De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen.

In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestigingsvergunning aan woningzoekenden die tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn van de gemeente.

En daarnaast hier ook gebruik van te maken zodat jongeren die op zoek zijn naar een woning en nog bij hun ouders wonen of ouderen die op zoek zijn naar een kleinere woning extra inschrijfduur krijgen waardoor zij eerder in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Hieronder staat de volledige motie afgedrukt

Motie
Huisvestingsverordening 2020
De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 oktober 2019:

Constaterende dat:
1. Er in de gemeente woningzoekenden zijn, die geen passende woning kunnen vinden;
2. De gemeente aangesloten is bij WoningNet Stadsregio Amsterdam;

Onder 1. genoemde ingezetenen van de gemeente onder andere binnen de volgende categorieën vallen:
            –  Jong volwassenen, die nog bij hun ouders thuis wonen;
            –  Ouderen, van wie de kinderen het huis uit zijn en die op zoek zijn naar een kleinere, geschikte woning.

Overwegende dat:

De Huisvestingwet 2014 de mogelijkheid biedt aan de gemeenteraad om te bepalen aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente, voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning;

Draagt het College op:

De mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente om speciale doelgroepen extra inschrijfduur toe te kennen,
en
Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden, die Huisvestingwet 2014, in het bijzonder in Artikel 14, biedt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang,                                           D66
Jacques Bos                                                   Sybrig van Keep

Recommended Posts