De begroting ziet er qua vorm best aardig uit, echter tijdens het overleg in de raadscommissie jl. 2 november bleek de onderbouwing op een groot aantal vlakken onvoldoende of de onderliggende stukken ontbraken. Door een meevaller van het Rijk, kunnen we onze reserves aanvullen. Het verdient aanbeveling om het  bedrag dat naar de reserves gaat deels te gebruiken voor dringende zaken, waaronder armoede, jeugdzorg en welzijnswerk. Om in armoede te leven is vreselijk, dat past niet in onze gemeente waar vele inwoners het zichtbaar goed hebben.

Toename Jeugdzorg  is te wijten aan een stagnerende uitstroom en niet zozeer aan een hogere instroom. De gemeente kan de instroom van nieuwe cliënten niet volledig stoppen maar tot op zekere hoogte ( bij-)sturen. Het uitgangspunt van de gemeente is dat de jeugdigen de hulp krijgen die ze nodig hebben en de gemeente garant staat voor de kosten. Over deze financiële middelen maakt NB zich zorgen. De behandelingen zijn zwaarder en duren langer. Een goede behandeling is de basis voor een toekomst voor deze jeugdigen en van onze samenleving.

Met het welzijnswerk van Coherente zijn wij tevreden. De definitie van welzijnswerk is : maatschappelijke activiteiten en diensten gericht op het bevorderen van het welzijn van ALLE inwoners. Echter, we moeten niet denken dat het alleen voor de kwetsbaren en ouderen onder ons is.  Iemand kan fysiek heel goed zijn, maar misschien wel heel erg eenzaam. Dat Coherente deze mensen ook een plek geeft is onmisbaar. Mensen samenbrengen zowel jong als oud is een groot goed. Dat Coherente door de bezuinigingen straks diverse activiteiten niet meer kan uitvoeren, is onacceptabel voor NB.

Natuurlijk Belang maakt zich ernstig zorgen over het woonbeleid . Hoe pakt de verdeling van het nieuwe woonruimteverdeelsysteem voor onze inwoners uit.

Hoe lang moet men wachten voor men een woning krijgt toegewezen? Jaren en nog eens jaren? Dit wordt nog eens bemoeilijkt door de van rijkswege opgelegde extra versnelde opname van statushouders. Laat het duidelijk zijn dat wij niets tegen statushouders hebben en dat deze mensen opgevangen moeten worden begrijpen wij, dit gaat wel ten koste van onze eigen inwoners. Wij hebben al zo weinig sociale huurwoningen te verdelen, als er dan ook nog eens de helft  naar statushouders gaat, blijft er voor onze eigen jeugd bitter weinig over.

Woontorens tot wel 70 meter hoog zijn niet de oplossing voor het woonprobleem, aangezien het de huidige bewoners van Duivendrecht belast met ernstige horizon vervuiling. Wij zijn niet tegen hoogbouw, maar 70 m is buiten proportie ( bijna 2,5 x de hoogte van de flat Jupiter in Duivendrecht).

Wat betreft de afvalstoffenheffing vinden wij de verhoging buitensporig.

De gemeente heeft ons voorgespiegeld dat de kosten naar beneden gebracht zouden worden om het betaalbaar te houden  mede door de invoering van Diftar. De afvalstoffenheffing is sinds 2018 bijna verdubbeld. Hoe blijven wij als gemeentelijke overheid geloofwaardig naar onze inwoners?

Over het groen in onze gemeente maken wij ons zorgen, daar wij ver beneden het landelijke gemiddelde zitten. Wij gaan er vanuit dat de betreffende motie  uitgevoerd wordt.

En dit zijn een paar punten die niet perfect en ook zeker niet goed genoeg zijn!

Recommended Posts