De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving.
Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente ook aandacht zou moeten zijn voor de bijen.

Daarom de volgende vragen:

  1. Heeft onze gemeente beleid tav beplanten van bloemen (biologisch bloemenzaad) die gunstig zijn voor bijen?
    Antwoord: Ja, in het groenbeheerplan is opgenomen dat soorten aangeplant en ingezaaid worden die de biodiversiteit bevorderen. Het thema biodiversiteit heeft onze aandacht in het opstellen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) dat naar verwachting eind 2019 aan de raad wordt aangeboden. Ook heeft de gemeenteraad ons hier al eerder toe opgeroepen in de motie Bij-vriendelijke gemeente die op 5 juli 2018 door de raad is aangenomen.
    .
  2. Zo ja, wat is het beleid? Zo nee, wat is er nodig om voor dit onderwerp beleid te maken?
    Antwoord: Ecologisch waardevolle bermen, ruigten en slootkanten worden pas gemaaid nadat de waardevolle soorten zaad hebben gevormd. Gemaaid gras wordt afgevoerd om te voorkomen dat verrijking van de bodem en overwoekering door ongewenste soorten optreedt. Bij aanplant van plantsoenen wordt rekening gehouden met voldoende variatie en de waarde van die soorten voor bijen. In bosplantsoen blijven afgestorven kruiden staan zodat de holle stengels kunnen dienen als overwinteringsplaats voor bijen. Waar mogelijk worden bij-vriendelijke bloembollenmengsels aangeplant. In het uitwerken van het IBOR wordt dit thema nog nader uitgediept..

Wij denken namelijk als Natuurlijke Belang dat het goed is voor onze gemeente om meer bij vriendelijke bloemen te planten.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend maandag 20 mei 2019
Antwoorden van college ontvangen op 6 juni 2019

Recommended Posts