Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder.

Tot onze grote verbazing staat in de folder GFT container onvoldoende informatie over keuzevrijheid b.v. het kunnen weigeren van de container. Ook wordt geen uitvraag gedaan waar inwoners behoefte aan hebben bij GFT inzameling (maatwerk). Ook is niets opgenomen over bovenwoningen waar er heel veel van zijn in onze gemeente. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld geen tuin en/of balkon en/of lift hebben. En dus geen (‘kleine’ 140L) container kunnen plaatsen in hun woning en/of niet de trap op/en af kunnen krijgen. Als fractie van Natuurlijk Belang hebben wij in meerdere commissies aandacht gevraagd voor het kunnen weigeren van de container en maatwerkinzameling van GFT bepleit.

Vragen

Kan het college aangeven wat de reden is dat voorgaande aspecten niet zijn opgenomen in de folder? En toelichten waarom geen informatie is opgenomen op de website van Ouder-Amstel of in het Weekblad van Ouder-Amstel?

Antwoord: Er is geen optie opgenomen om een minicontainer te weigeren, omdat deze optie naar de mening van het college van B&W geen promotie verdient. Promotie van de keuze om geen GFT-mincontainer te nemen staat haaks op de door de raad meegegeven uitgangspunten rondom restafval, en zou het gewenste milieurendement en de gewenste kostenbesparing dwarsbomen. Vanuit de door de raad omarmde doelstellingen van het reduceren van het restafval in Ouder-Amstel tot zo’n 100kg per persoon per huishouden in 2020, is het ophalen van GFT in minicontainers een belangrijk middel. De meest recente berekeningen laten zien dat in Ouder-Amstel op dit moment nog 265 kg restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Gemiddeld genomen zal het ophalen van GFT in een minicontainer voor zo’n 65 kg minder restafval per persoon zorgen. Ook vanuit het kostenaspect is een verlaging van het restafval gewenst, aangezien het belastingtarief op de verbranding van restafval toeneemt en dat via de afvalstoffenheffing doorbelast wordt aan onze inwoners. Daar komt bij dat met de invoering van diftar per 2021 in onze gemeente voor inwoners een nog veel directere relatie ontstaat tussen de hoeveelheid geproduceerd restafval en de kosten die zij kwijt zijn.
In dat licht vindt het college van B&W het van belang een serieuze optie te bieden om die hoeveelheid restafval te verminderen, in dit geval door het GFT er zo goed mogelijk uit te kunnen halen. De minicontainer blijkt daarvoor in zijn algemeenheid het beste middel te zijn in de laagbouw. Alternatieve manieren van GFT inzamelen, zoals in ondergrondse containers, bij het milieudepot of via kleinere bakken uit de tijd van de schillenboer, werken zowel vanuit milieu- als kostenoptiek niet afdoende. Deze afwegingen zijn meegenomen bij de opstelling van het beleid.
Het staat onze inwoners vrij om desgewenst contact met de gemeente te zoeken om aan te geven dat zij geen minicontainer aan huis wensen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, maar op basis van door de raad meegegeven kaders is dat naar de mening van het college van B&W over het algemeen dus geen verstandige keuze.

Kan het college aangeven hoe zij het verschil ziet tussen bovenwoningen en hoogbouwwoningen?

Antwoord: Wij hebben een folder gestuurd naar bovenwoningen met een mogelijkheid om beneden een container neer te zetten. Dat hebben wij gedefinieerd als het hebben van een gemeenschappelijke voortuin of andere gemeenschappelijke buitenruimte op de begane grond waar een minicontainer zou passen. Bovenwoningen waar dat niet voor geldt, alsmede de daadwerkelijke hoogbouw, wordt voor wat betreft GFT-inzameling meegenomen bij de invoering van diftar, waarbij er specifieke aandacht voor hoogbouw komt. 

Is het college het eens met de fractie van Natuurlijk Belang dat de huidige implementatie van GFT inzameling een gemiste kans is?

Recommended Posts