Voor Natuurlijk Belang staat de veiligheid van de inwoners en hun bezittingen voorop. Inwoners, met name kinderen, ouderen en gehandicapten, moeten zich thuis, maar ook in de openbare ruimte veilig voelen. Daarom zal Natuurlijk Belang voortdurend gespitst zijn op de kwaliteit van de leefbaarheid en de leefomgeving. Daar hoort een actieve wijkagent bij die open staat voor signalen van inwoners en ondernemers. Deze functionaris neemt op passende wijze aangiftes in ontvangst, houdt degenen die de aangifte doet standaard op de hoogte van de behandeling inclusief eventuele vervolgacties.

Leefbaarheid in woon- en werkomgeving is voor iedere inwoner van belang. Daarom is er voortdurend grote aandacht nodig voor en de verzorging van de buitenruimte door middel van goed onderhoud van de straten en het openbaar groen. Dit draagt bij aan de leefbaarheid en het woongenot en houdt verrommeling van de buitenruimte op afstand. Bijzondere aandacht is nodig op de locaties met ruimtelijke projecten zoals in het Zonnehofgebied, op Het Kampje en in de nabijheid van de Amstelbrug die vernieuwd wordt en De Ronde Hoep.

Openbare ruimte: verkeer en vervoer

Invoering van blauwe zones vindt nu plaats in de dorpskern Duivendrecht. Natuurlijk Belang vindt het belangrijk dat dezelfde regels gelden voor alle blauwe zones, met dezelfde goedkope tarieven. Goed overleg met de inwoners en ondernemers is  vanzelfsprekend, voordat je een blauwe zone invoert. Ook in Ouderkerk aan de Amstel moet gekeken worden of er overlast is van parkeren. Als blijkt dat het nodig is, daar dan ook blauwe zones invoeren, uiteraard in goed overleg met inwoners en ondernemers. Natuurlijk Belang vindt het noodzakelijk dat de kwaliteit van de fiets- en voetpaden verbeterd wordt. Op bepaalde plekken is het gevaarlijk om te fietsen omdat gleuven waarin fietswielen gemakkelijk terecht komen en loszittende tegels ongelukken kunnen veroorzaken. Dat er nauwelijks ongelukken gebeurd zijn, is een wonder. Er moet een duidelijk fiets- en voetpadenbeleid komen. Hierin kan een dorpsraad (voor iedere woonkern) een belangrijke rol spelen, door de gemeente op tijd te informeren over onveilige situaties. Tegelijkertijd moet er snel een ‘app ‘ komen voor meldingen openbare ruimte. Meldingen kunnen al via de website van de gemeente, maar nog niet via je telefoon. Onveilige verkeerssituaties moeten vlug aangepakt worden. Rond de scholen moet een duidelijk én veilig verkeersbeleid komen, zodat kinderen veilig van huis naar school en visa versa kunnen.