Wat verbindt Ouderkerk en Duivendrecht echt?

Wat verbindt Ouderkerk en Duivendrecht behalve het gemeentehuis en het feit dat we één gemeente Ouder-Amstel zijn? Het antwoord lijkt simpel, maar de praktijk toont een andere realiteit. Het lijkt altijd te gaan over Ouderkerk a/d Amstel en oh ja, we hebben ook nog Duivendrecht.

Laten we eerlijk zijn: alle problemen worden steevast in Duivendrecht neergelegd. Kijk naar de opvang van vluchtelingen, sociale huurwoningen, het AZC – het gebeurt allemaal in Duivendrecht. Ieder stukje grond dat beschikbaar is in Duivendrecht, daarvan wordt gedacht: “Laten we er maar een toren neerzetten, dan kunnen we meer mensen huisvesten.” Maar als er een stukje grond in Ouderkerk beschikbaar komt, dan moeten er ineens kapitale woningen komen.

Waarom is dat? Waarom zetten we daar niet ook een appartementencomplex neer of woningen waar ouderen beneden kunnen wonen en een gezin boven in een maisonnette? Het zou de projectontwikkelaar net zoveel geld opleveren, zo niet meer, en het zou tegemoetkomen aan de schrijnende woningnood onder onze
jongeren en ouderen.

Steeds meer bewoners van Duivendrecht hebben genoeg van deze ongelijke behandeling. Ze vragen zich af of de gemeente Ouder-Amstel hen werkelijk vertegenwoordigt. Er gaan steeds meer stemmen op voor een afscheiding van Ouder-Amstel en een mogelijke aansluiting bij de gemeente Diemen. Misschien dat een referendum een mogelijkheid is?

Voor nu wens ik alle inwoners een fijne zomervakantie toe, met veel gezelligheid en verbinding. Laten we hopen dat de komende maanden ons de tijd geven om na te denken over wat werkelijk belangrijk is: een gemeente die al haar bewoners gelijkwaardig behandelt en verbindt, ongeacht of ze in Ouderkerk of Duivendrecht wonen.

Geniet van de zomer, en laten we samen werken aan een rechtvaardigere toekomst voor iedereen in onze gemeente.

Nadine Schreurs

Burgerraadslid Natuurlijk Belang

 

Goed wonen voor iedereen?

De kogel is door de kerk, met de bouw van ’De Nieuwe Kern’ kan eindelijk gestart worden.
Dat er in plaats van 4500 woningen 6200 gebouwd worden, lag als een strop om onze nek,
maar door stijgende bouwkosten en andere oorzaken moesten we wel akkoord gaan. Natuurlijk
Belang is niet blij met de hoogteaccenten, die komen achter Station Duivendrecht. Hierdoor
zullen deze hoogteaccenten zichtbaar zijn voor de bewoners van de bestaande bebouwing van
Duivendrecht. Tevens vinden wij dat woningen van 30 m2 echt te klein zijn, ook dit hebben wij
kenbaar gemaakt.

Een ander project wat in de raad behandeld gaat worden, is de bouw van ‘exclusieve’ woningen
op het manegeterrein in Ouderkerk. Zitten wij nu echt te wachten op deze luxe woningen?
Momenteel is er een groot tekort aan betaalbare woningen, vooral voor jongeren en ouderen.
Twee onder één kap en vrijstaande woningen, zijn voor veel jonge stellen en starters op de
kopersmarkt niet te betalen. Wie gaan deze woningen dan kopen? Bouwen wij wel voor onze
eigen inwoners?

Ook hebben wij binnen de gemeente het project ‘Van Groot naar Beter’. Dit blijkt een illusie of
desillusie te zijn voor diverse inwoners, die nu in een huur ééngezinswoning wonen en graag
naar een kleinere seniorenwoning of appartement willen verhuizen. Op de wachtlijst staan
meer dan 15 inwoners, die gebruik willen maken van deze regeling, echter komen er maar 3
woningen per jaar vrij voor deze groep inwoners. U zult begrijpen dat deze mensen lang
moeten wachten, voordat zij aan de beurt zijn. Ik heb vanuit Natuurlijk Belang contact
opgenomen met de wethouder, om te onderzoeken wat wij kunnen veranderen aan dit beleid.
Het gaat niet zo snel als wij zouden willen, maar we zitten er bovenop.

We willen toch allemaal goed en prettig wonen?!?


Meer of minder bomen en groen in Ouder-Amstel?

In Ouder-Amstel lijkt groen soms te verdwijnen als sneeuw voor de zon. Bewoners droegen enthousiast 2912 locaties aan voor nieuwe bomen, maar slechts 14 voldeden aan alle criteria. Uiteindelijk bleef er één plek over die geschikt zou zijn om bomen te planten. Is de gemeente echt toegewijd aan meer groen?

De recente bomenkap bij Van Poelgeest/BMW dealer roept vragen op. Wie gaf toestemming voor deze kap, en waar zijn de vergunningen? Al sinds 2014 verdwijnen bomen om het zicht op de locatie langs de A10 te verbeteren. Op 3 maart 2023 gaat de kap door, uitgevoerd door de firma Veluwenkamp. Maar waar is de vergunning? Inmiddels is er een nieuwe aanvraag gedaan door Van Poelgeest/BMW dealer om nog eens 4 bomen te kappen, hiervoor is een vergunning verstrekt. Voor de goodwill van de mensen die ernaast wonen mogen er 2 bomen blijven staan.

Een kaalslag langs de A10 en verbreding van de A9 hebben hun tol geëist. Maar juist in een gemeente als Ouder-Amstel, omringd door snelwegen, is vergroening cruciaal. Wat kunnen bomen voor ons betekenen?

Meer dan we denken! Bomen zuiveren lucht en water, bieden onderdak aan dieren, beschermen tegen overstromingen en verrijken de bodem met essentiële voedingsstoffen.

Natuurlijk Belang roept de gemeente op te stoppen met onnodige bomenkap en regelgeving en snel de ambitie met de beloofde 500-1000 bomen waar te maken voor 2026.

Laten we streven naar een groener en gezonder Ouder-Amstel, voor ons en voor toekomstige generaties.

 

Het stroomt (water) rekeningen!

Onder leden en in het bestuur van Natuurlijk Belang is geschrokken gereageerd op het bericht dat vanaf februari 2024 ook inwoners van Ouder-Amstel meerdere aanslagen van Waternet over voorgaande jaren kunnen verwachten.

Nog maar kort geleden stond hierover een groot artikel in het digitale weekblad Ouder-Amstel namelijk op 24 januari 2024. Daar is door en vanuit het college van B&W en De Gemeenteraad niet op gereageerd, terwijl Ouder-Amstel honderden huishoudens telt die rond moeten zien te komen met een absoluut minimum.

Een vreemde situatie aangezien alle fracties, waaronder Natuurlijk Belang, zeggen zich hard te maken voor de minst draagkrachtigen binnen onze gemeente.

Het is te makkelijk om te wijzen naar de verantwoordelijke portefeuillehouder in het college, aangezien uiteindelijk de gemeenteraad het waterbeleid vaststelt en het college controleert op de uitvoering.

Dat is voor het bestuur van Ouder-Amstel een moeilijke opgave aangezien waterbeleid onder de verantwoordelijkheid van Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht valt. Waternet en Waterschap Amstel Gooi & Vecht zijn twee zelfstandig opperende organisaties, die al jaren tot volle tevredenheid samenwerken aan het waterbeleid in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten.

Helaas is daar de afgelopen jaren de klad in gekomen, zowel op bestuurlijk als op financieel niveau. En als dan blijkt dat het Bestuurlijk overleg waterschap Amstel Gooi & Vecht (BOWA) geen gebruik maakt van adviesbevoegdheden, dan valt dit onder taakverwaarlozing. Hier zullen de minst daadkrachtige huishoudens onder gaan lijden zeker gezien het feit dat er ook geen financiële regelingen zijn om dit op te lossen.

Natuurlijk Belang verzoekt ALLE fracties zich unaniem hard te maken om te voorkomen dat de waterrekeningen van de achterliggende jaren  op de bordjes van de minst draagkrachtige terechtkomen.

“Niet perfect en zeker niet goed genoeg!”

De begroting ziet er qua vorm best aardig uit, echter tijdens het overleg in de raadscommissie jl. 2 november bleek de onderbouwing op een groot aantal vlakken onvoldoende of de onderliggende stukken ontbraken. Door een meevaller van het Rijk, kunnen we onze reserves aanvullen. Het verdient aanbeveling om het  bedrag dat naar de reserves gaat deels te gebruiken voor dringende zaken, waaronder armoede, jeugdzorg en welzijnswerk. Om in armoede te leven is vreselijk, dat past niet in onze gemeente waar vele inwoners het zichtbaar goed hebben.

Toename Jeugdzorg  is te wijten aan een stagnerende uitstroom en niet zozeer aan een hogere instroom. De gemeente kan de instroom van nieuwe cliënten niet volledig stoppen maar tot op zekere hoogte ( bij-)sturen. Het uitgangspunt van de gemeente is dat de jeugdigen de hulp krijgen die ze nodig hebben en de gemeente garant staat voor de kosten. Over deze financiële middelen maakt NB zich zorgen. De behandelingen zijn zwaarder en duren langer. Een goede behandeling is de basis voor een toekomst voor deze jeugdigen en van onze samenleving.

Met het welzijnswerk van Coherente zijn wij tevreden. De definitie van welzijnswerk is : maatschappelijke activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van het welzijn van ALLE inwoners. Echter, we moeten niet denken dat het alleen voor de kwetsbaren en ouderen onder ons is.  Iemand kan fysiek heel goed zijn, maar misschien wel heel erg eenzaam. Dat Coherente deze mensen ook een plek geeft is onmisbaar. Mensen samenbrengen zowel jong als oud is een groot goed. Dat Coherente door de bezuinigingen straks diverse activiteiten niet meer kan uitvoeren, is onacceptabel voor NB.

Natuurlijk Belang maakt zich ernstig zorgen over het woonbeleid . Hoe pakt de verdeling van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor onze inwoners uit.

Hoe lang moet men wachten voor men een woning krijgt toegewezen? Jaren en nog eens jaren? Dit wordt nog eens bemoeilijkt door de van rijkswege opgelegde extra versnelde opname van statushouders. Laat het duidelijk zijn dat wij niets tegen statushouders hebben en dat deze mensen opgevangen moeten worden begrijpen wij, dit gaat wel ten koste van onze eigen inwoners. Wij hebben al zo weinig sociale huurwoningen te verdelen, als er dan ook nog eens de helft  naar statushouders gaat, blijft er voor onze eigen jeugd bitter weinig over.

Woontorens tot wel 70 meter hoog zijn niet de oplossing voor het woonprobleem, aangezien het de huidige bewoners van Duivendrecht belast met ernstige horizon vervuiling. Wij zijn niet tegen hoogbouw, maar 70 m is buiten proportie ( bijna 2,5 x de hoogte van de flat Jupiter in Duivendrecht).

Wat betreft de afvalstoffenheffing vinden wij de verhoging buitensporig.

De gemeente heeft ons voorgespiegeld dat de kosten naar beneden gebracht zouden worden om het betaalbaar te houden  mede door de invoering van Diftar. De afvalstoffenheffing is sinds 2018 bijna verdubbeld. Hoe blijven wij als gemeentelijke overheid geloofwaardig naar onze inwoners?

Over het groen in onze gemeente maken wij ons zorgen, daar wij ver beneden het landelijke gemiddelde zitten. Wij gaan er vanuit dat de betreffende motie  uitgevoerd wordt.

En dit zijn een paar punten die niet perfect en ook zeker niet goed genoeg zijn!

De Skyline van Duivendrecht verandert

Donderdag 5 oktober 2023 was er een informatieavond in het Dorpshuis te Duivendrecht over Werkstad Overamstel.

Werkstad Overamstel gaat de komende jaren snel veranderen. Hoogbouwplannen tot wel 70 meter, de komst van talloze hotels en de opvallende Orato Office-wolkenkrabber die er al staat, zullen onze horizon transformeren. Deze ontwikkelingen, gelegen op grondgebied in handen van Amsterdam, hebben een aanzienlijke impact op ons, de bewoners van Ouder-Amstel, en met name op de dorpskern van Duivendrecht.

De zichtbare aanwezigheid van Orato Office is nu een iconisch kenmerk van onze omgeving. Terwijl sommigen deze veranderingen omarmen als tekenen van groei en vooruitgang, roepen ze bij anderen zorgen op. Wat betekent dit voor ons dagelijks leven en de identiteit van Duivendrecht?

Moeten we de impact van deze hoogbouwplannen op onze gemeenschap begrijpen. Dragen ze bij aan een bloeiende lokale economie en aan werkgelegenheid voor onze inwoners? Of blijven de voordelen van deze ontwikkelingen voor velen ongrijpbaar?

De toename van hotels werpt ook vragen op over de essentie van Duivendrecht. Wat betekent dit voor onze gemeenschap en de unieke sfeer van ons dorp? De komst van toeristische accommodaties versterkt dat onze lokale cultuur of verstoort het de balans?

Onze intentie is niet om tegen modernisering te zijn, maar om bewustzijn te creëren. Als gemeenschap moeten we samenwerken om ervoor te zorgen dat deze veranderingen in ons voordeel werken. Laten we ernaar streven dat Werkstad Overamstel niet alleen de lucht in gaat, maar ook ons welzijn verhoogt.

Natuurlijk Belang volgt alle ontwikkelingen op de voet en zal er op toezien dat de belangen van de inwoners van Ouder-Amstel gewaarborgd blijven. Wij zijn dé lokale partij bestaande uit bewoners en voor bewoners.

Nadine Schreurs, burgerraadslid Natuurlijk Belang

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen

Natuurlijk Belang is voor het behoud van bomen, dus niet meteen kappen. Soms ontkom je er niet aan, maar onderzoek eerst eens goed of er geen andere oplossingen zijn.

Zoals nieuwbouw iets verplaatsen, een nieuwe weg iets anders laten lopen en kan de boom herplant worden op een andere locatie.

Ook voor het planten van meer bomen is Natuurlijk Belang een voorstander. Want zonder bomen geen gezond leven !

Ouder-Amstel is omgeven door snelwegen. De bomen die langs deze snelwegen staan zijn zeer belangrijk, zij nemen CO2 op, beschermen ons tegen fijnstof en ook nemen zij een deel van de geluidsoverlast weg. Sinds de kap van de vele bomen langs de A9 is er veel meer geluidsoverlast in de wijken Tuindorp en Benning. Zelfs kan je midden in het dorp dikwijls de snelweg horen.

Ook een groene omgeving straalt rust uit en rust is wat we nodig hebben in ons vaak hectisch leven.

Bomen en ander groen zijn een belangrijk speerpunt voor Natuurlijk Belang.

Rita Smit-Lotterman
Fractie-assistent Natuurlijk Belang

 

Even voorstellen

Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Rita Smit-Lotterman.

Ik ben in 1967 in Ouderkerk komen wonen en zat als kind op de Jan Hekmanschool. Nadat ik getrouwd ben, heb ik twee en half jaar in Duivendrecht gewoond en ben daarna weer naar Ouderkerk verhuisd. Door de jaren heen heb ik veel mensen in Duivendrecht en Ouderkerk leren kennen, ook door het vrijwilligers werk wat ik veel gedaan heb en tot op de dag van vandaag ben ik nog steeds lid van het Oranjecomité.

Doordat ik zeer betrokken ben geweest bij het participatieproces van het Centrumplan en mijn inzet voor ‘stop de bomenkap’ kreeg ik steeds meer interesse voor de plaatselijke politiek. Ook doordat mensen mij op straat aanspraken over deze actuele heikele onderwerpen: de inrichting van ‘Het Kampje’, de bomenkap, de A9 en het IKC (2 scholen onder 1 dak) hoorde ik vaak zeggen : Rita is de politiek niet wat voor jou? Je kent veel mensen, hebt een scherp inzicht met bijpassende mening. Doe daar wat mee!

En toen Natuurlijk Belang vroeg of ik interesse had om deel uit te gaan maken van hun partij. Wist ik het zeker ! Want Natuurlijk Belang is een partij voor heel Ouder-Amstel. Eind september ben ik beedigd als fractie-assistent. Samen met Jacques Bos, Pia Verheul en Dolf van Muyden werken wij hard voor onze inwoners. Ik heb nu al een aantal commissievergaderingen meegemaakt. Belangrijke punten als het 2 scholen onder 1 dak, diftar, centrumplan zijn behandeld.

Natuurlijk Belang is tegen 2 scholen onder 1 dak, wij zijn voor nieuwbouw Kofschip en renovatie Amstelschool. Ook het afval pasjessysteem vinden wij niet nodig, wel dat er goed wordt gescheiden. Ik ben blij dat eindelijk het ‘ Voor Ontwerp van het centrumplan’, waar ik intens aan heb meegewerkt, aangeboden wordt aan de raad. Ik weet wat het betekent om de stemmen van de bewoners te laten doorklinken. Hierboven heb ik maar een paar onderwerpen genoemd. Ook de bomenkap, jeugdzorg, woningbouw en nog vele andere zaken hebben onze aandacht.

Ik hoop dat ik samen met mijn partijgenoten veel kan betekenen voor onze inwoners.

Rita Smit-Lotterman.

Fractie-assistent Natuurlijk Belang

Ditjes en datjes uit de Gemeenteraad.

Komende weken heeft de gemeenteraad een paar grote onderwerpen op zijn bord liggen. Het centrumplan en de tarieven van vuilnis. Om met het laatste te beginnen. Hier is natuurlijk al veel over gezegd.

Vorige week zijn de initiatiefnemers van de petitie, tegen een pasjes systeem, bij de wethouder op bezoek geweest. En wat kregen ze te horen. Dat ze het bij het verkeerde eind hadden. En of de initiatiefnemers dit wilde gaan uitleggen aan hun achterban. Merkwaardig, vind u niet?

Dan het centrumplan. Er ligt een mooi ontwerp (schetsplan). Maar ook hier maakt Natuurlijk Belang zich toch behoorlijk zorgen. Want er hangen een paar onderwerpen boven de markt, waarvan wij ons afvragen of dit wenselijk is. Namelijk, het keienveld bebouwen. (waar nu de poffertjeskraam staat). En het groene veldje aan de dorpsstraat. Dit alles om het plan te financieren. Zo ook wordt er gesproken over nieuwbouw van het Rabobank gebouw. Wij zullen ons zeer kritisch hierin opstellen. Het mag natuurlijk niet gebeuren, dat het kampje alsnog vol wordt gebouwd. 

Dan iets heel anders. Natuurlijk Belang neemt afscheid van Allan Blom als raadslid. Allan vond het tijd om het stokje over te dragen aan Pia Verheul. Pia was al fractie assistent en is nu beëdigd als raadslid.

Sportief Ouder-Amstel in Coronatijd

In deze pandemie en zelfs voor deze pandemie zijn veel inwoners van Ouder-Amstel sportief bezig is. Met name aan de Wethouder Koolhaasweg is het een druk sportief gebeuren.

Helaas heeft het Amstelbad geen openstelling voor winterzwemmen maar het terrein wordt wel beschikbaar is gesteld voor de dansers van DFC en de Taekwon Do lessen. Het buitensportparkje Calisthenics en het Axel Koenders Fitpark (voorheen de beweegtuin) krijgen dagelijks sportievelingen die zich in het zweet werken. Elke maandagochtend is onder begeleiding in het Fitpark een sportgroepje bezig.  Een goed initiatief is de wandelestafette “Geef het wandelstokje door” onder het mom ontmoet eens een buurtgenoot op een andere manier. Met dit estafettestokje kan een ander uitgenodigd worden voor een lange of korte wandeling of een ommetje, het maakt niet uit. Het is een leuke en gezonde manier om met elkaar in contact te komen.

Sinds kort is men begonnen met het aanleggen van een jeu de bouleslaan bij het Rembrandtpark aan de Wethouder Koolhaasweg binnenkort kan jong en oud kan dit gaan beoefenen.
Ouder-Amstel zorgt op sportief gebied goed voor hun inwoners. Het is belangrijk om na deze pandemie het buitensporten te behouden en indien mogelijk uit te breiden.

Pia Verheul
Natuurlijk Belang

ZUINIG OP GROEN

Het is leeg aan de Zuidkant van de A9. Voor de noodzakelijke verbreding van de weg moesten duizenden bomen sneuvelen. Noodzakelijk? Ja, want van een weg, waarop doorgereden wordt, komt minder vervuiling dan van één waarop tweemaal daags files staan.

En, de bomen komen terug. Daar, waar geen ruimte is voor herplant, kan de gemeente op andere plaatsen bomen planten, betaald met het geld, dat Rijkswaterstaat vergoedt als compensatie voor de bomenkap langs de A9.

Daarom een oproep aan de inwoners van Ouder-Amstel om aan Natuurlijk Belang voorstellen te doen voor plekken, waar meer bomen een verbetering van de leefomgeving zou zijn. Nee, niet de eigen achtertuin.

GROEN DOEN

Extreme buien, afgewisseld met extreme hitte. We hebben het de afgelopen jaren mee gemaakt. Stedelijke gebieden met alleen maar steenbestrating houden de hitte vast en worden zogenaamde hotspots, waar het zo’n 5 tot 7 graden warmer is dan op het platteland. Op kleine schaal in de directe woonomgeving kan daar iets tegen gedaan worden. In de buurgemeente Amsterdam is dankzij “onttegelen” inmiddels een halve hectare tuin ontdaan van trottoirtegels. Het daarvoor teruggekeerde groen zorgt voor verkoeling en frisse lucht. Ook neemt het water op bij hevige regen, zodat de straten niet blank komen te staan. De gemeente komt de tegels zelfs thuis ophalen.

Wat kan onze gemeente hier mee? De aanstaande grootschalige ontwikkelingen moeten zorgvuldig beoordeeld worden op het aspect waterberging en op zijn minst met groene daken gedekt worden. We moeten er voor waken, dat deze ontwikkelingen geen negatieve invloed op de omgeving hebben en dat het groene karakter van onze gemeente behouden blijft.

Natuurlijk Belang doet groen. Doet u mee?

Dolf.van.Muyden@Ouder-Amstel.nl / Natuurlijk Belang

“Wat nu?”

In deze gekke tijden hoor ik regelmatig de vraag. “Wat nu?” En dat is een goede vraag. Een paar voorbeelden: Er is asbest ontdekt in het gezellenhuis, en stadsherstel kan het weghalen niet betalen. “Wat nu?” Het Kampje moet worden opgeknapt, maar er is niet voldoende geld voor. “Wat nu?” En op de vraag “Wat nu?”, zou de politiek een antwoord moeten hebben. En het antwoord is dan vaak. “We hebben geen geld.” Maar ja, als je het geld besteed aan plannen waar onze inwoners niet om hebben gevraagd, dan is het snel op. Zoals geld stoppen in een investeringsfonds. Ik heb het volgende al vaker gezegd. Betrek de inwoners erbij als je plannen maakt. Een voorbeeld. Er moet een nieuwe school gebouwd worden. (De Amstelschool en het ’t Kofschip). De wethouder (D66) maakt hiervoor allerlei plannen. En wat gebeurt er. De inwoners/ouders voelen zich overvallen. Dezelfde wethouder was 11 jaar geleden tegen de bouw van de Hekman school op de locatie langs de A9. Je zou toch denken dat deze wethouder zich dat nog zou herinneren. Toen wilde ze dat er geluisterd werd naar ouders en inwoners. En nu niet? Mijn vraag is dan ook “Wat nu?”

Facelift voor het Centrum van Ouderkerk

Sinds 2018 ben ik fractie assistent bij Natuurlijk Belang. Er zijn inmiddels veel zaken die spelen in de gemeente zoals een tekort aan huizen voor jongeren, de bouw van de Nieuwe Kern waar volkstuinhuisjes voor moeten wijken, drugsoverlast aan de Molenkade, renovatie van het Gezellenhuis en nog meer lopende zaken. Maar nu wil ik het hebben over het Centrumplan.

Natuurlijk Belang vindt dat het beschermde dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel na tientallen jaren soebatten die facelift dient te krijgen die het verdient. Daartoe dient de gemeente te investeren en niet zo weinig ook. Eensgezind dienen alle politieke partijen hiertoe de handen ineen te slaan, gezamenlijk, coalitie- én oppositiepartijen. Dát is de wens van Natuurlijk Belang.

Het Beschermde Dorpsgezicht is rijk aan cultuur en kent vele mooie plekjes maar gedurende vele decennia is deze ruimte van water, dijken en land ernstig verwaarloosd. Als er niets gebeurt zal ons nageslacht zich kapot schamen, niet in de laatste plaats van wat ouders en voorouders hebben nagelaten. Natuurlijk Belang is voor een gezonde financiering. Dit betekent eerst: geen geld besteden aan plannen die niet noodzakelijk zijn, zoals “MRA invest” (370.000 euro), een investeringsfonds. Niet nodig nu.
Zo ook kan gekeken worden naar de verkoop van de begraafplaats “Karssenhof”. In het uiterste geval kan er geleend worden, maar dat heeft niet de voorkeur van Natuurlijk Belang, want dan stijgen de lokale lasten ook.

Al eerder heeft Natuurlijk Belang aan de Raad en het College van B&W kenbaar gemaakt dat met de vele geldverslindende ruimtelijke projecten in het vooruitzicht, het goed zou zijn serieus te laten onderzoeken of geld lenen op korte termijn verantwoord is.

Geef het beschermde dorpsgezicht Ouderkerk aan de Amstel de noodzakelijke en reeds lang verwachte facelift. Voor een mooi leefbaar Ouderkerk.

Pia Verheul

Iets Anders

Even iets heel anders. Het gezellenhuis in Ouderkerk aan de Amstel gaat naar stadsherstel. Dit rijksmonument, dat jaren lang niet is onderhouden, wordt door de stichting stadsherstel gekocht. Stadsherstel heeft jarenlange ervaring met het renoveren van (rijks)monumenten. En gaat het gezellenhuis nu ook onderhanden nemen. Natuurlijk Belang heeft zich voor deze ontwikkeling ingezet en is blij met dit mooie resultaat.
Ik vind aandacht voor onze monumenten in onze dorpen van groot belang.  Na de tweede wereldoorlog zijn een hoop monumenten verloren gegaan door de ontwikkeling van het gebied (aanleg van een weg, woningbouw etc ).  Met de komst van de Nieuwe Kern gaat het golf terrein “ Amsterdam Old Course” verloren.  Ook hier staat een mooi monument namelijk het clubhuis van Amsterdam Old Course. Dit is een ontwerp van de bekende Amsterdamse architect F.A. Warners en werd geopend op 13 april 1935. Wij willen dan ook dat dit gebouw behouden blijft in de Nieuwe Kern. Dan nog iets over de Nieuwe Kern. De gemeenteraad heeft ooit besloten dat er maximaal 4500 woningen mogen komen in dit te ontwikkelen gebied. Waarom? Om aansluiting te houden bij de twee dorpen van onze gemeente. Amsterdam en de andere grondbezitters zouden meer willen bouwen. Dat zou dan hoge torens betekenen. Natuurlijk Belang kan zich niet vinden in die ontwikkeling.  Wij zijn voor woningbouw en betaalbare woningen voor diverse groepen. Maar met respect voor het besluit van de gemeenteraad om tot maximum 4500 woningen te komen. Waardoor het gebied groen en levendig kan blijven. 

Tijdelijke halte Duivendrecht

Het college van B en W van Ouder-Amstel heeft op 9 januari 2018 besloten de raad kennis te laten nemen van onderzoeken naar een locatie nabij Station Duivendrecht voor een touringcarterminal. Op 1 februari 2018 is dit aan de raadscommissie Ruimte ter bespreking voorgelegd. Het busstation zou er moeten komen, omdat de huidige locatie, bij station Sloterdijk niet geschikt is om 1,2 miljoen passagiers en 70.000 bussen per jaar te ontvangen.

Daarnaast is de gemeente Amsterdam door de EU verplicht te zorgen voor een ITT, international touringcar terminal. Dus lost de gemeente Ouder-Amstel, na plannen voor nieuwe woningbouw en hotelontwikkelingen weer een probleem van Amsterdam op in Duivendrecht. En hoe tijdelijk is een busstation, waar Amsterdam 11 miljoen euro voor uittrekt, ook al heeft de grondeigenaar NS gesteld, dat de locatie hooguit 10-15 jaar beschikbaar is? Wordt het geld betaald door de passagiers van de touringcars, die volgens de cijfers maar voor een derde gevuld zijn? Op 3 maart 2020 heeft het college van B en W van Amsterdam ingestemd met de ontwikkeling van een ITT bij station Duivendrecht. In de stukken staat, dat de participatie en de communicatie voor het project door de gemeente Ouder-Amstel verzorgd wordt. Hoewel dit formeel niet de verantwoordelijkheid van onze gemeente is, verwachten we, dat het college de bewoners actief op de hoogte houdt.
Tot slot. Met de komst van de terminal maakt Natuurlijk Belang zich zorgen over overlast en mogelijke criminaliteit door de enorme toestroom van reizigers. Bij het exploiteren van deze belangrijke voorziening hoort ook de zorg voor het veilig en schoon houden er van.
Laten we daar met zijn allen op letten.

Dolf van Muyden / Natuurlijk Belang

De Nieuwe Kern groen hart van Ouder-Amstel

De Gemeente Ouder-Amstel wil het gebied van “De Nieuwe Kern” gaan ontwikkelen. Dit is het enige gebied waar voor onze Gemeente nog uitbreidingsmogelijkheden zijn. Een factor van belang is dat de grond van dat gebied eigendom is van de Gemeente Amsterdam en de NS.

Dit betekent dat  Ouder-Amstel moet overleggen en samenwerken met Amsterdam en de NS. Binnen dit gebied zijn er 4 volkstuinparken gevestigd, te weten Nieuw Vredelust, Ons Lustoord, Dijkzicht en de Federatie. Gezamenlijk gaat het wel om meer dan 600 volkstuinen. Verder is op het grondgebied ook nog de “Golfclub Amsterdam Old Course” gevestigd. Deze golfclub is in 1935 opgericht en is daardoor één van de oudste Golfbanen van Nederland.
Wij vinden het dan ook jammer dat deze wellicht moeten verdwijnen,  Zowel de Volkstuinen als de Golfclub geven in belangrijke mate het groene gezicht aan dit gebied.

In het te ontwikkelen gebied zijn 4.500 woningen (ca 12.000 bewoners) gepland. Het lijkt er op dat de grondeigenaren en dit college meer willen bouwen. Dit maximum was een harde eis van de gemeenteraad destijds.  ALLE partijen vonden dit belangrijk, om het gebied leefbaar te houden. 
Gaan wij hier dan ook weer hoge woontorens zien?  En grote hotels?  Wij zullen de wethouder houden aan het raadsbesluit van maximum 4.500 woningen.  Want dit is democratisch tot stand gekomen.
De nieuwe kern moet een autoluwe dorp worden. Met een mooi dorpsplein, wat past in het karakter van Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang vind dat er goede fiets- en  wandel verbindingen naar Duivendrecht en Ouderkerk tot stand gebracht moet worden.  Zo kan de nieuwe kern uniek worden met goede verbindingen naar het openbaar vervoer, Amsterdam en de rest van Ouder-Amstel.

Allan Blom
Raadslid Natuurlijk Belang

Wij gaan voor Vertrouwen!

Dolf
Natuurlijk Belang kan zich in deze raadsperiode meer op Ouderkerk richten. Dit is te danken aan de 2e raadszetel en de uitbreiding van onze fractie met een Ouderkerkse inwoner. En natuurlijk zetten wij ons in samen met u voor onze hele gemeente.  Voor het vertrouwen van onze inwoners. 

Pia
Hoe een klein dorp groot kan zijn. Dankzij de inzet van het burgerinitiatief heeft de bomenkap ten behoeve van het benzinestation langs de A-9 aandacht gekregen in de Tweede Kamer. 
Een pluim is op zijn plaats voor alle bewoners die hier achter hebben gestaan via het burgerinitiatief. Wij vertrouwen op onze inwoners.   

Allan
Burgerparticipatie in welke vorm dan ook staat hoog in het vaandel van Natuurlijk Belang.  Samen met u kunnen wij problemen onder de aandacht van het College brengen. Dit schept vertrouwen.

Jacques
Er zijn mensen/raadsleden die zeggen dat je moet vertrouwen in de overheid.  Mooie gezegd. Echter blijkt uit ervaring dat je niet blindelings moet vertrouwen in een overheid. Zie de ervaringen met de belastingdienst, gezinnen die daardoor in grote problemen zijn gekomen.  En dat is precies waarom Natuurlijk Belang boven op het dossier Afval Pasjes zit. Wij zijn voor een minimale verzameling van gegevens bij dit pasjes systeem. 

Dit alles heeft te maken met vertrouwen. Heeft u vertrouwen? 
Natuurlijk Belang wenst iedereen mooie feestdagen en een gezond 2020.

Verbreding A9

Ouder-Amstel wordt geconfronteerd met het Tracébesluit van maart  2011, om Rijksweg A9 te gaan verbreden. Volgens deskundigen is deze ingreep noodzakelijk om de doorstroming naar de A10 en A2 te verbeteren. Natuurlijk Belang realiseert  zich dat het College van B & W  hier niet veel meer aan kan doen, althans zo lijkt dit. Het gaat wel om de zaken die grote gevolgen kunnen hebben voor de leefbaarheid van mens, dier en plant en toenemende luchtvervuiling.

Zo ook is er sprake van een vestiging van een tankstation richting de A2. Los van het feit dat een tankstation meer verkeerslawaai en luchtvervuiling met zich meebrengt, kan dat ook gevaarlijke verkeers- situaties met zich meebrengen door het enkele feit dat de auto’ s en andere voertuigen de A9 weer op moeten terwijl er bijna meteen de afslag van de A2 richting Utrecht komt.

Deze situatie moet niet worden onderschat. Onze mening is dat een eventueel nieuw tankstation bij de A2 thuishoort en niet  bij dit korte stuk van de A9.

Het geschat aantal te kappen bomen was 14.000, nu worden getallen van 10.000 bomen genoemd. Dit aantal is door rijkswaterstaat in een schrijven vermeld.

Er is toegezegd dat de compensatie van bomen plaatsvindt door het planten van bomen met een forse stamdiameter en voldoende hoogte. Wij zullen Rijkswaterstaat hier aan houden.

Zijn de eventuele gevolgen in een totaal ander klimaat perspectief daarvan ook afgewogen door Rijkswaterstaat? En welke beschermende maatregelen worden er genomen om de op te lopen schade tot het minimum te beperken?

Natuurlijk Belang is tegen bomenkap
Natuurlijk Belang is tegen een benzinestation

Allan Blom

Natuurlijk Belang

Pasjes, Prívacy en Burgerparticipatíe

Als mens heb ik een positieve kijk op het leven. En heb je hoop dat het college met voorstellen
komt waarbij nagedacht wordt over wat onze inwoners er van zouden vinden. En dat men heeft geleerd uit het verleden. Maar helaas ben ik teleurgesteld. Want er ligt een lelijk plan met een pasjes systeem voor het inzamelen van afval.

Wij denken dat het makkelijker kan voor onze inwoners, namelijk met een anonieme prepaid kaart, net als de anonieme OV-chipkaart. Want de overheid hoeft helemaal niet te weten wanneer en wie afval weg brengt. Natuurlijk Belang denkt in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden. Wat ons betreft krijgen de inwoners een keuze, net als bij de OV-chipkaart.

Natuurlijk Belang is uiteraard voor goede afvalscheiding. En wij denken graag mee om tot een goede
oplossing te komen. Ook missen wij de burgerparticipatie. Eerst vragen wat onze inwoners hiervan vinden.

Natuurlijk Belang is voor een makkelijke en betaalbare oplossing voor de inwoners, samen met de inwoners,
voor inwoners. Wat vindt u?

Een mooie zomer gewenst!

Zuinig op je inwoners.

Natuurlijk Belang vindt schoon, heel en veilig begrippen van wezenlijk belang, als het gaat om de openbare ruimte. Dit geldt in  het bijzonder voor fiets- en voetpaden, waarover in onze gemeente terecht klachten zijn geuit door inwoners. Het is daarom heel goed, dat na veel vijven en zessen de voor het fietsverkeer belangrijke ader de Slinger in Duivendrecht is opgepakt. Geen losliggende tegels meer of risico onderuit te gaan doordat een voorwiel een sleuf pakt.

De mooie woorden over participatie, waar het college sinds het stranden van de plannen voor het Kampje de mond vol van heeft, worden weersproken door de werkelijkheid. In Duivendrecht was voor de herontwikkeling van Entrada al meer dan twee jaar een adviesteam actief, dat in goede samenwerking met de ontwikkelaar WONAM optrok. In de laatste vergadering gaf de gemeente te kennen, dat de huidige adviesgroep voor Entrada opgeheven wordt. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Voor een nieuwe adviesgroep mogen alleen inwoners van Duivendrecht zich aanmelden. Hun aanmelding wordt beoordeeld door de gemeente en degenen, die geselecteerd worden, mogen hun inbreng leveren binnen de kaders van ‘adviseren plus’. Dit laatste is een trede op de door de gemeente gehanteerde participatieladder.

Dit nieuws kreeg bij Natuurlijk Belang de aandacht door een persbericht van een inwonersgroep genaamd ‘Duivendrecht in Balans’. In dit persbericht wordt gesproken over schijnparticipatie. Natuurlijk Belang wil hierover geen oordeel vellen, maar raadt de gemeente met klem aan dit sentiment niet te negeren. Wees transparant en zuinig op betrokken inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen, die bereid zijn een positieve inbreng te leveren.

Dolf van Muyden

Daar praten we niet over.

Als geboren en getogen Ouderkerkse heb ik de afgelopen jaren het dorp ruimtelijk zien veranderen. Wat
betreft de toekomst van mijn mooie dorp ben ik ontzettend blij dat de laatste tijd dorpsgenoten aan College van Burgemeester en Wethouders hebben laten horenhoe zij denken over de gang van zaken betreffende mogelijke ruimtelijke veranderingen zoals over het Centrumplan Ouderkerk. De fractie van Natuurlijk Belang heeft haar mening samen met de PvdA op 31 januari 2019 op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt. Als Ouderkerkse maak ik mij dus grote zorgen over waar dat heengaat met het Centrumplan Ouderkerk.

Als fractieassistent houd ik mij bezig met vraagstukken behorend tot het sociaal domein. Onderdeel is het dossier hulpverlening, een kwestie waar huislijk geweld en kindermishandeling toe behoort. Zaken waarover het in het openbaar moeilijk praten is. Dat is ook wel begrijpelijk want het betreft veelal geweld achter de voordeur. Dat is privé en daar blijf je als overheid vanaf. Deze overheidsbenadering is gelukkig aan het kantelen als gevolg van zeer ernstige toename van huiselijk geweld en kindermishandeling in Ouder-Amstel en
omliggende gemeenten. Zelfs in die mate dat de gemeenteraad eind januari unaniem besloten heeft voor huislijk geweld en kindermishandeling de capaciteit hulpverlening uit te breiden. Meer geld dus!

Daar praten we Ja, hoor ik u nu al denkend vragen, is in deze kwestie meer geld en middelen wel de enige en de juiste oplossing. Nee, natuurlijk niet, maar het kan, met de nadruk op kan, er toe bijdragen dat op de allereerste plaats deskundige hulpverlening aan kwaliteit wint want die moet beslist beter. Blijft de vraag of daarmee toegang tot kwalijke privéaangelegenheden zal verbeteren. Natuurlijk Belang heeft de indruk van wel maar ook op het terrein van voorkomen lijkt nog veel winst te behalen. De  gemeente zal daarin moeten investeren. Niet alleen met woorden maar vooral in daden waar op het sociale vlak voorbeeldgedrag uitgedragen wordt.

Ik zal handhaven

Als het woord handhaven valt denken inwoners sowieso aan politie en (geld)boetes voor fout parkeren, te hard en onder invloed rijden etcetera. Bij ondernemers is dat niet anders. Overtredingen van rookverbod in het café, ondermaatse hygiëne in de keuken, verkoop van bedorven vlees leiden tot proces verbaal en fikse boete(s). Speciale speurneuzen jagen daarmee met de wet in de hand regelovertredende inwoners en ondernemers vaak de stuipen op het lijf. Maar ja om samen te kunnen leven zijn regels nodig en juiste toepassing ervan is acceptabel. Veiligheid en gezondheid voor iedereen staat voorop.

De gemeente heeft ook te maken met regels. Maar de gemeente houdt zich niet altijd aan die rechtsregels. Denk bijvoorbeeld aan het zomaar kappen van bomen, niet toegestaan bepaald gebruik van percelen grond. En wat zijn dan de sancties voor de gemeente?

Dat meten met twee maten is onrechtvaardig.

Constateringen dat het College zich bij uitvoering van haar diensten en producten niet aan geschreven (en ongeschreven regels) houdt zijn er voldoende.

In Duivendrecht: bomenkap in het Zonnehofpark, gezondheidscentrum in In de Pelmolen,  aktiviteitengebruik van het nieuwe Dorpshuis, ‘Belgische’ dakkapellen aan de straatkant van Rijksstraatweg-Zuid.

In Ouderkerk a/d Amstel: calamiteitenpolder De Ronde Hoep, bestemmingsplan Buitengebied Noord,  evenementen in het recreatiegebied Ouderkerkerplas zoals de ‘Modder Maniakken’ en mogelijk Cirque du Soleil.

Natuurlijk Belang krijgt signalen dat als per abuis fouten worden gemaakt bij toepassing van regels daar niet of nauwelijks door de gemeente met handhaving op gereageerd wordt.

Natuurlijk kun je als gemeente het niet iedereen naar de zin maken. Wel kun je samen met inwoners en ondernemers zoeken naar mogelijkheden om elkaar te vinden om vervolgens te bespreken wat wel en niet haalbaar is. Een Samenwerkend Ouder-Amstel, dat is waar Natuurlijk Belang zich hard voor maakt, zodat Handhaven niet resulteert in Gedogen en Gefrustreerde Inwoners.

Allan Blom

Entrada

Tot de woonkern Duivendrecht behoort het kantorenpark Entrada uit de jaren negentig. Dit gebied wordt begrensd door de metro- en spoorlijnen, de ringweg A 10, de flat Jupiter met het Blookermeer en de flat Neptunus van Zonnehof en de Van der Madeweg.

Op grond van zeer grote leegstand maakte het college al aan het einde van de vorige raadsperiode aan kantooreigenaren en – beheerders op Entrada kenbaar dat zij aldaar permanente beschikbaarheid van leegstaande kantoren voor huisvesting jongeren en ouderen wilde en dat de deur van het college om hierover te praten open stond.

Dit uitnodigende signaal aan eigenaren en beheerders van Entrada leidde ertoe dat projectontwikkelaar Wonam, die drie van de zeven kantoorgebouwen in eigendom heeft, in gesprek is gegaan met het college.

Op initiatief van Wonam kon de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente in 2017 werken aan een stedenbouwkundige visie om ontwikkeling van woningbouw en daarbij behorende voorzieningen op Entrada mogelijk te maken. Zo transformeert Wonam in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost een kantoorgebouw naar een wooncomplex.

Binnen de context van deze ruimtelijke ontwikkeling wil Natuurlijk Belang grote waardering uitspreken voor de Werkgroep Openbare Ruimte van de Welzijnsorganisatie Coherente en de Vrienden van Duivendrecht. Beide Duivendrechtse vrijwilligersorganisaties hebben op de achtergrond bergen werk verzet.

Op 14 december 2017 neemt de gemeenteraad kennis van het feit dat Wonam een door meerdere belanghebbenden gedragen stedenbouwkundige visie heeft opgesteld over de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.

Onder de voorwaarden van een goed woon- en leefklimaat, goede sociale veiligheid en sociale cohesie, een voor de locatie passende verhouding tussen programma-bouwhoogte-dichtheid welke rekening houdt met de menselijke maat, een adequaat voorzieningenniveau, een goede balans met woonkern Duivendrecht in programmering en infrastructuur, duurzaamheid in bouw en inrichting en nader onderzoek te doen naar alle als uitgangspunten geformuleerde aspecten van het stedenbouwkundig plan, stemt de gemeenteraad ook in met de transformatie.

Voorts besloot de gemeenteraad dat mogelijke hoogbouw uitsluitend langs het trein- en metrospoor en aan de zijde van de A10 gerealiseerd mag worden.

In Duivendrechts belang zal Natuurlijk Belang de ontwikkelingen van het Entrada gebied nauwgezet volgen.

Allan Blom, Fractievoorzitter

Toerisme – welkom of niet welkom?

Toeristen zijn er in alle varianten: van geïnteresseerde natuur- en historieliefhebbers tot actievelingen in de wandel-fiets- en watersport. Verder zijn er terrasgenieters en gourmands en evenementen bezoekers. Ouder-Amstel voldoet helemaal aan hun wensen, vooral in de dagrecreatie. Al eeuwenlang is langs en in de buurt van de Amstel recreëren heel populair.

Met een alsmaar aanzwellend toerisme in Amsterdam is het logisch om toeristen onze kant op te lokken. Daarom worden er mooie initiatieven ontwikkeld en uitgeprobeerd. Aantrekkelijke kleurrijke folders zijn verspreid. Wie wil nu niet naar onze groene landelijke omgeving met  weids poldergebied, gezellige horeca, interessante historische locaties en sportieve mogelijkheden? Waar ter wereld is temidden van een authentieke dorpskern een wereldberoemde begraafplaats als Beth Haim met twee uitzonderlijk fraaie kerkgebouwen? Waar vind je nog originele lintbebouwing te beginnen bij de Dom van Duivendrecht en vanaf daar architectuur in alle verscheidenheid uit de 20e eeuw? Juist, elke kern van onze prachtige gemeente heeft iets te bieden aan een veeleisende toerist. Op welke wijze kunnen we nog meer toeristen aanmoedigen de grote stad achter zich te laten?

Echter in deze gesprekken gaat het ook over overlast veroorzakende toeristen inclusief Airbnb en rolkoffers. Dat willen we niet, blijkt dan. Over de ‘loktoeristen’ en om hen te verleiden is al veel bedacht. Bij ons liggen de ‘Roots van Amsterdam’, hier is het 1.000 jaar geleden begonnen: verhalen bij een schitterend erfgoed  dat nu, mede dankzij Natuurlijk Belang, in gemeentelijk beleid eindelijk de waardering en conservering krijgt die het verdient.

Over de nu toenemende en overnachtende toeristen en dat harmonieus met de bewoners van Ouder-Amstel te laten samengaan is nog werk aan de winkel.  Natuurlijk Belang wil zich daarom inzetten voor toerisme vastgelegd in een duurzaam en constructief gemeente-beleid. Natuurlijk Belang gaat zich daarvoor in de komende Raadsperiode hard maken.

Allan Blom

Een derde bezwaarschriftprocedure -> blauwe zone ’t Ven

In 2014 werd betaald parkeren in het Amstel Business Park op grondgebied Ouder-Amstel ingevoerd wat al eerder in het Amsterdamse deel van het Amstel Business Park had plaatsgevonden.

Dat leidde in Duivendrecht tot verdringingseffecten omdat in de woonkern gratis parkeren nog mogelijk was uitgezonderd enkele locaties aan het eind van de Rijksstraatweg en aan de Astronautenweg.

Achtereenvolgens zijn er in diverse delen van Duivendrecht  blauwe zones gekomen om de parkeeroverlast te beperken. Nu is het gebied bij de Biesbosch en ’t Ven aan de beurt.

De grote parkeeroverlast duurt daar al veel te lang en wordt in het bijzonder veroorzaakt door medewerkers van ‘De Bascule’. Na niet aflatend aandringen van Natuurlijk Belang heeft het college van burgemeester en wethouders (hierna: college) tot invoering van een blauwe zone besloten.

Er zijn toen plannen gemaakt, die niet de goedkeuring van de bewoners hadden. De bewoners hebben zelfs tot tweemaal toe op de uitvoering ervan bezwaren ingediend en beide keren zijn de inwoners in het gelijk gesteld. Echter verbijstering alom wanneer in het definitief collegevoorstel blijkt dat aan de geuite bewonersbezwaren nauwelijks tegemoet gekomen wordt. De ‘uitvoeringsorganisatie’ krijgt vervolgens van het college de opdracht de blauwe zone aan te leggen zoals in het definitieve plan op een tekening/kaart van de Biesbosch en ’t Ven is aangegeven.

Natuurlijk Belang vindt het onbegrijpelijk dat de ‘de uitvoeringsorganisatie’ niet ter plekke de mogelijkheden c.q. onmogelijkheden heeft bekeken en in gebreke is gebleven met de inwoners te communiceren.

Voorspelbaar zijn niet alleen toegenomen ergernis maar ook frustraties bij bewoners. Daar kan ook nog bij opgeteld worden een nieuwe bezwaarschriftprocedure en extra onnodige ambtelijke inzet.

Het lijkt erop dat college en ‘uitvoeringsorganisatie’ het belang van communiceren nog steeds onderschatten. Daar is zeker sprake van bij een blauwe zone Biesbosch en ’t Ven.

Allan Blom

Verkeersveiligheid Rijksstraatweg

De Rijksstraatweg is te beschouwen als levensader van Duivendrecht. Op weg naar Amsterdam maakte zelfs Napoleon gebruik van deze  doorgangsroute. Natuurlijk Belang vindt dat de verkeersveiligheid te weinig aandacht krijgt.  Anno 2017 kent de Rijksstraatweg kruispunten met gevaarlijke situaties voor zowel overstekend als doorgaand rijverkeer.

Daarbij spelen de aan beide zijden van de Rijksstraatweg gelegen fietspaden een prominente rol bij ongelukken met fietsers en regelmatig voorkomende bijna aanrijdingen met diezelfde “langzame” verkeersdeelnemers.

Komend van Amsterdam geven met name de kruispunten Rijksstraatweg met Berkenstraat en vlak daarna met  Kloosterstraat aanleiding tot hachelijke situaties.

Automobilisten komend uit Berkenstraat en/of Kloosterstraat moeten sowieso bedachtzaam het voetgangers- en fietspad oprijden voor een goed verkeersoverzicht van de Rijksstraatweg. Daar komt nog bij het probleem van de bushaltes. Deze wachthuisjes zorgen voor een extra onoverzichtelijke verkeerssituatie echter verplaatsen ervan is geen optie. Dorpsbewoners zijn blij met het feit dat er in elk geval een bus rijdt, dat dient zo te blijven en dus moet  de automobilist daar rekening mee houden.

Bij veiligheid nabij de Rijksstraatweg speelt bovendien de breedte van Berkenstraat en  Kloosterstraat een bijzondere rol. Voor twee tegemoetkomende auto’s met  aan beide zijden geparkeerde auto’s zijn deze straten gewoon te smal om elkaar op natuurlijke wijze te passeren met als gevolg dat de kruispunten met  de Rijksstraatweg nog eens extra gevaarlijke  verkeerssituaties opleveren want in de achteruit. De verkeersdoorstroming van de Rijksstraatweg is niet veilig.

Verderop bij  Burgemeester van Damstraat doet dit probleem zich ook voor. Kortgeleden was het daar echt raak. Een automobilist had te weinig zicht en reed het voetpad op. Een fietser schrok, viel en liep een gebroken enkel op.

Verkeersveiligheid op alle kruispunten van  de Rijksstraatweg vindt Natuurlijk Belang zeer belangrijk. Onderzoek naar invoering éénrichtingsverkeer van de kruisingsstraten dient zo snel mogelijk plaats te vinden.

Allan Blom

’t Reijgersbosch

Regelmatig vragen Duivendrechters  naar de toekomst van het voormalige verzorgingstehuis ’t Reijgersbosch. Gelukkig kan daar nu snel meer duidelijkheid over komen. Zo heeft de eigenaar, Woonzorg Nederland, begin dit jaar aan het college kenbaar gemaakt het pand voor een periode van tien jaar geschikt te willen maken voor het huisvesten van jongvolwassenen, statushouders en jongeren met begeleiding.

Betrek de inwoners bij de plannen voor ’t Reijgersbosch
Naar de mening van Natuurlijk Belang voor het college bij uitstek de gelegenheid om inwoners van de dorpskern nu eens echt via interactie en dialoog of coproductie te laten participeren.

Het verzoek van Woonzorg Nederland kent afwijkingen op het Bestemmingsplan Duivendrecht. Over afwijkingen dient het college met de gemeenteraad en met Duivendrechters van gedachten te wisselen. Helaas is dat richting inwoners niet gebeurd. Wel heeft het college op grond van  bevoegdheden in maart besloten het verzoek van Woonzorg Nederland in te willigen. Het lijkt bestuurlijk hinken op jongerenhuisvesting wat voorrang heeft gekregen op het bestuurlijk handelen en toepassen van regels  Bestemmingsplan Duivendrecht. Het collegebesluit lijkt realistisch en tegemoet  te komen aan de wens van jonge woningzoekenden in de eigen gemeente. Op deze bestuurlijke lijn zit ook de gemeenteraad. De raad heeft namelijk begin maart informatie ontvangen en werkbezoeken gebracht aan het huidige ’t Reijgersbosch en het A.H. Gerhardhuis wat omgezet is voor jongerenhuisvesting. Echter  daarmee is het in strijd handelen met regels Bestemmingsplan Duivendrecht niet van de baan. Natuurlijk Belang vindt dat de gemeenteraad  deze bestuurlijke problematiek moet aanpakken. Voornoemd probleem kan zich zomaar weer voordoen.

Statushouders en betrek ook hier de inwoners
Natuurlijk Belang vindt het voorts van groot belang dat zorgvuldige aandacht wordt besteed aan statushouders en  jongeren met begeleiding.

Betreffende de statushouders heeft de centrale overheid voor Ouder-Amstel een taakstelling opgelegd. Vanaf april moeten dit jaar nog 25 statushouders geplaatst worden. Huisvesting van deze mensen dient eerlijk over de gehele gemeente plaats te vinden.

 

Opvang van asielzoekers in Nederland

Natuurlijk Belang maakt zich binnen de coalitie, zoals u van ons kunt verwachten, altijd  hard voor dat inwoners op tijd betrokken worden. Ook voor deze twee dossiers!

Allan Blom

Dossier Ouderkerkerplas

Als raadslid word ik geconfronteerd met een vorm van zigzag beleid inzake het evenementendossier van de gemeente Ouder-Amstel.

* Een definitief (?) collegevoorstel van 8 november van in totaal wel 150 pagina’s waarin voor Natuurlijk Belang het onderdeel “Recreatiegebied Ouderkerkerplas” zeer belangrijk is;

* Op 17 november komt B&W met een memo aanpassing gemeentelijk evenementenkader. Kennelijk waren niet alle wensen van de Klankbordgroep Ouderkerkerplas meegenomen;

* Vervolgens publiceert het Weekblad voor Ouder-Amstel op 23 november op de voorpagina reacties van de wethouder en de Klankbordgroep Ouderkerkerplas over het op te stellen evenementenbeleid. Terwijl op de achterpagina een groep betrokken bewoners een dringende oproep richt aan alle inwoners naar de commissievergadering van 8 december te komen;

* In de avond van 23 november komt B&W met weer een memo. Dit gaat over bevoegdheden bij kader en regels bij gemeentelijke evenementen;

* Donderdag 24 november bericht het college op de gemeentelijke website dat  Cirque du Soleil geschrapt is uit het evenementenkader.

Is met burgerparticipatie wel met voldoende respect omgegaan?

Komt het soms door het Groengebied Amstelland aan welk bestuursorgaan beheer en onderhoud over de Ouderkerkerplas is toevertrouwd? En is dit vertrouwen wel terecht als  Groengebied Amstelland in haar programmering voor de Ouderkerkerplas accenten legt op nieuwe grote evenementen zoals Cirque du Soleil, horecaontwikkeling en verduurzaming?

Er wordt zowel naar inhoud als naar daarover gemaakte afspraken niet écht naar wensen van burgers gehandeld. En dat valt in het evenementendossier Ouderkerkerplas wel heel erg rauw op de maag. In het bijzonder voor de leden van de Klankbordgroep want die zijn door het voortijdig uitbrengen van een definitief collegevoorstel buitenspel gezet. Nog maar niet te spreken over de gemeenteraadsleden omdat die geconfronteerd worden met zigzag verwerking van vele omissies.

Is dit raadsvoorstel wel rijp voor besluitvorming door de gemeenteraad?

Allan Blom

Erfgoed doet er nu toe!

Iets meer dan 2 jaar geleden schreven we in het programma van Natuurlijk Belang dat wij een gemeentelijk monumentenbeleid willen zien om het authentieke en karakteristieke in onze dorpskernen voor latere generaties te behouden. Hiermee sloot Natuurlijk Belang aan op de decennia oude wens van veel inwoners uit onze gemeente. In de politiek kwam dat goed uit omdat wij deel gingen uitmaken van de coalitie en deze wens in het Coalitieakkoord opgenomen is. Er kwam vaart in en onder de bezielende leiding van wethouder  Marian van der Weele is een beleidsvisie ontstaan die, zoals bleek op de informatieavond van 11april jl. zeer positief door de aanwezigen werd ontvangen.

In het verleden is het ontbreken van een gemeentelijk monumentenbeleid fataal geweest voor historisch belangrijke objecten. Denk aan boerderij Nooit Gedacht aan de Rijksstraatweg, boerderij Landzicht aan de Holendrechterweg en het karakteristiek landschappelijk weidegebied in Duivendrecht dat overigens ternauwernood gered kon worden.

Als de gemeenteraad na het zomerreces dit concept Gemeentelijk  Monumentenbeleid goedkeurt, beschikken we als één van de laatste gemeenten in Noord-Holland eindelijk over mogelijkheden om te behouden en te redden.

Inmiddels wordt druk nagedacht welke monumenten op de gemeentelijke lijst moeten komen. Op 11 april 2016 bleek dat eigenaren van eventuele monumenten best trots zijn om genomineerd te worden. Wonen in een monument, deel uitmaken van een ensemble gebouwen dat bewonderd wordt vanwege het historisch culturele, genieten van industrieel erfgoed in een landelijke omgeving met de wetenschap er zoveel mensen een plezier mee te doen, ook voor later: hoe leuk is dat? Het aanwijzen van gemeentelijke monumenten in Ouder-Amstel is een manier om het verleden toekomst te geven.

Natuurlijk Belang volgt de uitvoering van dit beleid in het belang van onze leefomgeving inclusief die van onze erfgenamen natuurlijk op de voet.  

Allan Blom   

Samen maken we Ouder-Amstel?

Niet voor het eerst probeert het gemeentebestuur de inwoners meer actief te betrekken bij het maken van beleid en/of werkzaamheden in de eigen woonomgeving. Tot ongeveer 2008 volgen vanaf publieke tribunes vele inwoners politieke vergaderingen wat zelfs leidt tot een nota met een ladder waarvan treden aangeven tot hoever invloed van inwoners op het gebied van bijvoorbeeld parkeren, ruimte en cultuur mogen gaan.

Inwoners zijn hierover zo enthousiast dat tientallen zich nog datzelfde jaar opgeven om mee te doen. Ze kunnen direct aan de slag. Echter tijdens het doen, doemden obstakels op. Voor de meeste vrijwillig(st)ers belangrijke redenen de pijp aan Maarten te geven. Bijna alle aangepakte activiteiten mislukken.

Natuurlijk Belang is nieuwsgierig naar antwoorden op vragen zoals:

Welke kosten zijn er voor de burgerparticipatie sinds 2008 gemaakt?
Wat heeft het instrument burgerparticipatie op maat opgeleverd?
Is de kwaliteit van het bestuursbeleid verbeterd?
Wat is er met inbreng van actieve inwoners sinds 2008 gebeurd?
Hoe is de planning van de diverse klussen verlopen?
Hoe is de communicatie met afgehaakte (actieve) inwoners verlopen?
Zijn verwachtingen goed gemanaged?
Wat hebben de verschillende werkvormen concreet opgeleverd?

Inmiddels is het eind 2015. Op de publieke tribune zitten tijdens de behandeling van de nota ‘Samen maken we Ouder-Amstel’ geen inwoners. Waar zijn ze? Zitten ze thuis? Waarom? Nou, hun vertrouwen in de volksvertegenwoordiging is weg, omdat door het gemeentebestuur afstand is gecreëerd.

In Duivendrecht denken de inwoners daarbij vooral aan het onnodig kappen van bomen in het Zonnehof. Voorts speelt problematiek van dakkapellen op een monumentaal stuk aan de Rijksstraatweg, het beheer van het dorpshuis, gegoochel met parkeerplaatsen bij de apotheek, etc.

In Ouderkerk aan de Amstel spelen onder andere problemen bij de Burg. Stramanweg, verwoeste natuur rond/nabij de Ouderkerkerplas.

Natuurlijk Belang vindt de nota wolkenfietserij, maar de realistische elementen uit de nota kunnen als leidraad dienen bij het werk aan een Samenwerkend Ouder-Amstel. Natuurlijk Belang zal zich hierbij op positieve wijze blijven inzetten.

Allan Blom

Antoniushoeve: realisatie speerpunt Natuurlijk Belang!

Na jarenlange strijd kan de vlag uit voor het behoud van beide boerderijen aan het eind  van de Rijksstraatweg en zal de voormalige Sophia’s  Hoeve, thans de prachtig gerestaureerde  Wintershoven, gezelschap krijgen van een even mooie buurman: alle benodigde vergunningen om restauratiewerkzaamheden aan de Antoniushoeve te starten zijn binnen!

Het is een ode aan het historisch karakter van Oud-Duivendrecht: een langgerekt dorp met oorspronkelijke lintbebouwing:  kerken en boerderijen aan weerskanten van de Rijksstraatweg, met daarachter landerijen. Dankzij enkele historische gebouwen is dit goed zichtbaar.

Komend vanaf de Kloosterstraat, waar het Clarissenklooster stond en op de hoek het biljartcafé Brugzicht de Rijksstraatweg begroet, staan aan weerszijden huizen in Amsterdamse Schoolstijl, destijds gezien als chique woningen voor de deftige medemens. Tussen deze woningen en het schoolmeestershuis bij de protestantse kerk, ligt iets van de weg af de ruime boerenhoeve van de familie Mattijsen. De kerk, met daarachter d’ Oude School, vormt een ontroerend enclavetje, dat herinnert aan tijden van petten en klompjes, zoals het gevangenisje daar schuin tegenover onmiskenbaar de tijd van Swiebertje en Bromsnor terugbrengt, toen Saartje nog met de hand koffie zette.

Naarmate de huidige Rijksstraatweg ten einde loopt, groeit de nostalgie. Wie kan zonder verwondering de prachtige witte boerderij Mijn Genoegen passeren? De huizen ertegenover genieten een fraai uitzicht op een kostbaar stukje, bijna verdwenen boerenleven.

Eetcafé Lotgenoten is een oude paardenuitspanning op de plek, waar eeuwen geleden al horeca bestond! Deze eetgelegenheid en kleine arbeidershuisjes daartegenover lijken een wedstrijdje “wie heeft het mooiste uitzicht” te doen.

Een kroon op het historisch erfgoed van Duivendrecht is het ensemble van bovengenoemde boerderijen met de Urbanuskerk, waarvan twee majestueuze torens trots lijken te zeggen: hier staan wij en hier blijven we staan! Een onwaarschijnlijk fraai stukje Oud-Duivendrecht, dat eindelijk behouden lijkt voor de toekomst!

Allan Blom