Privacy beleid Vereniging Natuurlijk Belang                                                    

Per 25 mei 2018 is de privacywetgeving (AVG) van kracht geworden. Ook de politieke partij Natuurlijk Belang voldoet hieraan. De vereniging  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegeven. De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren;
  • Als  Vereniging Natuurlijk Belang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door de Vereniging Natuurlijk Belang verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Het versturen van nieuwsbrieven van Natuurlijk Belang, dé partij van Ouder-Amstel
  • Het versturen van uitnodigingen; betalingsverzoeken, bevestiging lidmaatschap


Voor de bovenstaande doelstellingen zullen  wij u naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer(s) vragen.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.
Verder worden de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt,  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens te verstrekken. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.              

Natuurlijk Belang, p/a C. Gersen, Parnassiaveld 4, 1115 EB Duivendecht