelijk, en waar het kan een tandje minder.

Natuurlijk Belang heeft ook zorgen met betrekking tot de stikstof problematiek en wat dit voor onze boeren betekent.

De inzet van onze gemeente moet ook een focus hebben op gezond leven, sporten en de klimaatopgave. Waarbij de lasten niet bij onze inwoners komt. 

Met aandacht voor de mens, natuur en leefomgeving. En vooral samen werken met onze inwoners.

Jacques Bos
Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Bijdrage Debat nieuwe coalitie

Natuurlijk Belang zegt “Ouder-Amstel voor de toekomstige generaties Jong en Oud”

Een coalitie met een krappe meerderheid van 1 zetel. Zonder partijen die echt gewonnen hebben. Geen van deze partijen hebben er een zetel bij. Ze hadden dat echter wel verwacht. En dat viel tegen.

Een coalitie die al gevormd was voor de verkiezingen.  Eentje die uitgaat van personen. Want tenslotte werd gezegd, “ O wij werken zo goed samen met Axel Boomgaars”  Dat willen wij.  Echter Axel is weg. Zijn hart lag duidelijk niet bij Ouder-Amstel, maar ergens anders.  We zien bekende gezichten.  Wat wij de wethouders graag mee willen geven. Leg afspraken vast, vertrouw niet op blauwe ogen, en bespreek die afspraken eerst met de raad. 

Wat Natuurlijk Belang betreft behoort een coalitie niet gevormd te worden op basis van personen, maar op basis van inhoud. En ook is een verkiezingsuitslag belangrijk.

En natuurlijk, Ouder-Amstel Anders en de VVD hebben de meeste raakvlakken. Ze kennen elkaar tenslotte heel goed. 

Maar genoeg daarover. Natuurlijk Belang kijkt namelijk naar de toekomst en zal altijd de samenwerking op de inhoud zoeken. En zal geen kinnesinne naar personen hebben. Want die komen en gaan.

Wat betreft het coalitie akkoord. Er is achter gesloten deuren driftig vergadert. Het was mooi geweest als dit in het openbaar was gebeurd.  Waar wij een compliment over willen maken is dat deze coalitie probeert het een en ander op te halen bij andere partijen, en inwoners. 

Veel zaken in het coalitie akkoord was al staand beleid. Niets nieuws dus. Ook veel beleid komt voort uit taken die de gemeente gewoon moet doen.

Waar we ons wel zorgen over maken is onze jeugd, de woningmarkt en onze groene leefomgeving. 

Met name voor onze jeugd laat dit akkoord wat ons betreft het schieten.  Op de woningmarkt heeft de gemeente slechts deels invloed.  Zelfbewoningsplicht zijn wij bij nieuwbouw voor. Echte;r er zitten haken en ogen aan, want deze maakt inbreuk op het eigendomsrecht.  Een goede onderbouwing is dus noodzakelijk.

Wat betreft de openbare ruimte. Daar zou wat ons betreft wel een tandje bij kunnen. Dit kan je doen samen met onze inwoners. Quick wins op het openbaar groen.  Bomenkap van gezonde bomen tegengaan. Zorgen dat onze gemeente nog groener wordt.  Eventueel adopteer een boom. Dit levert geld op en is nog leuk ook. 

Op het onderwerp openbare orde staat een mooi lijstje van aandachtspunten, waarvan het meeste al gebeurd. Zonder concrete uitwerking, met een wettelijk kader.  Natuurlijk Belang is dan ook benieuwd wat dit college hier gaat doen. 

Wat wel opvalt is een stukje over nepnieuws. Mensen als Donald Trump en Victor Oban gebruiken het woord nepnieuws en stemmingsmakerij om oppositie en kritische burgers de mond te snoeren.  Wij maken ons dan ook zeer zorgen over dit punt. Want bange bestuurders die niet tegen weerwoord kunnen, zijn niet zulke goede bestuurders. Feiten, en dat weet elke wetenschapper, kunnen op meerdere manieren bekeken worden. Dat wil niet zeggen dat deze niet juist zijn.  Dat er een andere mening is, wil niet zeggen dat er stemmingmakerij is. Alleen dat iemand het anders ziet.

En dat alles hangt samen met de integriteit van de raad en dit nieuwe college.

Wees open, en transparant.

Wat betreft financiën.  Wij maken ons al jaren zorgen over de financiële positie van onze gemeente. En natuurlijk moet de begroting sluiten. Dat is wettelijk verplicht, niets nieuws dus. Wat wij lezen is dat de last bij de burger wordt neergelegd. En dat is onterecht. De gemeente heeft te veel uit gegeven. En ja, de taken die vanuit het rijk zijn overgekomen hebben ook invloed.  Ik ben echter wel blij te lezen dat eventuele verhoging van de OZB (WOZ waarde) wordt gecompenseerd door verlaging van de rioolheffing. Iets wat ons initiatief al was 4 jaar geleden.  Waar wij ook benieuwd naar zijn, als er nieuwe taken vanuit het rijk overkomen, zonder budget. Of dit college dan ook echt ruggengraat heeft om dit niet uit te voeren. Wat volgens ons wettelijk niet kan. 

Zoals u merkt een kritische bijdrage van Natuurlijk Belang. En ja, wij willen samen werken met dit college.  Zodat Ouder-Amstel een sociaal, groene, leefbare gemeente is en blijft. Waar iedereen prettig woont en onderneemt.  Wij wensen dit college veel inzicht, wijsheid en openheid toe.

Verbazing over vertrekkende wethouder

Natuurlijk Belang is enorm verbaasd dat de wethouder van GroenLinks (Axel Boomgaars) heeft besloten om onze gemeente te verlaten. GroenLinks is tenslotte met hem als wethouders kandidaat de gemeenteraadsverkiezingen in gegaan. Ik kan natuurlijk een vergelijking maken met voetbal en Ronald Koeman die tussentijds op een trein sprong naar Valencia en zijn oude werkgever in Nederland verliet.

Bij de start van de coalitie-onderhandelingen hebben GroenLinks, Ouder-Amstel Anders en VVD aangegeven dat men de voorkeur geeft aan zoveel mogelijk ervaren wethouders. Dat gaat nu niet meer op voor deze samenstelling met het wegvallen van de GroenLinks wethouder.

Natuurlijk Belang is nog steeds bereid om in een coalitie te stappen. Wij staan open voor een uitnodiging om te praten over een coalitievorming. Onze gemeente heeft baat bij een stabiele coalitie, een coalitie die gaat voor onze gemeente, inwoners en ondernemers. Er ligt een zeer moeilijke (financiële) opgave voor onze gemeente en wij zijn bereid deze verantwoordelijkheid te nemen in het belang van onze inwoners. 

Jacques Bos, Fractievoorzitter Natuurlijk Belang

Verkiezingspitch radio debat

Wie zijn wij? Natuurlijk Belang is een lokale partij diep geworteld in Ouder-Amstel. Met aandacht voor groen en het dorpse karakter van onze gemeente. Daar zetten wij ons al jaren voor in.
En daarom gaan we door met het centrumplan. Samen met inwoners en ondernemers. Om hier een succes van te maken. En te zorgen dat het plan betaalbaar blijft.  Ook mogen we ons cultureel erfgoed niet vergeten. In het bijzonder het gezellenhuis. Deze moet zo snel mogelijk worden hersteld naar zijn oorspronkelijke glorie.  Met daarin een maatschappelijke functie en horeca. 

Groen in de wijken. Binnen de bestaande budgetten het groen in de wijken verbeteren. En er voor zorgen dat Ouder-Amstel mooi en veilig blijft.

Geen onnodige bomenkap. Het liefst meer bomen er bij. Wees zuinig op de schaarse natuur.  Daarom ook geen windmolens in de Polder.  Het landschap is schaars. Laat het landschap mooi blijven en bescherm het groen en de dieren. 

Een financieel gezonde gemeente. Waarbij plannen voldoende dekking moeten hebben. Geen dure bureaus inhuren. Maar met de bestaande ambtenaren capaciteit en onze inwoners die plannen maken.  Samenwerken is hierbij het belangrijkste wat je kan doen. 

De woonlasten moeten niet te sterk stijgen. Normaal zou ik zeggen niet meer dan de inflatie.  Maar omdat de inflatie heel hoog is moet hier goed naar gekeken worden. 

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen het afvalpasje gestemd. Ja, wij zijn voor goed afval scheiden, en gaan ons dan ook inzetten om samen met de supermarken en ondernemers de verpakkingen minder te krijgen.  Afvalscheiding moet geen straf zijn. Restafval kan je alleen verminderen als er minder geconsumeerd wordt en als er ander soort verpakkingen komen. Ook willen wij graag een oplossing voor ouderen die een zak afval niet zo makkelijk weg kunnen brengen. 

Natuurlijk Belang gaat samen met onze inwoners en ondernemers voor een mooie gemeente waar wij allen trots op kunnen zijn. 

Samenwerken. Daar gaan wij voor. Doet u met ons mee?

 

28% minder restafval. Geloof u het?

In verkiezingstijd komen er opeens allerlei succes verhalen vanuit het college in het weekblad. Zo ook t.a.v. Diftar en de afval pasjes. Één maand na de invoer van de afval pasjes weet de wethouder van Groen Links nu al te vertellen dat dit een groot succes is. 28% minder restafval!
Dit was waarschijnlijk ook bereikt zonder de pasjes. Want tenslotte is GFT nu weer apart in te leveren. En wij weten uit ervaring dat jaren geleden, GFT ook goed gescheiden werd.
Wij zijn dan ook van mening dat je geen afval pasjes nodig hebt om goed afval te scheiden. Onze inwoners kunnen dit ook zonder dat pasje. En daarom hebben wij ook grote vraagtekens bij dit artikel, wat een week voor de verkiezingen in het weekblad staat.

Natuurlijk Belang gaat de dorpen in

Wij staan tijdens onze campagne met een whiteboard in de dorpskernen om de wensen van de inwoners te noteren. Zie hier het resultaat vanuit Ouder-Amstel waar wij vanmiddag stonden. Geen Afvalpas staat bovenaan. Wij van Natuurlijk Belang zijn ook de enige partij die tegen het pasjessysteem hebben gestemd. En wij zijn nog steeds tegen dit systeem. Dat blijkt ook duidelijk uit onze verkiezingscampagne.

Natuurlijk Belang start campagne gemeenteraadsverkiezingen

Natuurlijk Belang, de lokale partij van Ouder-Amstel, is op zaterdag 26 februari zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart.  De kandidaten zijn op pad gegaan met het wens- en ideeënbord. Hierop kunnen inwoners hun wensen en ideeën kwijt voor onze mooie gemeente. Niet helemaal tot onze verbazing kwamen drie  thema’s steeds terug.  Afvalpas, mee kunnen praten over besluiten in de gemeente en het onderhoud van het openbaar groen.  De komende weken zullen wij regelmatig te zien zijn in de dorpskernen.   Inwoners staan bij ons op de eerste plaats.  Op naar de verkiezingen.

 

 

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen, dus niet meteen kappen. Soms ontkom je er niet aan, maar onderzoek eerst eens goed of er geen andere oplossingen zijn.

Zoals nieuwbouw iets verplaatsen, een nieuwe weg iets anders laten lopen en kan de boom herplant worden op een andere locatie.

Ook voor het planten van meer bomen is Natuurlijk Belang een voorstander. Want zonder bomen geen gezond leven !

Ouder-Amstel is omgeven door snelwegen. De bomen die langs deze snelwegen staan zijn zeer belangrijk, zij nemen CO2 op, beschermen ons tegen fijnstof en ook nemen zij een deel van de geluidsoverlast weg. Sinds de kap van de vele bomen langs de A9 is er veel meer geluidsoverlast in de wijken Tuindorp en Benning. Zelfs kan je midden in het dorp dikwijls de snelweg horen.

Ook een groene omgeving straalt rust uit en rust is wat we nodig hebben in ons vaak hectisch leven.

Bomen en ander groen zijn een belangrijk speerpunt voor Natuurlijk Belang.

Rita Smit-Lotterman
Fractie-assistent Natuurlijk Belang

 

Kandidatenlijst Natuurlijk Belang bekend!

De kandidatenlijst Natuurlijk Belang voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Jacques Bos (lijsttrekker Natuurlijk Belang) is blij en trots om de kandidatenlijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend te mogen maken.

1 Jacques Bos, Duivendrecht
2 Rita Lotterman-Smit, Ouderkerk aan de Amstel
3 Dolf van Muijden, Duivendrecht
4 Pia Verheul, Ouderkerk aan de Amstel
5 Martin Scheers, Duivendrecht
6 Gea Klaassen, Duivendrecht
7 Jo Blom, Duivendrecht
8 Lot Sternheim, Duivendrecht
9 Rob Box, Duivendrecht
10 Edwin Goudsmit, Duivendrecht
11 Han Leijen, Duivendrecht
12 Willem de Wit, Ouderkerk aan de Amstel
13 Willem Felthuis, Ouderkerk aan de Amstel
14 Oscar Behrens, Duivendrecht
15 Diederik Wesselink, Duivendrecht
16 Jeroen Geurtsen, Ouderkerk aan de Amstel
17 Niek Heering, Duivendrecht

Diftar en Groenlinks, iets met boter op het ….

Mooi te lezen dat Groen Links op eens luistert naar onze inwoners. In hun bijdrage op de website van he Weekblad voor Ouder-Amstel maakt Groen Links zich opeens druk om de zorgen van inwoners.  Bijzonder.

Natuurlijk Belang maakt zich sinds het besluit om dit lelijke pasjes systeem in te voeren al druk om de praktische uitwerking.  Meerdere malen heeft onze partij aandacht gevraagd om verpakkingsmateriaal in de supermarkten aan te pakken. Wij zijn dan ook blij dat de Groen Links wethouder wel luistert naar de Groen Links fractie.  En natuurlijk tellen wij onze zegeningen. Goed om te lezen dat Groen Links onze punten gaat oppakken. 

Maar onze inwoners staan niet achter dit systeem.  De kosten zouden lager worden voor de huishoudens. (afvalstoffenheffing in 2018 was ca € 190 per huishouden, en in 2022 wordt het ca € 315 per huishouden).

En dan hebben we het niet eens over het zwerfvuil wat ontstaat naast de containers en alle andere ongenoegen.

Diftar/Pasjes mooier kunnen we het niet maken. 

PERSBERICHT

Het bestuur van Natuurlijk Belang is trots te melden dat zij Jacques Bos voordragen als lijstrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.
Jacques Bos heeft ruimschoots ervaring om als lijsttrekker de verkiezingen in te gaan. Hij is sinds 2010 gemeenteraadslid en sinds enkele jaren ook actief als fractievoorzitter van Natuurlijk Belang. 

Voorzitter van het bestuur, Martin Scheers geeft aan: ‘Wij hebben er alle vertrouwen in dat wij met Jacques de juiste persoon gevonden hebben om onze lijst aan te voeren’.

Jacques Bos is accountant van beroep bij een grote bank-verzekeraar.
Volgens Jacques moeten de inwoners op de eerste plaats staan. ‘In de afgelopen jaren is dat niet of nauwelijks gebeurd met de huidige coalitie. Dat kan veel beter, juist door de inbreng van een lokale partij als Natuurlijk Belang. Wij als lokale partij zetten ons voortdurend in voor onze inwoners en ondernemers’.
Binnenkort worden de overige kandidaten bekend gemaakt voor de lijst van Natuurlijk Belang.
Op naar de verkiezingen. Tijd voor verandering Tijd voor Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen Diftar (pasjes) gestemd in de raad van 3 juli 2019.

In de column van de VVD in het weekblad van 3 november jl , bij monde van de heer Frans Slats, wordt beweert dat de raad unaniem voor DIFTAR  heeft gestemd. Met het daar bijhorende pasjes systeem.

Het volledige verhaal is: Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen gestemd. Natuurlijk Belang is vanaf het begin tegen een pasjes systeem geweest wat aan DIFTAR is gekoppeld. WIj vinden dat een onnodig duur systeem.

Natuurlijk Belang is voor goede afvalscheiding. Het huidige systeem met plastic, metaal en drinkpakken (PMD), aangevuld met GFT scheiden werk goed, maar na-scheiding bij de afvalverwerker werkt veel beter. Alleen zadel onze inwoners niet op met dure ondoordachte systemen.   

NEE tegen Internationale Bus Terminal

In 2016 heeft de gemeente Amsterdam gevraagd aan onze gemeente om een internationale busterminal (ITB) te mogen vestigen bij station Duivendrecht.  De gemeenteraad van Ouder-Amstel ging onder voorwaarden akkoord.  Namelijk dat het een tijdelijke busterminal zou worden, 10 jaar max. en een maximaal aantal passagiers (1 miljoen passagiers) per jaar. 

In november 2020 komt de gemeente Amsterdam erachter dat dit financieel niet haalbaar is. Wat betekent dat er minimaal 4 miljoen passagiers nodig zijn om dit plan te kunnen betalen.

Natuurlijk Belang verzet zich hiertegen. Dit was niet de afspraak. En met deze nieuwe wending lijkt Duivendrecht het afvalputje van Amsterdam te worden. 

Het college en de coalitie (GROEN LINKS, VVD, CDA en D66) willen graag samen met Amsterdam de mogelijkheden verder onderzoeken. Eventueel de busterminal op een andere plaats. Samenvoegen met de nog te bouwen Smart Mobility HUB (SMH). De tijdelijkheid verdwijnt hiermee.

Deze zelfde coalitie hoor je niet over de milieueffecten die dit voorstel met zich meebrengt. En dan hebben we het nog niet een s over de sociale overlast op dit gebied. Daarnaast zijn de kosten om dit alles te handhaven (overlast) nog niets eens bekend.  

Natuurlijk Belang zegt, stop deze waanzin. Laat Amsterdam zijn eigen zaakjes op orde brengen. 

Herhalingen?

Herhaling van zetten. Het lijkt een gewoonte te worden in Ouder-Amstel.  Een jaarrekening met een tekort van 1 miljoen Euro. En dan krijgen we vanuit de coalitie opmerkingen als “het is minder erg dan begroot”,   “het college heeft zijn best gedaan”.  Maar waarom heeft onze gemeente weer een tekort? Simpel, omdat er te veel wordt uitgegeven.  En natuurlijk, Corona heeft zijn invloeden op de jaarrekening. Maar dit patroon bestond al voor Corona. Natuurlijk Belang heeft al jaren zorgen over het verloop van de uitgaven en reserves. En ook dat de rekening weer wordt neergelegd bij de bewoners. Jeugdzorg, WMO, en ouderenzorg mogen niet kind van de rekening worden.  

De woonlasten zijn in de afgelopen jaren explosief gestegen.  Waar Ouder-Amstel ooit een van de meest betaalbare gemeente was,  is dat nu zeker niet meer zo. En ja ook hier weer een herhaling: rioolheffing, afvalstoffenheffing en OZB zijn fors gestegen.  Een gemiddeld huishouden in 2018 betaalde 620 euro, en in 2021 850 euro.  Een stijging van bijna 40% . De inflatie is al jaren onder de 2%.  Leg dat maar eens uit aan je inwoners.
En ik kan opnieuw een paar thema’s herhalen. Een duur pasjessysteem voor afval, dat totaal onnodig is.  Of projecten die veel geld kosten (Entrada, De Nieuwe kern en ABPZ).

En ik herhaal. Inwoners moeten niet de dupe worden van de financiële toestand van onze gemeente. Ik zou bijna zeggen, wantoestanden. 

Om niet te veel te herhalen wens ik onze inwoners vooral een mooie gezonde zomer toe.

Diftar tarieven

Aankomende donderdag wordt in de commissie ruimte de afval tarieven besproken. Met het gewraakte pasjessysteem van Groen Links wethouder Boomgaars. Door de wethouder werd steeds gezegd “Met dit pasjessysteem wordt het goedkoper. Echt waar.”  Iedereen die dit anders vond werd voor gek verklaard. 

Nou ik ga u zeggen. Het wordt NIET goedkoper.

In 2018 was het afvaltarief 190 euro. 

In 2019 werd dit 256 euro, en 2020 295 euro, en met als kers op de taart dit jaar (2021) is het 310 euro. 

In het voorstel staat dat het vastrecht 262 euro wordt. En u gaat daarnaast per tik 0,50 euro betalen.  

Een kort rekensommetje. 

2 zaken per week (omdat plastic, metaal verpakkingen en drinkpakken erbij moet), en GFT apart mag) is 52 euro.  

262 + 52 = 314 euro per jaar. Tel uit uw winst.  

Voelt u ook wat ik voel?  GEFOPT.

Kritisch tegen komst tijdelijke busterminal

Natuurlijk Belang heeft zich altijd zeer kritisch uitgelaten over de komst van een tijdelijke busterminal bij station Duivendrecht.

Nu wil Amsterdam daar twee keer zoveel bus bewegingen maken dan toen is overeengekomen met onze gemeente. En dit zien wij niet zitten. Dit geeft een onevenredige druk op het dorp Duivendrecht en de omgeving van het station. Gelukkig wordt er een nieuw besluit aangeboden aan de gemeenteraad. En zullen wij dan ook tegen dit voorstel stemmen.

Pasjessysteem Afval controversieel

Natuurlijk Belang komt donderdag met een motie in de gemeenteraad om het pasjes systeem afval (diftar) controversieel te verklaren.  

De petitie tegen dit systeem is ruim 1900 keer ondertekend.  Natuurlijk Belang wil de keuze neerleggen waar het hoort.  Bij onze inwoners.  En dat kan wat ons betreft bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.  Of via een referendum (ook tijdens de gemeenteraadsverkiezingen). Partijen moeten dan hun standpunt duidelijk maken.Wij vinden het pasjes systeem onnodig duur en contraproductief werken. Daarnaast is het systeem niet veilig en makkelijk te kraken.  

Petitie tegen Afval pasjes (Diftar), misschien een referendum?

Natuurlijk Belang is trots dat onze inwoners een petitie zijn gestart tegen het DIFTAR systeem met afval pasjes. Wij ondersteunen deze petitie van harte. De teller staat al boven de 1200 ondertekenaars. Dat zegt genoeg.  Wat ons betreft komt dit systeem er niet. In de laatste raadsvergadering bleek al dat de kosten in de toekomst wederom op onze inwoners worden verhaald. Met de huidige technische ontwikkelingen, kan afval scheiden veel beter gedaan worden door de afval verwerker. Over privacy met een pasjes systeem hebben wij het al gehad. Natuurlijk Belang is voor een goede afval scheiding. Laat dat duidelijk zijn.

Met meer dan 1200 ondertekenaars zou er ook een referendum gehouden kunnen worden. De initiatief nemers, van de petitie, moeten dan wel een referendum aanvraag moeten doen. En meer dan 1000 handtekeningen (deze mogen digitaal) verzamelen. Het zou mooi zou zijn dit referendum te doen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Met een referendum aanvraag ,zou wat ons betreft het invoeren van Diftar met een pasjes systeem controversieel zijn. En moet onze gemeente direct stoppen met het ontwikkelen daarvan.

Doorduwen en beren op de weg gooien. Afval Pasjes.

Zoals eerder aangekondigd heeft Natuurlijk Belang moties ingediend in de gemeenteraad om het pasjessysteem voor afvalverwerking nu niet in te voeren en betere privacy te waarborgen. De moties hebben het helaas niet gehaald. 7 stemmen (NB, OOA, PvdA en 1 D66) VOOR en 8 tegen (Groen Links, VVD, CDA en 1 D66). Dit geeft maar weer eens aan hoe er gedacht wordt.

Groen Links wethouder Axel Boomgaars blijft doordrammen dat hij perse een pasjessysteem wil. Maar inwoners geven aan tevreden te zijn met het huidige systeem. Tot nu toe werd de indruk gewekt dat de kosten voor inwoners niet omhoog zouden gaan. Echter, Axel Boomgaars (Groen Links) gaf op de laatste raadsvergadering aan dat in de toekomst de tarieven wel eens zouden kunnen gaan stijgen. Namelijk als de doelstellingen niet gehaald gaan worden. Onze conclusie is dat de tarieven gaan stijgen en er wordt nu een wortel voorgehouden dat het goedkoper is.

Daarnaast komen Plastic, Metaal en Drinkpakken (PMD) nu bij het restafval, waardoor er vaker moet worden betaald. En de tarieven van die tik kunnen dus stijgen. Wat wij vooral teleurstellend vinden is dat er weer slecht naar inwoners wordt geluisterd.  De coalitie partijen leggen de rekening bij u neer, voor het speeltje van de wethouder. 

En onze zorgen over de privacy zijn niet weggenomen. Hier wordt over aangegeven dat er in de toekomst wel eens meer data verzameld kan worden over wat u allemaal doet. Gelukkig zijn er geen berichten in het nieuws over hacks en dat informatie op straat ligt. Of toch wel?

Helaas heeft de lokale overheid geen gevoel bij wat er allemaal leeft in onze samenleving.

Jammer, een gemiste kans.

Pasjes Afval. Natuurlijk Belang zegt nog steeds Nee!

Kort geleden heeft de gemeenteraad een presentatie gekregen over het pasjes systeem voor Afval.  En wat bleek. Anonieme pasjes zijn heel makkelijk in te regelen. Iets wat Natuurlijk Belang graag wil ter bescherming van de privacy van onze inwoners. Geef de inwoners een keuze.  Wel zal de aanschaf van het pasje zelf hoger liggen. Vergelijkbaar als bij de anonieme OV chipkaart.  Natuurlijk Belang vindt dat de prijs van een tik het zelfde moet zijn. Onafhankelijk welk pasje je hebt. Liever hebben we helemaal geen pasjessysteem. En anders anonieme pasjes, als dit systeem er perse moet komen. 

Over de afval tikken gesproken. Wethouder Axel Boomgaars van GroenLinks heeft nog niet gezegd hoeveel een tik gaat kosten.  En daar maken wij ons veel zorgen over.  Op dit moment heeft onze gemeente een goede afval scheiding. Namelijk: Restafval, Plastic Metaal en Drinkpakken (PMD), GFT, papier en glas. Maar dit gaat veranderen. De PMD wordt niet meer apart ingezameld. Terwijl de belofte was dat deze altijd nog kon worden ingeleverd op de werf. 

Of te wel, de PMD komt bij het restafval.  Dat gaat u veel geld en ongemak kosten. Want dat is per gezin een behoorlijke hoeveelheid extra vulling. En dus meer tikken.  En dan wordt er door de wethouder gezegd dat de vervuiler betaald.  Maar hebben inwoners wel een keuze?  Als ik de supermarkt inloop, dan zit alles in plastic verpakkingen, alleen groente en fruit kan ik in papieren verpakkingen krijgen.

Ook bleek bij de presentatie dat er een nieuwe aanbesteding komt voor een nieuwe afvalverwerker.  Dat is het uitgelezen moment om ons goede afvalsysteem te handhaven. En het de inwoners zo makkelijk mogelijk te maken. Namelijk inzetten op nascheiding bij de afvalverwerker. De afvalverwerker kan dit namelijk heel goed. Daarom vinden wij dat er nu een pauze moet komen met betrekking tot het invoeren van een duur pasjessysteem. En mocht er toch een pasjessysteem komen, wat niet onze voorkeur heeft, dan met anonieme pasjes en PMD inzamelen op de werf. 

Natuurlijk Belang komt dan ook met een motie voor anonieme pasjes, samen met Ouder-Amstel Anders, PvdA en D66.  Ook hebben wij een pauze motie. Nu geen duur pasjessysteem invoeren maar wachten tot de nieuwe aanbesteding. Deze dienen wij samen in met Ouder-Amstel Anders en de PvdA. 

Wat gaat er gebeuren op de Rijksstraatweg 125 te Duivendrecht?

Natuurlijk Belang krijgt berichten binnen over megalomane plannen voor woningbouw op Rijkstraatweg 125 (voormalig audiobedrijf Mattijsen)

Bouwvolume; 2500 m2 en tot maximaal 60, en parkeergelegenheid op eigen terrein. Er zijn minstens 5 woonlagen is berekend.

Wat betekent dat wel niet voor omringend groen? Kan dat niet slimmer ontworpen worden met behoud van delen van de boerderij? En een mooie groene omgeving?

De participatie van de inwoners ging tot nog toe alleen over architectuurstijlen. Dat stelt teleur. De inwoners willen aansluiting in stijl, volume, authenticiteit passend bij wat er aan de oostzijde al staat. Je zou denken dat de gemeente ondertussen geleerd zou hebben van het betrekken van inwoners bij het maken van plannen die hun leefomgeving raakt. 

Juist ook omdat straks een bestemmingsplan ter beoordeling bij de gemeente terecht komt

In de komende commissie Ruimte (18 februari) zal Natuurlijk Belang daarom hierover vragen stellen.

Natuurlijk Belang volgt herplanting van bomen in onze Gemeente.

De bomen die gekapt worden bij de A9 zouden herplant worden in onze gemeente. Niet voor niets is er onrust ontstaan onder de inwoners vanwege wethouderlijke uitspraken dat de ongeveer € 400.000,00, die over zijn na herplanting, voor onder andere openbaar groenonderhoud gebruikt kunnen worden. Natuurlijk Belang heeft naar aanleiding hiervan onmiddellijk kritische vragen gesteld aan het College. Het kan niet zo zijn dat de gedupeerden die in de nabijheid van de kaalgeslagen A9 wonen, onze dorpsgenoten, niet een optimale herplant krijgen tegen fijnstof, luchtverontreiniging en zo veel meer ongemak.
Terug dat geld naar waar het hoort. Dit geld moet gebruikt worden voor nieuwe bomen.  

Een Koude winter op komst, een kans gemist.

Een begroting waar je niet vrolijk van wordt. Een aantal jaren staat de financiën van onze gemeente onder druk.  En dan roepen we toch weer, maar we hebben toch een sluitende begroting?  En dat klopt. Maar dat staat los van het feit dat onze gemeente het niet goed doet. En elk jaar is er wel weer een excuus te vinden waarom dit zo is. Nu is dit excuus “corona”, en ja de kosten van corona hebben een effect. Maar los van corona heeft deze gemeente zijn huishoudboekje niet op orde. Helaas wordt de oude school, in Duivendrecht, te koop gezet om het huishoudboekje op orde te krijgen. Voor Natuurlijk Belang is het essentieel dat het monumentaal karakter bewaard blijft, van dit mooie pand. In het bedrijfsleven wordt er maandelijks gekeken wat de stand van zaken is ten aanzien van de financiën, een heel normaal gebruik. Toezichthouders eisen dit zelfs. In deze raad wordt er wat lacherig gedaan als je dit voorstelt.  Er wordt gezegd, we wachten wel tot er wat te melden valt. Maar dan is het meestal te laat. Goed koopmansgebruik zegt, let goed op je financiën, en wacht niet af.  Natuurlijk Belang vind dit al jaren. En roept dit al jaren. En dan mogen we aan het einde van het jaar bij de behandeling van de begroting, weer meepraten om te bezuinigen. Wij van Natuurlijk Belang vinden dit een kans gemist.

Centrumplan Ouderkerk aan de Amstel (Raadsvergadering 24 september)

In de Raadsvergadering van 24 september stonden o.a. 2 belangrijke onderwerpen op de agenda, te weten het Centrumplan Ouderkerk a/d Amstel en de gemeentelijke deelname in (private) Invest MRA.
Bij de bespreking van het eerste punt heeft Natuurlijk Belang 2 amendementen ingediend. 
Het eerste amendement had betrekking op  een zinsnede in het document waardoor de indruk gewekt zou kunnen worden dat de Gemeenteraad altijd akkoord is met elke ontwikkeling rondom Het Kampje. Ons voorstel was om dit te veranderen en door de tekst iets aan te passen waardoor de gemeenteraad de intentie uit wilt spreken op termijn altijd bereid te zijn medewerking te verlenen. Dit amendement is door de volledige (minus de VVD) Raad aangenomen. Natuurlijk Belang is hier blij mee, dit geeft de gemeenteraad genoeg ruimte om plannen te kunnen beoordelen.
Een tweede amendement ten aanzien van het missen van een financiële paragaaf in het bouwstenen  document over de uitvoering, heeft ondanks dat een aantal Raadsleden hier de noodzaak wel van inzagen het niet gehaald.

Natuurlijk Belang zal dan ook in de volgende fase van het centrum plan hier heel alert op blijven en het blijven volgen.

Een ander belangrijk onderwerp dat de agenda stond was de deelname Invest MRA. Wij vinden het eigenlijk veel te vroeg om nu al een bedrag (370.000 euro)  hiervoor vrij te maken. Het zou naar ons idee beter zijn om hier naar te kijken als de begroting voor komend jaar gemaakt wordt. Niet dat Natuurlijk Belang hier tegen zou zijn, maar om nu al zo’n groot bedrag te lenen, dat geld kan nu beter gebruikt worden. Helaas heeft ons voorstel het niet gehaald.

Natuurlijk Belang

Besteden wij 370.000 euro aan het Kampje?

Het college van B&W, GroenLinks wethouder Boomgaars, wil 370.000 euro lenen voor MRA invest.  Dit is een investeringsfonds voor de regio.  Waarbij ondernemers met duurzame initiatieven, geld uit dit fonds kunnen krijgen. Natuurlijk Belang vind dit nu niet nodig. Er zijn namelijk andere potjes voor dit soort initiatieven.  En ziet daarom liever dat dit geld besteedt wordt aan het centrum plan van OuderKerk.  
Er ligt een mooi plan gemaakt door onze inwoners. En dat moet eerst worden uitgevoerd voordat er geld besteed wordt aan allerlei andere zaken. 

Overschot?

De jaarrekening laat een overschot zien.  Felicitaties op zijn plaats?  Nou nee. Het overschot komt namelijk niet door goed beleid. Maar door toevalligheden. Helaas gaat het geld nog steeds met bakken de deur uit. We hebben een coalitie die niet de hand op de knip weet te houden.

Plannen worden gemaakt zonder dat de inwoners er achter staan.  En we hebben een crisis die zijn effecten heeft op iedereen. Natuurlijk Belang vind dan ook dat in deze tijd geen plannen gemaakt moeten worden die veel geld kosten. We moeten (juist) onze inwoners en ondernemers ondersteunen. Een tijd geleden waren de woonlasten in onze gemeente een van de meest betaalbare. Nu zijn wij een van de duurste gemeentes geworden. Wat ons betreft gaat het dure pasjes systeem voor afval inzameling dan ook niet door. Daar hebben wij nu even geen geld voor.  En het invoeren van dit systeem geeft dan ook een verkeerd signaal af naar onze inwoners. Niet doen dus. Natuurlijk Belang zou graag samen met de gehele raad willen bekijken hoe de financiële huishouding op orde te krijgen. Geen gekke plannen en het gezond verstand gebruiken. En de lokale lasten niet meer verhogen.

Aangenomen motie woningbouw in het Entrada

In de gemeenteraad van 2 juli j.l. hebben Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders een motie ingediend met betrekking tot woningbouw in het Entrada gebied. Beiden partijen vinden namelijk dat het wel een “onsje minder mag”.
De inwoners in Duivendrecht maken zich namelijk zorgen over de woningbouw ontwikkeling op het Entrada terrein. Zoals de plannen er nu uitzien worden er grote torens gebouwd, die de leefbaarheid en woongenot niet tegoeden komen.  Daarom vinden Natuurlijk Belang en Ouder-Amstel Anders dat er minder hoog gebouwd moet worden. Beide partijen hebben dan ook verzocht aan het college van Burgermeester en Wethouders, om met de ontwikkelaars van dit gebied te gaan kijken of dit mogelijk is. Dit verzoek is aangenomen door bijna de gehele raad.

Persbericht Natuurlijk Belang uitstel pasjessysteem voor afval

Natuurlijk Belang heeft tijdens de raadsvergadering van 23 april jl. opgeroepen tot onderzoek naar andere mogelijkheden van afvalscheiding. De coalitie, aangevoerd door Groen Links, wil een duur en klantonvriendelijk pasjessysteem invoeren, waarbij er onvoldoende waarborgen zijn voor uw privacy. Groen Links wethouder Axel Boomgaars verzocht de raad om uitstel van dit pasjessysteem. Want er is  geen goede aanbieder en er moet nog van alles worden onderzocht.
We hebben drie jaar vertraging ondertussen met de invoering. Natuurlijk Belang is van mening dat dit een mooi moment is om alle opties met betrekking tot afvalscheiding te onderzoeken. Want er is in de tussentijd veel veranderd.
En dan ook speciale aandacht voor de privacy. Betaalbaar en klant vriendelijk. Helaas wilden de coalitie partijen dit niet. Een amendement dat we samen met Ouder-Amstel Anders hebben ingediend haalde het dan ook niet. 
Natuurlijk Belang zal zich blijven inspannen voor een betaalbaar systeem dat klant vriendelijk is.

Natuurlijk Belang tegen benzinestation/ bomenkap

Natuurlijk Belang is voor het behoud van het groene karakter van Ouder-Amstel en tegen het onnodig kappen van bomen. Dit wetende, waren burgers verbaasd over ons stemgedrag bij de behandeling van het bestemmingsplan verbreding A9.
In dit bericht proberen wij dit toe te lichten.
Allereerst probeerde Natuurlijk Belang de behandeling uit te stellen en de reactie van de minister op de Tweede Kamer motie af te wachten. Er bestaat namelijk nog een kleine kans, dat de minister deze motie, die het vervallen van het nieuwe tankstation inhoudt, naast zich neerlegt. In het amendement, dat we samen met de coalitiepartijen hebben ingediend, wordt de motie overgenomen. Het verbreden van de A9 ziet Natuurlijk Belang als een noodzakelijk kwaad. In de spits, vooral ’s ochtends, kruipt het verkeer van de A2 de A9 op. De belangrijkste oorzaak van de vertraging is de versmalling van vier naar drie rijstroken bij de Ouderkerker Plas. Het opheffen van deze bottleneck, namens ons het liefst gecombineerd met een verlaging van de maximumsnelheid van 100 naar 80 km/h, zal een significante vermindering van uitstoot met zich mee brengen. Doorrijdend verkeer, in combinatie met hogere schermen langs de A9, zorgt voor betere  luchtkwaliteit

Om het signaal af te geven aan de hogere overheid, dat Natuurlijk Belang de verbreding weliswaar nodig vindt, maar niet staat te springen om meer asfalt, is in de door ons aangevraagde hoofdelijke stemming bewust aangestuurd op een minimale meerderheid.

Natuurlijk Belang opent Watertappunt

Natuurlijk Belang opent samen met wethouder De Reijke op het Dorpsplein in Duivendrecht het eerste watertappunt binnen de Gemeente. Fractievoorzitter Jacques Bos geeft aan: ‘Vanuit de Raad hebben we meerdere keren gevraagd om watertappunten in onze gemeente en zijn blij dat er nu twee geplaatst zijn”.

Knallen aan de Kade . . . Natuurlijk Belang stelt vragen.

Sinds 18 november, toen er schoten klonken bij de wasstraat aan de Industrieweg, zijn de bewoners aan de Molenkade echt boos. Er is een vermoeden dat er drugs wordt gedeald vanuit elkaar passerende of stilstaande auto’s. Onder de inwoners is er vrees voor situaties die uit de hand kunnen lopen. En men vraagt zich af wat onze gemeente doet met betrekking tot de veiligheid rond het industrieterrein bij de Molenkade in Duivendrecht.  Men heeft het idee dat Ouderkerk wel heel ver weg is.  Vandaar dat Natuurlijk Belang vragen heeft gesteld aan het college, over de situatie bij het industrieterrein bij de Molenkade. Of er meer gesurveilleerd kan worden door de politie, in de avond en nacht? En het gevoel van onveiligheid weggenomen kan worden.

Een begroting onder druk.

Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden.
De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners. 
Het college en de coalitie zouden zich vooraf moeten bedenken wat de kosteneffecten zijn van maatregelen en projecten. En wij als raad moeten ons afvragen of het nodig is om zoveel geld te besteden. 
Als voorbeeld hiervan het speelplekkenbeleid. Kosten bijna 5 ton.  Het beleid vinden wij nodig. Maar met zoveel geld? 

Met de komst van DUO+ zouden wij als gemeente gebruik kunnen maken van gedeelde expertise. Helaas gebeurt dit nauwelijks volgens ons. Nog steeds veel inhuur van derden. 

Een moeilijk dossier is afval waarbij de kosten voor onze inwoners fors stijgen. Natuurlijk Belang maakt zich zorgen over de invoering van Diftar. Het college heeft beloofd dat met de invoering van het pasjessysteem onze inwoners minder gaan betalen.  Wij betwijfelen dat omdat mensen in flats of bovenwoningen helemaal geen diftar kunnen toepassen. Zij gaan meebetalen aan een systeem wat voor hen niet werkt.  Natuurlijk zijn wij ervoor dat de vervuiler betaald. Wellicht zijn er betere oplossingen.  

Om met een positief punt te eindigen. Het college heeft de gemeenteraad vroegtijdig betrokken met het opstellen van de begroting. Dat wordt zeer gewaardeerd. Nu nog onze inwoners op tijd betrekken bij de plannen die hun raken. 

Natuurlijk Belang

Onderhoud bij Metrostation Van der Madeweg

Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er veel fietswrakken die niet opgeruimd worden. De hele omgeving oogt vuil en onverzorgd wat ook weer niet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de gebruiker.

Daarom hebben wij een motie hierover ingediend, waarbij we het college oproepen om voor het einde van dit jaar alle fietswrakken te verwijderen en met Amsterdam afspraken te maken over het feit
dat zij verantwoordelijk zijn voor het groen onderhoud.

Beperken lasten inwoners Ouder-Amstel

De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft Natuurlijk Belang het initiatief genomen om samen met de andere partijen een amendement in te dienen met het voorstel om de rioolheffing voor het komend jaar met € 20,00 te verlagen tot een bedrag van € 268,45.
Als we niets zouden doen waren wij het komend jaar, in vergelijking met de regio, de duurste gemeente voor wat betreft de rioolheffing. Tijdens de afgelopen Gemeente Raadsvergadering is dit amendement door alle partijen op Groen Links na, aangenomen

Motie Huisvestigingsverordening 2020 aangenomen

De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft
ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen.

In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestigingsvergunning aan woningzoekenden die tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn van de gemeente.

En daarnaast hier ook gebruik van te maken zodat jongeren
die op zoek zijn naar een woning en nog bij hun ouders wonen of ouderen die op
zoek zijn naar een kleinere woning extra inschrijfduur krijgen waardoor zij
eerder in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Hieronder staat de volledige motie afgedrukt

Motie
Huisvestingsverordening 2020
De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 oktober 2019:

Constaterende dat:
1. Er in de gemeente woningzoekenden zijn, die geen passende woning kunnen vinden;
2. De gemeente aangesloten is bij WoningNet Stadsregio Amsterdam;

Onder 1. genoemde ingezetenen van de gemeente onder andere binnen de volgende categorieën vallen:
            –  Jong volwassenen, die nog bij hun ouders thuis wonen;
            –  Ouderen, van wie de kinderen het huis uit zijn en die op zoek zijn naar een kleinere, geschikte woning.

Overwegende dat:

De Huisvestingwet 2014 de mogelijkheid biedt aan de gemeenteraad om te bepalen aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente, voorrang te geven bij verlening van een
huisvestingsvergunning;

Draagt het College op:

De mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente om speciale doelgroepen extra inschrijfduur toe te kennen,
en
Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden, die Huisvestingwet 2014, in het bijzonder in Artikel 14, biedt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang                                          D66
                               

Natuurlijk Belang is trots op burgerinitiatief

Natuurlijk Belang is trots op het burgerinitiatief tegen de bomenkap langs de A9. Vandaag waren wij aanwezig bij de overhandiging van de ruim 3.000 handtekeningen aan de burgemeester en wethouder.

Natuurlijk Belang altijd tegen bomenkap A9

Natuurlijk Belang is blij met de reactie van Groen Links tegen de bomenkap aan de A9 in Ouderkerk. Natuurlijk Belang ziet het liefst een andere locatie van het benzinestation. Zo ook vinden wij, met het klimaatakkoord en de stikstofuitspraak, dat er een pas op de plaatst moet zijn met betrekking tot de bomenkap. Zo ook roepen wij iedereen op bezwaar te maken tegen deze bomenkap.

Wij verwachten dat het college actie gaat ondernemen en zich niet achter regeltjes verschuilt. Maar luistert naar onze inwoners, die tegen deze bomenkap zijn.

“Park Zonnehof extreme huurprijzen”

Persbericht Natuurlijk Belang

Syntrus Achmea vraagt voor de nieuwe huurwoningen in het Park Zonnehof te Duivendrecht te hoge huurprijzen. Bij de ontwikkeling van de plannen om woningen te bouwen in het groene Zonnehof, heeft de gemeenteraad gevraagd om sociale huur- en starterswoningen. Het moest betaalbaar zijn voor onze eigen inwoners. Als gemeenteraad moesten wij geloven dat de afspraken die toen gemaakt zijn tussen Syntrus Achmea en bouwbedrijf de Nijs met wethouder de Maa (Groen Links), nagekomen zouden worden. “Vertrouwen op de blauwe ogen , werd er gezegd” De grond is voor nagenoeg niets weggeven aan de ontwikkelaars. Helaas lijkt het erop dat dit niet gaat gebeuren. Want er zijn huur prijzen van € 720 tot € 1925 exclusief service kosten. Door de bijkomende servicekosten ad. € 55,00 per maand is het niet mogelijk voor deze woningen om huurtoeslag aan te vragen (bron website hureninparkzonnehof.nl)  Mensen met een laag inkomen komen niet in aanmerking voor deze woningen terwijl dat wel de bedoeling was. Natuurlijk Belang heeft vragen gesteld aan het college, en wij hopen dan ook dat de service kosten gaan verdwijnen. Zodat er wel degelijk mensen met een laag inkomen hier kunnen wonen.  Want er zijn wel afspraken gemaakt hierover met de bouwer en verhuurder.

Problemen met Afval Energie Bedrijf (AEB)

Natuurlijk Belang heeft het College laten weten, dat het zich zorgen maakt over de problemen, die spelen rond het Afval Energie Bedrijf (AEB). Natuurlijk Belang heeft het College opgeroepen zich te laten informeren over deze problemen en deze informatie actief te delen met de Raad. Het bedrijf heeft problemen met achterstallig onderhoud en veiligheid. Daarom zijn vier van de zes productielijnen tijdelijk stilgelegd. De financiële positie was al wankel en hierdoor is AEB in financiële problemen gekomen.

DIFTAR: Pasjessysteem voor inzameling van afval

Op 20 juni is in de commissie ruimte de veelbesproken invoer van DIFTAR behandeld, een pasjes systeem voor inzameling van afval.  De gemeenteraad heeft aangegeven, dat er rekening gehouden moet worden de privacy van onze inwoners.  Wat schetst de verbazing.  Er wordt aangestuurd op een ingewikkeld systeem, waarbij saldo gekocht moet worden via een website. Er zullen allerlei persoonlijke gegevens verzameld gaan  worden in een database. Ook wordt gesuggereerd, dat deze gegevens gebruikt gaan worden bij opsporing van illegale afval dumping.  Natuurlijk Belang is geschokt dat dit voor ligt. Geen enkele waarborg voor privacy van inwoners.

Tot nu toe kan iedereen in onze gemeente afval wegbrengen, totaal anoniem, wanneer iemand dat wil.  En dit moet ook zo blijven.  Daarom is Natuurlijk Belang ook voor een veel simpeler systeem, anonieme prepaid kaarten die je kan kopen bij de supermarkt. Met een saldo daarop. Die je dan ook kan opladen in de supermarkt, het dorpshuis en het gemeentehuis.  Geen duur systeem, en nog steeds DIFTAR. Hier gaan wij voor.

Welke aandacht is er voor bijen in onze gemeente?

De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving.
Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente ook aandacht zou moeten zijn voor de bijen.

Daarom de volgende vragen:

  1. Heeft onze gemeente beleid tav beplanten van bloemen (biologisch bloemenzaad) die gunstig zijn voor bijen?
    Antwoord: Ja, in het groenbeheerplan is opgenomen dat soorten aangeplant en ingezaaid worden die de biodiversiteit bevorderen. Het thema biodiversiteit heeft onze aandacht in het opstellen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) dat naar verwachting eind 2019 aan de raad wordt aangeboden. Ook heeft de gemeenteraad ons hier al eerder toe opgeroepen in de motie Bij-vriendelijke gemeente die op 5 juli 2018 door de raad is aangenomen.
    .
  2. Zo ja, wat is het beleid? Zo nee, wat is er nodig om voor dit onderwerp beleid te maken?
    Antwoord: Ecologisch waardevolle bermen, ruigten en slootkanten worden pas gemaaid nadat de waardevolle soorten zaad hebben gevormd. Gemaaid gras wordt afgevoerd om te voorkomen dat verrijking van de bodem en overwoekering door ongewenste soorten optreedt. Bij aanplant van plantsoenen wordt rekening gehouden met voldoende variatie en de waarde van die soorten voor bijen. In bosplantsoen blijven afgestorven kruiden staan zodat de holle stengels kunnen dienen als overwinteringsplaats voor bijen. Waar mogelijk worden bij-vriendelijke bloembollenmengsels aangeplant. In het uitwerken van het IBOR wordt dit thema nog nader uitgediept..

Wij denken namelijk als Natuurlijke Belang dat het goed is voor onze gemeente om meer bij vriendelijke bloemen te planten.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend maandag 20 mei 2019
Antwoorden van college ontvangen op 6 juni 2019