De partij Natuurlijk Belang heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen.

De ANBI – voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens:

Naam:
Partij Natuurlijk Belang

RSIN
Nummer: 821606712

Contactgegevens

Parnassiaveld 4, 1115 EB Duivendecht
Email-adres:  natuurlijk.belang.bestuur@gmail.com 
Website: https://www.natuurlijkbelang.nl

Doelstelling
De vereniging heeft tot doel:

Het beïnvloeden en bevorderen van duidelijke en gemeentelijke bestuurlijke standpunten, door het realiseren van haar verkiezingsprogramma, bestaande uit de volgende thema’s:
a. streven naar een circulaire economie en een duurzame samenleving voor zowel mens als natuur
b. het streven naar een veilige en betaalbare woonplek
c. het dienen van het algemeen belang met aandacht voor het sociale aspect
d. een sterke positie voor het lokale en regionale ten opzichte van het landelijke, gecentraliseerde
e. wetten, besluiten, maatregelen, convenanten, reglementen, bepalingen en dergelijke genomen door bestuurlijke instellingen, moeten aan de grondwet getoetst kunnen worden

Bestuurssamenstelling
Voorzitter: C. Gersen
Secretaris: R. Box
Penningmeester: W. Scholtens

Beleidsplan 2021 – 2022
• De wijze van verwerving van inkomsten bestaat uit het innen van de ledencontributie en het ontvangen van giften en donaties.
• Het vermogen van de vereniging wordt gebruikt en waar mogelijk gereserveerd voor promotie en publiciteitsdoeleinden, met name ten tijde van de 4- jaarlijkse gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Ouder-Amstel, en daarnaast voor onderhoud van de website en noodzakelijke onkosten gedurende het jaar.
• Het beheer van het vermogen is in handen van de Voorzitter en Secretaris/Penningmeester die beiden toegang hebben tot de verenigingskas en de bankrekening.
• De vereniging handelt conform het Huishoudelijk Reglement van 2019.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden zijn onbezoldigd.

Financiële gegevens
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2022

Activiteiten/verslagen
2019 Brainstormsessie met verslag
2019 Algemene Ledenvergadering, met verslag hier
2020 I.v.m. Corona is er geen Algemene ledenvergadering geweest
2021 Algemene ledenvergadering 6 mei 2021 Verslag 2021