Tot de woonkern Duivendrecht behoort het kantorenpark Entrada uit de jaren negentig. Dit gebied wordt begrensd door de metro- en spoorlijnen, de ringweg A 10, de flat Jupiter met het Blookermeer en de flat Neptunus van Zonnehof en de Van der Madeweg.

Op grond van zeer grote leegstand maakte het college al aan het einde van de vorige raadsperiode aan kantooreigenaren en – beheerders op Entrada kenbaar dat zij aldaar permanente beschikbaarheid van leegstaande kantoren voor huisvesting jongeren en ouderen wilde en dat de deur van het college om hierover te praten open stond.

Dit uitnodigende signaal aan eigenaren en beheerders van Entrada leidde ertoe dat projectontwikkelaar Wonam, die drie van de zeven kantoorgebouwen in eigendom heeft, in gesprek is gegaan met het college.

Op initiatief van Wonam kon de projectontwikkelaar in samenwerking met de gemeente in 2017 werken aan een stedenbouwkundige visie om ontwikkeling van woningbouw en daarbij behorende voorzieningen op Entrada mogelijk te maken. Zo transformeert Wonam in de Amsterdamse Poort in Amsterdam-Zuidoost een kantoorgebouw naar een wooncomplex.

Binnen de context van deze ruimtelijke ontwikkeling wil Natuurlijk Belang grote waardering uitspreken voor de Werkgroep Openbare Ruimte van de Welzijnsorganisatie Coherente en de Vrienden van Duivendrecht. Beide Duivendrechtse vrijwilligersorganisaties hebben op de achtergrond bergen werk verzet.

Op 14 december 2017 neemt de gemeenteraad kennis van het feit dat Wonam een door meerdere belanghebbenden gedragen stedenbouwkundige visie heeft opgesteld over de transformatie van Entrada naar een stedelijk woongebied.

Onder de voorwaarden van een goed woon- en leefklimaat, goede sociale veiligheid en sociale cohesie, een voor de locatie passende verhouding tussen programma-bouwhoogte-dichtheid welke rekening houdt met de menselijke maat, een adequaat voorzieningenniveau, een goede balans met woonkern Duivendrecht in programmering en infrastructuur, duurzaamheid in bouw en inrichting en nader onderzoek te doen naar alle als uitgangspunten geformuleerde aspecten van het stedenbouwkundig plan, stemt de gemeenteraad ook in met de transformatie.

Voorts besloot de gemeenteraad dat mogelijke hoogbouw uitsluitend langs het trein- en metrospoor en aan de zijde van de A10 gerealiseerd mag worden.

In Duivendrechts belang zal Natuurlijk Belang de ontwikkelingen van het Entrada gebied nauwgezet volgen.

Allan Blom, Fractievoorzitter

Recommended Posts