Op 19 april 2018 is tijdens de raadsvergadering de eerste motie van de raadsperiode 2018-2022  unaniem aangenomen. 

Persbericht 13 april 2018, Ouder-Amstel

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van de
woningen in het Zonnenhof in Duivendrecht.  In de commissie ruimte van 12
april jl. heeft Niek Heering , van de Stichting Vrienden van Duivendrecht,
ingesproken over het onderwerp aardgas vrij bouwen in het Zonnenhof. De
ontwikkelingen op het gebied van aardgas vrij bouwen gaan snel in Nederland.
Natuurlijk Belang vindt dit onderwerp erg belangrijk.  Ministers Wiebes en
Ollongren hebben gemeenten opgeroepen om in nieuwbouw wijken gasvrij te gaan
bouwen. Wij vinden dan ook dat hier gehoor aan gegeven moet worden. Daarom gaat
Natuurlijk Belang,  waarschijnlijk met andere partijen in de gemeenteraad,
het college oproepen om samen met de uitvoerder van de bouw in het Zonnehof (de
Nijs en partners) te komen tot aardgasvrije nieuwbouw. Dit voorstel (zie onder) zullen wij via een motie in de raadsvergadering van 19 april
aanstaande inbrengen.

Wat vond het college van de oproep de nieuwbouw Zonnehof zonder aardgas te bouwen? 
Op een raadsvraag aan het college op 12 april of de nieuwbouw in het Zonnehof
aardgas gebouwd kan worden gaf de wethouder aan:
‘Ik ben blij dat u die vraag stelt want ik het begrepen dat daarnet ook
over is ingesproken. Of dat kan? Dat kunnen wij als gemeente helaas niet
bepalen. Het college zou het heel graag willen. Het college is al eerder
hierover met De Nijs in gesprek gegaan. Het feit is dat we al jaren geleden met
een aanbieder in zee zijn gegaan en geen aanbesteding hebben gedaan. Als je
geen aanbesteding doet kun je geen aanvullende eisen stellen want dan moet je
volgens de aanbestedingswet aanbesteding doen. Dus het feit dat wij destijds
hebben gekozen voor een partij betekent dat wij geen aanvullende eisen kunnen
stellen en dat wij die dus niet kunnen afdwingen. Neemt niet weg dat wij het
heel graag willen en om die reden dus ook al eerder hierover met de bouwer het
gesprek zijn aangegaan. Op dat moment was de bouwer nog niet van zins om daarin
mee te gaan. Maar we kunnen het natuurlijk opnieuw op de agenda zetten. U zou
ons ook natuurlijk nog een handje kunnen helpen daarin om het opnieuw op de
agenda te zetten. En ja, ook als vanuit de maatschappij enige druk daarop komt
dan kan dat ook geen kwaad.’

Motie Natuurlijk Belang – Vreemd aan de Orde van de Dag –  #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof
Duivendrecht

De gemeenteraad van Ouder-Amstel bijeen in haar vergadering op 19 april 2018

Constaterende, dat:

 • Van Rijkswege alle gemeenten in 2021 een planning moeten hebben (een
  warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde
  omgeving in 2050.
 • Op 1 februari 2018 alle gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam
  de Intentieovereenkomst aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam hebben
  ondertekend;
 • Ministers Ollongren en Wiebes in hun brief van 3 april jl. aan alle Nederlandse gemeentende
  oproep hebben gedaan om, ondanks dat op korte termijn te ontwikkelen
  nieuwbouwlocaties al eerder zijn ontworpen met een gasaansluiting, in overleg
  met betrokken partijen bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn om deze
  locaties alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van de nieuwe
  woningen te vertragen;
 • De Nijs is een top familiebedrijf is en zich beroept zich erop een groot
  verantwoordelijkheidsbesef. Zaken als veiligheid, maatschappelijk verantwoord
  ondernemen en duurzaamheid staan hoog bij hen in het vaandel. Zij zich
  committeren aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers en krijgen daarvoor op 1 juni
  2018 een certificaat uitgereikt.

Overwegende , dat:

 • Verspilling van grondstoffen en middelen zoveel mogelijk moet worden
  voorkomen;
 • Het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en het
  aardgasvrij maken van bestaande en nieuwe wijken urgent en uitdagend en de
  gemeente Ouder-Amstel daar aan wil bijdragen.

Verzoekt het college:

 • In aansluiting op de oproep van Ministers Ollongren en Wiebes in overleg
  met De Nijs te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouwlocatie
  Zonnehof alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen
  te vertragen en dit alles voor het zomerreces 2018 terug te koppelen aan de
  gemeenteraad.
 • Vanaf heden voor alle lopende bouwprojecten de mogelijkheid te
  onderzoeken om deze (alsnog) aardgasloos aan te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang, Allan Blom
GroenLinks, Linda Muusses
PvdA, Jan Alberts
VVD, Frans Slats
D66, Sybrig van Keep
Ouder-Amstel Anders, Paulette Koek-Baks

Recommended Posts