Duurzaamheid heeft een zeer belangrijke betekenis. Het heeft niet alleen te maken met natuur, maar ook met bouw, afvalverwerking en energievoorziening.

Natuurlijk Belang is van huis uit een ‘groene’ partij en investeert daarom tijd in het groen van onze gemeente. Zie hiervoor ook onze columns in het Weekblad van Ouder-Amstel: de aandacht voor ‘bomenkap’ in het algemeen en die in het Zonnehofgebied in het bijzonder. Natuurlijk Belang is voor (her-)beplanting van bomen en het behoud van het groene gezicht van onze mooie gemeente. Het onderhoud van het openbaar groen moet regelmatig en zinvol zijn.

De Nieuwe Kern en andere nieuwbouwprojecten moeten duurzaam gebouwd worden en energieneutraal zijn. Uiteraard geldt deze eis ook voor herbouwprojecten. Duurzame initiatieven door inwoners en ondernemers in samenwerking met de daartoe in het leven geroepen instellingen moeten door de gemeente worden gestimuleerd door middel van kennisdeling en expertise.

Afval- (ofwel: grondstof-) verwerking: Uitgangspunt bij grondstof/afval is niet alleen het gescheiden inleveren van papier, glas, plastic en restafval maar ook de verdere optimalisatie van verantwoord hergebruik, de zo genoemde materialencirculatie. De ‘milieustraten’ zowel in Ouderkerk aan de Amstel als in Duivendrecht zijn hierbij van groot belang. Wij vinden dat het scheiden van afval beloond moet worden, doe je het goed, dan betaal je minder aan belastingen.

Energievoorziening: Natuurlijk Belang denkt bij energievoorziening niet alleen aan zonnepanelen en windenergie via windmolens en turbines, maar tevens aan koude- en warmteopslag net als aan nieuwe varianten. Natuurlijk Belang vindt dat nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheidsgebied gesteund moeten worden door de gemeente via vereenvoudiging van het verstrekken van vergunningen e.d. De ruimtelijke ontwikkelingen binnen onze gemeente zoals De Nieuwe Kern, Entrada, omgeving van de Ouderkerkerplas , Sint Urbanuskerk, het Compierterrein enzovoort, zullen duurzaamheid hoog in het vaandel moeten hebben. Met betrekking tot de bouw van woningen in De Nieuwe Kern moet rekening gehouden worden met veiligheidsaspecten en geluidsoverlast door vliegtuigen. De aanvliegroute voor de Buitenveldertbaan op Schiphol ‘raast’ boven dit gebied en zal beperkingen opleveren.