Bijdrage Debat nieuwe coalitie

Natuurlijk Belang zegt “Ouder-Amstel voor de toekomstige generaties Jong en Oud”

Een coalitie met een krappe meerderheid van 1 zetel. Zonder partijen die echt gewonnen hebben. Geen van deze partijen hebben er een zetel bij. Ze hadden dat echter wel verwacht. En dat viel tegen.

Een coalitie die al gevormd was voor de verkiezingen.  Eentje die uitgaat van personen. Want tenslotte werd gezegd, “ O wij werken zo goed samen met Axel Boomgaars”  Dat willen wij.  Echter Axel is weg. Zijn hart lag duidelijk niet bij Ouder-Amstel, maar ergens anders.  We zien bekende gezichten.  Wat wij de wethouders graag mee willen geven. Leg afspraken vast, vertrouw niet op blauwe ogen, en bespreek die afspraken eerst met de raad. 

Wat Natuurlijk Belang betreft behoort een coalitie niet gevormd te worden op basis van personen, maar op basis van inhoud. En ook is een verkiezingsuitslag belangrijk.

En natuurlijk, Ouder-Amstel Anders en de VVD hebben de meeste raakvlakken. Ze kennen elkaar tenslotte heel goed. 

Maar genoeg daarover. Natuurlijk Belang kijkt namelijk naar de toekomst en zal altijd de samenwerking op de inhoud zoeken. En zal geen kinnesinne naar personen hebben. Want die komen en gaan.

Wat betreft het coalitie akkoord. Er is achter gesloten deuren driftig vergadert. Het was mooi geweest als dit in het openbaar was gebeurd.  Waar wij een compliment over willen maken is dat deze coalitie probeert het een en ander op te halen bij andere partijen, en inwoners. 

Veel zaken in het coalitie akkoord was al staand beleid. Niets nieuws dus. Ook veel beleid komt voort uit taken die de gemeente gewoon moet doen.

Waar we ons wel zorgen over maken is onze jeugd, de woningmarkt en onze groene leefomgeving. 

Met name voor onze jeugd laat dit akkoord wat ons betreft het schieten.  Op de woningmarkt heeft de gemeente slechts deels invloed.  Zelfbewoningsplicht zijn wij bij nieuwbouw voor. Echte;r er zitten haken en ogen aan, want deze maakt inbreuk op het eigendomsrecht.  Een goede onderbouwing is dus noodzakelijk.

Wat betreft de openbare ruimte. Daar zou wat ons betreft wel een tandje bij kunnen. Dit kan je doen samen met onze inwoners. Quick wins op het openbaar groen.  Bomenkap van gezonde bomen tegengaan. Zorgen dat onze gemeente nog groener wordt.  Eventueel adopteer een boom. Dit levert geld op en is nog leuk ook. 

Op het onderwerp openbare orde staat een mooi lijstje van aandachtspunten, waarvan het meeste al gebeurd. Zonder concrete uitwerking, met een wettelijk kader.  Natuurlijk Belang is dan ook benieuwd wat dit college hier gaat doen. 

Wat wel opvalt is een stukje over nepnieuws. Mensen als Donald Trump en Victor Oban gebruiken het woord nepnieuws en stemmingsmakerij om oppositie en kritische burgers de mond te snoeren.  Wij maken ons dan ook zeer zorgen over dit punt. Want bange bestuurders die niet tegen weerwoord kunnen, zijn niet zulke goede bestuurders. Feiten, en dat weet elke wetenschapper, kunnen op meerdere manieren bekeken worden. Dat wil niet zeggen dat deze niet juist zijn.  Dat er een andere mening is, wil niet zeggen dat er stemmingmakerij is. Alleen dat iemand het anders ziet.

En dat alles hangt samen met de integriteit van de raad en dit nieuwe college.

Wees open, en transparant.

Wat betreft financiën.  Wij maken ons al jaren zorgen over de financiële positie van onze gemeente. En natuurlijk moet de begroting sluiten. Dat is wettelijk verplicht, niets nieuws dus. Wat wij lezen is dat de last bij de burger wordt neergelegd. En dat is onterecht. De gemeente heeft te veel uit gegeven. En ja, de taken die vanuit het rijk zijn overgekomen hebben ook invloed.  Ik ben echter wel blij te lezen dat eventuele verhoging van de OZB (WOZ waarde) wordt gecompenseerd door verlaging van de rioolheffing. Iets wat ons initiatief al was 4 jaar geleden.  Waar wij ook benieuwd naar zijn, als er nieuwe taken vanuit het rijk overkomen, zonder budget. Of dit college dan ook echt ruggengraat heeft om dit niet uit te voeren. Wat volgens ons wettelijk niet kan. 

Zoals u merkt een kritische bijdrage van Natuurlijk Belang. En ja, wij willen samen werken met dit college.  Zodat Ouder-Amstel een sociaal, groene, leefbare gemeente is en blijft. Waar iedereen prettig woont en onderneemt.  Wij wensen dit college veel inzicht, wijsheid en openheid toe.

Verkiezingspitch radio debat

Wie zijn wij? Natuurlijk Belang is een lokale partij diep geworteld in Ouder-Amstel. Met aandacht voor groen en het dorpse karakter van onze gemeente. Daar zetten wij ons al jaren voor in.
En daarom gaan we door met het centrumplan. Samen met inwoners en ondernemers. Om hier een succes van te maken. En te zorgen dat het plan betaalbaar blijft.  Ook mogen we ons cultureel erfgoed niet vergeten. In het bijzonder het gezellenhuis. Deze moet zo snel mogelijk worden hersteld naar zijn oorspronkelijke glorie.  Met daarin een maatschappelijke functie en horeca. 

Groen in de wijken. Binnen de bestaande budgetten het groen in de wijken verbeteren. En er voor zorgen dat Ouder-Amstel mooi en veilig blijft.

Geen onnodige bomenkap. Het liefst meer bomen er bij. Wees zuinig op de schaarse natuur.  Daarom ook geen windmolens in de Polder.  Het landschap is schaars. Laat het landschap mooi blijven en bescherm het groen en de dieren. 

Een financieel gezonde gemeente. Waarbij plannen voldoende dekking moeten hebben. Geen dure bureaus inhuren. Maar met de bestaande ambtenaren capaciteit en onze inwoners die plannen maken.  Samenwerken is hierbij het belangrijkste wat je kan doen. 

De woonlasten moeten niet te sterk stijgen. Normaal zou ik zeggen niet meer dan de inflatie.  Maar omdat de inflatie heel hoog is moet hier goed naar gekeken worden. 

Natuurlijk Belang heeft als enige partij tegen het afvalpasje gestemd. Ja, wij zijn voor goed afval scheiden, en gaan ons dan ook inzetten om samen met de supermarken en ondernemers de verpakkingen minder te krijgen.  Afvalscheiding moet geen straf zijn. Restafval kan je alleen verminderen als er minder geconsumeerd wordt en als er ander soort verpakkingen komen. Ook willen wij graag een oplossing voor ouderen die een zak afval niet zo makkelijk weg kunnen brengen. 

Natuurlijk Belang gaat samen met onze inwoners en ondernemers voor een mooie gemeente waar wij allen trots op kunnen zijn. 

Samenwerken. Daar gaan wij voor. Doet u met ons mee?

 

Wil je echt meepraten? Stem dan lokaal

In de hieronder geplaatste video’s, vertellen 2 van onze leden die op onze kieslijst staan, waar zij zich bij Natuurlijk Belang voor willen gaan inzetten

Natuurlijk Belang gaat de dorpen in

Wij staan tijdens onze campagne met een whiteboard in de dorpskernen om de wensen van de inwoners te noteren. Zie hier het resultaat vanuit Ouder-Amstel waar wij vanmiddag stonden. Geen Afvalpas staat bovenaan. Wij van Natuurlijk Belang zijn ook de enige partij die tegen het pasjessysteem hebben gestemd. En wij zijn nog steeds tegen dit systeem. Dat blijkt ook duidelijk uit onze verkiezingscampagne.

Natuurlijk Belang start campagne gemeenteraadsverkiezingen

Natuurlijk Belang, de lokale partij van Ouder-Amstel, is op zaterdag 26 februari zijn campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gestart.  De kandidaten zijn op pad gegaan met het wens- en ideeënbord. Hierop kunnen inwoners hun wensen en ideeën kwijt voor onze mooie gemeente. Niet helemaal tot onze verbazing kwamen drie  thema’s steeds terug.  Afvalpas, mee kunnen praten over besluiten in de gemeente en het onderhoud van het openbaar groen.  De komende weken zullen wij regelmatig te zien zijn in de dorpskernen.   Inwoners staan bij ons op de eerste plaats.  Op naar de verkiezingen.

 

 

Verkiezingsprogramma 2022

Samenleven is een werkwoord

De aanpak van grote lokale vraagstukken vereist voortdurende samenwerking tussen inwoners, ondernemers en overheid. Burgerparticipatie hoort bij die wisselwerking en moet serieus inhoud worden gegeven. Zodat u weet waar u moet zijn met uw vragen, opmerkingen of initiatieven.

Het gemeentelijk organisatievermogen – in dienst van de burger, en niet andersom – vereist een transparant en open functioneren van Raad en College. Kunnen we door het vernieuwen van de lokale bestuurscultuur nieuw geïnteresseerden verwelkomen in het politieke speelveld? Wie zal het zeggen. Voor Natuurlijk Belang is in elk geval duidelijk dat de starre indeling van de lokale problematiek toe is aan een verandering. Waarbij een soepele, maar doortastende benadering naar inwoners en ondernemers voorop staat.

Natuurlijk Belang is een partij die staat voor het klimaatbestendig en duurzaam inrichten van onze leefomgeving. Bomen zijn belangrijk voor onze leefomgeving. Door hun zuurstofproductie, hun vermogen om fijnstof en CO2 te neutraliseren en omdat het fijn is om bomen in onze woonwijken te hebben.

Natuurlijk Belang is in de afgelopen zittingsperiode ook een partij gebleken die de vinger op de zwakke plek van het openbaar bestuur weet te leggen. In onze moties en voorstellen weegt het belang van de leefbaarheid altijd het zwaarst. We proberen helder te communiceren en maken duidelijk waar we voor staan. Zelfbewust als het kan en zelfkritisch als het moet.

In het politieke spel tussen Raad en College verwacht Natuurlijk Belang dat ook van onze medebestuurders die bij voorkeur afkomstig zijn uit onze eigen gemeenschap. Meer dan ooit moet de lokale politiek u nú als inwoner dienen. U vertegenwoordigen en wijzen op de mogelijkheden van een brede burgerparticipatie, zorgen dat de ambtelijke organisatie optimaal functioneert en werken aan een samenleving die antwoord kan geven op de grote maatschappelijke opgaven waar wij voor staan. Klimaatbeheersing, groen, leefbaarheid, energietransitie, cultuur, sport en dat alles met de (financiële) basis op orde.

Als het aan Natuurlijk Belang ligt, geven wij in de komende zittingsperiode voorrang aan samenleven. In 2022 pakken wij door en gaan aan het werk voor de inwoners in onze gemeente, voor een prima ondernemersklimaat en een organisatorisch gezonde bestuurscultuur.

In de komende volgende hoofdstukken leest u in meer detail wat onze plannen zijn. Wij hopen daarmee op uw welgemeende stem op Natuurlijk Belang, dé lokale partij in Ouder-Amstel.

Ouder-Amstel, januari 2022