Regelmatig vragen Duivendrechters  naar de toekomst van het voormalige verzorgingstehuis ’t Reijgersbosch. Gelukkig kan daar nu snel meer duidelijkheid over komen. Zo heeft de eigenaar, Woonzorg Nederland, begin dit jaar aan het college kenbaar gemaakt het pand voor een periode van tien jaar geschikt te willen maken voor het huisvesten van jongvolwassenen, statushouders en jongeren met begeleiding.

Betrek de inwoners bij de plannen voor ’t Reijgersbosch
Naar de mening van Natuurlijk Belang voor het college bij uitstek de gelegenheid om inwoners van de dorpskern nu eens echt via interactie en dialoog of coproductie te laten participeren.

Het verzoek van Woonzorg Nederland kent afwijkingen op het Bestemmingsplan Duivendrecht. Over afwijkingen dient het college met de gemeenteraad en met Duivendrechters van gedachten te wisselen. Helaas is dat richting inwoners niet gebeurd. Wel heeft het college op grond van  bevoegdheden in maart besloten het verzoek van Woonzorg Nederland in te willigen. Het lijkt bestuurlijk hinken op jongerenhuisvesting wat voorrang heeft gekregen op het bestuurlijk handelen en toepassen van regels  Bestemmingsplan Duivendrecht. Het collegebesluit lijkt realistisch en tegemoet  te komen aan de wens van jonge woningzoekenden in de eigen gemeente. Op deze bestuurlijke lijn zit ook de gemeenteraad. De raad heeft namelijk begin maart informatie ontvangen en werkbezoeken gebracht aan het huidige ’t Reijgersbosch en het A.H. Gerhardhuis wat omgezet is voor jongerenhuisvesting. Echter  daarmee is het in strijd handelen met regels Bestemmingsplan Duivendrecht niet van de baan. Natuurlijk Belang vindt dat de gemeenteraad  deze bestuurlijke problematiek moet aanpakken. Voornoemd probleem kan zich zomaar weer voordoen.

Statushouders en betrek ook hier de inwoners
Natuurlijk Belang vindt het voorts van groot belang dat zorgvuldige aandacht wordt besteed aan statushouders en  jongeren met begeleiding.

Betreffende de statushouders heeft de centrale overheid voor Ouder-Amstel een taakstelling opgelegd. Vanaf april moeten dit jaar nog 25 statushouders geplaatst worden. Huisvesting van deze mensen dient eerlijk over de gehele gemeente plaats te vinden.

 

Recommended Posts