Natuurlijk Belang vindt schoon, heel en veilig begrippen van wezenlijk belang, als het gaat om de openbare ruimte. Dit geldt in  het bijzonder voor fiets- en voetpaden, waarover in onze gemeente terecht klachten zijn geuit door inwoners. Het is daarom heel goed, dat na veel vijven en zessen de voor het fietsverkeer belangrijke ader de Slinger in Duivendrecht is opgepakt. Geen losliggende tegels meer of risico onderuit te gaan doordat een voorwiel een sleuf pakt.

De mooie woorden over participatie, waar het college sinds het stranden van de plannen voor het Kampje de mond vol van heeft, worden weersproken door de werkelijkheid. In Duivendrecht was voor de herontwikkeling van Entrada al meer dan twee jaar een adviesteam actief, dat in goede samenwerking met de ontwikkelaar WONAM optrok. In de laatste vergadering gaf de gemeente te kennen, dat de huidige adviesgroep voor Entrada opgeheven wordt. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Voor een nieuwe adviesgroep mogen alleen inwoners van Duivendrecht zich aanmelden. Hun aanmelding wordt beoordeeld door de gemeente en degenen, die geselecteerd worden, mogen hun inbreng leveren binnen de kaders van ‘adviseren plus’. Dit laatste is een trede op de door de gemeente gehanteerde participatieladder.

Dit nieuws kreeg bij Natuurlijk Belang de aandacht door een persbericht van een inwonersgroep genaamd ‘Duivendrecht in Balans’. In dit persbericht wordt gesproken over schijnparticipatie. Natuurlijk Belang wil hierover geen oordeel vellen, maar raadt de gemeente met klem aan dit sentiment niet te negeren. Wees transparant en zuinig op betrokken inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen, die bereid zijn een positieve inbreng te leveren.

Dolf van Muyden

Recommended Posts