Op 19 april 2018 is tijdens de raadsvergadering de eerste motie van de raadsperiode 2018-2022 unaniem aangenomen. 

Persbericht 13 april 2018, Ouder-Amstel

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van de woningen in het Zonnenhof in Duivendrecht.  In de commissie ruimte van 12 april jl. heeft Niek Heering , van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, ingesproken over het onderwerp aardgas vrij bouwen in het Zonnenhof. De ontwikkelingen op het gebied van aardgas vrij bouwen gaan snel in Nederland. Natuurlijk Belang vindt dit onderwerp erg belangrijk.  Ministers Wiebes en Ollongren hebben gemeenten opgeroepen om in nieuwbouw wijken gasvrij te gaan bouwen. Wij vinden dan ook dat hier gehoor aan gegeven moet worden. Daarom gaat Natuurlijk Belang,  waarschijnlijk met andere partijen in de gemeenteraad, het college oproepen om samen met de uitvoerder van de bouw in het Zonnehof (de Nijs en partners) te komen tot aardgasvrije nieuwbouw. Dit voorstel (zie onder) zullen wij via een motie in de raadsvergadering van 19 april aanstaande inbrengen.

Jacques Bos, Natuurlijk Belang

Wat vond het college van de oproep de nieuwbouw Zonnehof zonder aardgas te bouwen? 
Op een raadsvraag aan het college op 12 april of de nieuwbouw in het Zonnehof aardgas gebouwd kan worden gaf de wethouder aan:
‘Ik ben blij dat u die vraag stelt want ik het begrepen dat daarnet ook over is ingesproken. Of dat kan? Dat kunnen wij als gemeente helaas niet bepalen. Het college zou het heel graag willen. Het college is al eerder hierover met De Nijs in gesprek gegaan. Het feit is dat we al jaren geleden met een aanbieder in zee zijn gegaan en geen aanbesteding hebben gedaan. Als je geen aanbesteding doet kun je geen aanvullende eisen stellen want dan moet je volgens de aanbestedingswet aanbesteding doen. Dus het feit dat wij destijds hebben gekozen voor een partij betekent dat wij geen aanvullende eisen kunnen stellen en dat wij die dus niet kunnen afdwingen. Neemt niet weg dat wij het heel graag willen en om die reden dus ook al eerder hierover met de bouwer het gesprek zijn aangegaan. Op dat moment was de bouwer nog niet van zins om daarin mee te gaan. Maar we kunnen het natuurlijk opnieuw op de agenda zetten. U zou ons ook natuurlijk nog een handje kunnen helpen daarin om het opnieuw op de agenda te zetten. En ja, ook als vanuit de maatschappij enige druk daarop komt dan kan dat ook geen kwaad.’

Motie Natuurlijk Belang – Vreemd aan de Orde van de Dag –  #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof Duivendrecht

De gemeenteraad van Ouder-Amstel bijeen in haar vergadering op 19 april 2018

Constaterende, dat:

  • Van Rijkswege alle gemeenten in 2021 een planning moeten hebben (een warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.
  • Op 1 februari 2018 alle gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam de Intentieovereenkomst aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam hebben ondertekend;
  • Ministers Ollongren en Wiebes in hun brief van 3 april jl. aan alle Nederlandse gemeentende oproep hebben gedaan om, ondanks dat op korte termijn te ontwikkelen nieuwbouwlocaties al eerder zijn ontworpen met een gasaansluiting, in overleg met betrokken partijen bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn om deze locaties alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van de nieuwe woningen te vertragen;
  • De Nijs is een top familiebedrijf is en zich beroept zich erop een groot verantwoordelijkheidsbesef. Zaken als veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan hoog bij hen in het vaandel. Zij zich committeren aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers en krijgen daarvoor op 1 juni 2018 een certificaat uitgereikt.

Overwegende , dat:

  • Verspilling van grondstoffen en middelen zoveel mogelijk moet worden voorkomen;
  • Het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en het aardgasvrij maken van bestaande en nieuwe wijken urgent en uitdagend en de gemeente Ouder-Amstel daar aan wil bijdragen.

Verzoekt het college:

  • In aansluiting op de oproep van Ministers Ollongren en Wiebes in overleg met De Nijs te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouwlocatie Zonnehof alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen te vertragen en dit alles voor het zomerreces 2018 terug te koppelen aan de gemeenteraad.
  • Vanaf heden voor alle lopende bouwprojecten de mogelijkheid te onderzoeken om deze (alsnog) aardgasloos aan te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang, Allan Blom
GroenLinks, Linda Muusses
PvdA, Jan Alberts
VVD, Frans Slats
D66, Sybrig van Keep
Ouder-Amstel Anders, Paulette Koek-Baks

Recommended Posts