Huishoudelijk Reglement vereniging Partij Natuurlijk Belang
De vereniging Partij Natuurlijk Belang is gevestigd te Ouder-Amstel en geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 34368427.
De statuten van de Vereniging Partij Natuurlijk Belang zijn vastgelegd in een akte en gepasseerd op 7
december 2009 bij notaris S.N.C.M. Alsema – van Duin te Purmerend.
Het huishoudelijk reglement is een nadere detaillering van en aanvulling op de statuten van de Partij
Natuurlijk Belang en is vastgesteld door de algemene vergadering, ook wel aangeduid als algemene
ledenvergadering, op 1 februari 2019.
______________________________________________________________________________________________
1. Leden
1.1. Met inachtneming van het in de statuten bepaalde kan aanmelding voor het lidmaatschap van
natuurlijke personen mondeling, schriftelijk of via email plaatsvinden bij de secretaris van het bestuur
Natuurlijk Belang De aanmelding dient te bevatten: naam, adres, woonplaats, geboortedatum en indien
beschikbaar email-adres.
1.2. In afwijking van artikel 3.1. van de statuten is het mogelijk leden van zestien (16) jaar en ouder tot de
vereniging toe te laten en in te schrijven.
1.3. Leden die ook wethouder(s), raadslid/leden, fractieassistent(en) zijn, vervullen in die hoedanigheid
zonder last of ruggespraak hun publieke functies zwaarwegend rekening houdend met en uitvoering gevend
aan het van kracht zijnde politiek/beleidsprogramma Natuurlijk Belang.
1.3.1 Bij afwijken van het politiek/beleidsprogramma van Natuurlijk Belang wordt via de partij website en een
partij Nieuwsbrief naar de leden adequaat beargumenteert waarom van het verenigingsstandpunt wordt
afgeweken.
1.3.2 Ingeval sprake is van op onderwerpen nog niet vastgesteld politiek/beleid door Natuurlijk Belang dan
kan het bestuur via een algemene ledenvergadering hiertoe een ledenraadpleging houden met als doel
politiek beleid vast te stellen, zodoende vanuit de vereniging richting te geven aan de leden in de publieke
functies.
1.4. De secretaris draagt zorg voor de ontvangstbevestiging en voor de inschrijving in het ledenregister. De
secretaris stuurt na aanmelding een ontvangstbevestiging en verwijst naar de website van Natuurlijk Belang
alwaar statuten, huishoudelijk reglement en het van kracht zijnde verkiezingsprogramma met daarin het
beschreven beleid, met eventuele aanvullingen, te vinden zijn.
1.5. Het lidmaatschap gaat in met de datum van de ontvangstbevestiging door de secretaris, dan wel van het
bestuursbesluit tot toelating en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
1.6. Opzegging van het lidmaatschap dient minimaal vier weken voor het einde van het kalenderjaar
schriftelijk of via email aan de secretaris kenbaar gemaakt te worden.
1.7. De rechten die aan het lidmaatschap zijn verbonden, kunnen worden uitgeoefend zodra aan de
jaarlijkse verplichting tot contributie is voldaan.
1.8. Met inachtneming van het in de statuten bepaalde heeft ieder lid het recht:
• algemene vergaderingen Natuurlijk Belang bij te wonen en deel te nemen aan de discussies;
• bestuursvergaderingen Natuurlijk Belang bij te wonen als toehoorder tenzij de bestuursvergadering
geheel of gedeeltelijk besloten is.
• zijn/haar stem uit te brengen op kandidaten Natuurlijk Belang voor de gemeenteraadsverkiezingen;
• deel uit te maken van werkgroepen en commissies Natuurlijk Belang en daarin zijn/haar stem uit te
brengen over de vaststelling van rapporten en adviezen;
• kandidaat te staan voor een bestuursfunctie Natuurlijk Belang;
• kandidaat te staan namens Natuurlijk Belang voor de gemeenteraad en/of het gemeentebestuur, dan
wel beschikbaar te zijn als fractieassistent (aanduiding van secretaris kan man of vrouw zijn) van
een gemeentelijke raadscommissie;
1.9. Alvorens te besluiten leden toe te laten aan werkgroepen, commissies, bestuursfuncties,
kandidaatstellingen in publieke functies kan het bestuur besluiten een onafhankelijk onderzoek in te (laten)
stellen. De aspirant-kandidaat wordt na het besluit tot onderzoek, direct door de secretaris schriftelijk of per
email op de hoogte gesteld dat een onafhankelijk onderzoek gaat plaatsvinden. Het besluit moet binnen 3
weken na aanmelding als aspirant-lid genomen worden. Het streven is het onderzoek binnen een maand af
te ronden. De aspirant-kandidaat wordt door het bestuur actief op de hoogte gehouden over de voortgang
van het onderzoek.
1.10. Behoudens met het bepaalde in de statuten Natuurlijk Belang zijn de rechten verbonden aan het
lidmaatschap niet overdraagbaar.
1.11. Behalve leden kent de vereniging ook nog ereleden en donateurs. In de statuten van Natuurlijk Belang
is artikel 4, lid1 t/m 5 op deze bijzondere verenigingsleden van toepassing.
2. Contributie
2.1. Algemene leden. De contributie voor een lid Natuurlijk Belang bedraagt minimaal € 40,00 per
kalenderjaar. Een kalenderjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
In geval van onvoldoende financiële draagkracht dan kan het bestuur besluiten van dit bedrag af te wijken,
waarbij het minimum contributie bedrag op € 20,00 per kalenderjaar is vastgesteld.
De contributie dient, voorafgaande aan het komende kalenderjaar, binnen één maand na aanmelding te zijn
voldaan. Betaling kan gebeuren door storting of overschrijving op de bankrekening van de vereniging..
Ongeacht het tijdstip van aanmelding als lid in een lopend jaar is de verschuldigde contributie
€ 40,00 per jaar. Contributie wordt één keer in de 4 jaar opnieuw vastgesteld tijdens een ALV.
2.2. Raadsleden Natuurlijk Belang betalen met ingang van hun installatiedatum tot het einde van deze
functie op vrijwillige basis een bijdrage van € 15,00 per maand
2.3. Leden als wethouder van Natuurlijk Belang betalen met ingang van installatiedatum tot het einde van
deze functie of na beëindiging van de wachtgeldregeling op vrijwillige basis een bijdrage van € 150,00 per
maand.
2.4 Donateurs van Natuurlijk Belang die zich bereid hebben verklaard Natuurlijk Belang financieel te steunen
betalen een bijdrage.
3. Algemene Ledenvergadering
3.1. De vereniging kent als hoogste orgaan de algemene vergadering welke minstens 1 keer per jaar
bijeenkomt. Zie artikel 15.2 t/m 4 van de statuten.
3.2. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen inzake onderwerpen die in een
tijdig verzonden uitnodiging, op de agenda, voor de betreffende vergadering zijn vermeld.
3.3 De stukken van de algemene vergadering worden per mail verspreid en gepubliceerd op de website van
Natuurlijk Belang.
3.4. Van de besluiten van de algemene vergadering wordt onder verantwoordelijkheid van de secretaris van
het bestuur een besluitenlijst vastgesteld. Op beknopte wijze worden de besluiten op de website van
Natuurlijk Belang geplaatst.
3.5. Bevoegdheid van de algemene vergadering:
• stelt het huishoudelijk reglement vast; wijzigingen/aanvullingen van het huishoudelijk reglement kunnen
worden aangebracht bij meerderheid van stemmen door de algemene vergadering; voorstellen daartoe
kunnen worden ingediend door het bestuur of tenminste 3 leden in een algemene vergadering;
wijzigingen/aanvullingen mogen niet in strijd zijn met de statuten van de Natuurlijk Belang of met
hetgeen elders in het huishoudelijk reglement onverlet in stand blijft.
• bepaalt het beleid van de Vereniging Natuurlijk Belang
• kiest de leden van het bestuur.
4. Bestuur
4.1. Het bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de vereniging. Belangrijk daarbij is de (leden)raadpleging.
4.2. Het bestuur bestaat uit tenminste 3 personen die door de algemene vergadering worden benoemd. Zie
voor benoeming en voordracht de statuten artikel 10, lid 1 t/m 5.
4.3. De artikelen 11, 12, 13 en 14 van de statuten zullen conform wetgeving en in het verlengde daarvan
conform besluitvorming in de algemene vergadering beslag krijgen.
5. Commissies
De vereniging kent de volgende commissies:
Vaste commissie:
1. De financiële commissie. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Indien nodig de volgende commissies:
2. De verkiezingscommissie. Deze commissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5 leden. Alle
leden worden op de algemene vergadering gekozen uit kandidaten, die zich hiervoor bij het bestuur
hebben aangemeld en/of door het bestuur zijn voorgedragen. Leden van de verkiezingscommissie
kunnen geen lid zijn van of kandidaat voor de gemeenteraad.
3. De politiek/beleidsprogrammacommissie. Deze commissie bestaat uit tenminste 3 en ten hoogste 5
leden. Het bestuur en de gemeenteraadsfractie wijzen elk een lid aan. Het overige lid of de overige
leden worden gekozen door de algemene vergadering
4. De geschillencommissie. Deze commissie bestaat uit 3 leden, die worden gekozen door de
algemene vergadering. De geschillencommissie kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris.
5.1. De financiële commissie (ook wel kas commissie genoemd)
5.1.1. Taak van de kas commissie
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het (dagelijks) bestuur en brengt aan de
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
Zie de statuten onder het kopje 'Jaarverslag – rekening en verantwoording' onder artikel 14.1 t/m7.
5.2. De verkiezingscommissie
5.2.1. Taak van de verkiezingscommissie:
Het uitvoeren van de kandidaatstellingsprocedure voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor uitvoering van
de procedurele werkzaamheden organiseert de verkiezingscommissie intern een kandidatencommissie met
een secretariaat.
5.2.2. Procedure van kandidaatstelling voor de gemeenteraad
Elk lid dat aan contributie – verplichtingen heeft voldaan en op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen
de leeftijd van achttien heeft bereikt, kan zich binnen een bepaalde termijn (schriftelijk) aanmelden als
kandidaat bij het secretariaat van de kandidatencommissie.
Bij aanmelding dient de kandidaat aan de volgende voorwaarden te voldoen:
• Kandidaat moet een ½ jaar lid zijn. Bestuur kan ontheffing verlenen
• de kandidaat verklaart geen lid te zijn van een andere politieke partij die eveneens zal deelnemen
aan de gemeenteraadsverkiezing in Ouder-Amstel.
• de kandidaat verstrekt alle persoonlijke gegevens, die relevant zijn voor het raadslidmaatschap
alsook die omtrent vorige en huidige verenigingsfuncties.
• de kandidaat verklaart zich bereid om bij directe verkiezing, dan wel binnen een half jaar bij
opvolging van een direct gekozene, het raadslidmaatschap te zullen aanvaarden.
• de kandidaat verklaart zich bereid na een eventuele verkiezing de vertegenwoordigende taak naar
behoren te vervullen, desgevraagd verantwoording af te leggen tegenover leden en bestuur van
Natuurlijk Belang. Voorts verklaart hij/zij afstand te doen van alle in de statuten en dit huishoudelijk
reglement onverenigbaar verklaarde functies in verenigingsverband. de kandidaat doet opgave van
beleidsonderdelen waarmee hij/zij zich in het bijzonder wil belasten.
Een kandidaat kan bij aanmelding een voorkeur uitspreken voor een onverkiesbare plaats op de
kandidatenlijst. Deze voorkeur wordt aan de stemgerechtigde leden bekend gemaakt.
Binnen zes weken na afloop van de aanmeldingstermijn doet de verkiezingscommissie van alle geldige
aanmeldingen met bijbehorende gegevens mededeling aan alle leden van Natuurlijk Belang.
De verkiezingscommissie verklaart een aanmelding ongeldig indien:
1. de kandidaat niet voldoet aan hiervoor gestelde voorwaarden
2. de gevraagde feitelijke gegevens bij aanmelding onjuist of onvolledig zijn
3. de bereidverklaringen niet of met beperkingen zijn gegeven
4. de aanmelding na het gepubliceerde sluitingstijdstip door de kandidatencommissie wordt
ontvangen
Indien de aanmelding geldig is bevonden en dus de kandidaat is aanvaard, doet de commissie hiervan zo
spoedig mogelijk, doch niet later dan 14 dagen na sluiting van de aanmeldingstermijn, mededeling aan de
betreffende kandidaat.
Indien de aanmelding niet geldig wordt beoordeeld, zendt de commissie hiervan binnen dezelfde termijn
bericht aan de betreffende kandidaat, met opgave van redenen. De kandidaat kan binnen 5 dagen na de
datum van de beslissing in beroep gaan bij de geschillencommissie, die binnen 10 dagen na de datum van
het beroep beslist.
Na het verstrijken van de aanmeldings- en beroepstermijnen wordt door de kandidatencommissie in overleg
met het bestuur een voorlopige rangorde van de kandidatenlijst opgesteld.
Op een uitgeschreven algemene vergadering waarvan het tijdstip minimaal 2 maanden voor de
verkiezingsdatum ligt, wordt de definitieve rangorde van de kandidatenlijst bepaald. Tevens wordt dan uit de
kandidatenlijst de lijsttrekker gekozen. Indien de gekozene in de voorlopige rangorde niet op de eerste plaats
stond, schuift deze nu op naar de eerste plaats, waardoor al die kandidaten, die aanvankelijk hoger op de
lijst stonden dan de thans gekozen lijsttrekker, een plaats op de lijst zakken. De overige kandidaten
behouden hun rangorde op de lijst, die nu definitief is vastgesteld.
Op dezelfde algemene vergadering als hierboven vermeld zal tevens de campagneleider mededeling doen
omtrent de te voeren verkiezingscampagne en zal hij/zij – voor zover nodig – een beroep doen op de
(aanwezige) leden het campagneteam te komen versterken of op andere wijze medewerking te verlenen.
5.3. De politiek/beleidsprogrammacommissie
5.3.1. Taak van de politiek/beleidsprogrammacommissie:
• voorafgaand aan gemeenteraadsverkiezing tijdig aanbieden van een concept
politiek/beleidsprogramma aan de algemene vergadering
• het opnemen van onderwerpen in het concept politiek/beleidsprogramma waarvan de commissie
meent dat die het meest zullen aanspreken bij de kiezers c.q. het best zullen aansluiten bij de alsdan
heersende actualiteit
• het uitnodigen van de leden om in de uitgeschreven algemene vergadering voorstellen te doen in het
concept politiek/beleidsprogramma
• Raadplegen van en het voorleggen ter goedkeuring aan de algemene vergadering van het concept
politiek/beleidsprogramma inclusief de daarin voorgestelde wijzigingen
5.3.2. Politiek/beleidsprogramma
5.3.3. Het actuele beleid van Natuurlijk Belang is vastgelegd in het politiek/beleidsprogramma ook wel
genoemd het verkiezingsprogramma.
5.3.4. De politiek/beleidsprogrammacommissie stelt een concept politiek/beleidsprogramma op en legt dit
concept tijdig voor aan de leden in een gelijktijdig door het bestuur over dit onderwerp uit te schrijven
algemene vergadering.
5.3.5. De leden wordt de mogelijkheid geboden om op het concept politiek/beleidsprogramma
schriftelijk/mondeling te reageren en op de algemene vergadering een en ander te bespreken en te
amenderen.
5.3.6. Vervolgens wordt in dezelfde algemene vergadering de leden gevraagd in te stemmen met een
voorlopig politiek/beleidsprogramma. Waarna de politiek/beleidsprogrammacommissie in de gelegenheid
wordt gesteld in de geest van het besprokene in de algemene vergadering het politiek/beleidsprogramma
definitief uit te werken.
5.3.7.Het verkiezingsprogramma wordt elke vier jaar geactualiseerd en herzien. Elke tussentijdse en
hernieuwde versie van het verkiezingsprogramma vereist goedkeuring van de algemene vergadering.
5.4. De geschillencommissie
5.4.1. Taak van de geschillencommissie:
• het beslechten van geschillen tussen:
– partijorganen onderling zoals tussen bestuur en een commissie;
– partijfunctionarissen onderling;
– partijleden enerzijds en partijorganen of partijfunctionarissen anderzijds
• het desgevraagd uitleggen van statuten en huishoudelijk reglement
• het beslissen in beroep bij niet – aanvaarding van een kandidaat voor de gemeenteraad
• het beslissen in beroep bij royement of niet – toelating van een lid aan werkgroepen, commissies,
bestuursfuncties, kandidaatstellingen in publieke functies
5.4.2. Procedure(s) behorende bij de taken van de geschillencommissie:
Elk geschil dient schriftelijk aanhangig te worden gemaakt en te worden toegezonden aan het secretariaat
van de vereniging.
Zodra een geschil in behandeling is genomen, informeert de geschillencommissie onverwijld de andere partij
alsook het bestuur.
Noch door de commissie, noch door het bestuur wordt omtrent een aanhangig gemaakt geschil enige
informatie aan derden verstrekt, tenzij dit – in overleg tussen commissie en bestuur – in het belang wordt
geacht van de oplossing van het geschil.
De geschillencommissie ziet erop toe, dat in de commissie geen leden zitting hebben, die bij het aanhangige
geschil persoonlijk betrokken zijn of kunnen zijn, of bloedverwant zijn van enige in het geschil betrokken
persoon.
De voorzitter van de geschillencommissie stelt de wijze van behandeling vast en verstrekt aan betrokken
partijen zo spoedig mogelijk afschrift van alle op het geschil betrekking hebbende stukken.
De geschillencommissie doet geen uitspraak dan nadat partijen in de gelegenheid zijn gesteld persoonlijk
gehoord te worden en de verdedigende partij in de gelegenheid is gesteld schriftelijk verweer in te dienen
binnen een door de geschillencommissie vast te stellen termijn.
De geschillencommissie beslist bij meerderheid van stemmen en doet uitspraak uiterlijk binnen 2 maanden,
na de dag, waarop het geschil aanhangig is gemaakt. De uitspraak wordt onverwijld aan de betrokken
partijen en het bestuur ter kennis gebracht.
Alle beslissingen van de geschillencommissie hebben onmiddellijk rechtskracht. Op deze beslissingen is
geen beroep mogelijk, behalve bij beslissingen van de geschillencommissie inzake het niet toelaten van een
lid aan werkgroepen, commissies, bestuursfuncties, kandidaatstellingen in publieke functies. Indien zo een
zaak zich voordoet en er gebruik gemaakt wordt van beroep, zie 5.1.1.d., wordt de beslissing van de
geschillencommissie door een onafhankelijke deskundige getoetst. De onafhankelijke deskundige brengt na
kennisneming en bestudering van alle relevante informatie op zeer korte termijn een zwaarwegend advies uit
aan de geschillencommissie. Op grond van dat advies neemt de geschillencommissie een onherroepelijke
beslissing.
De geschillencommissie heeft het recht de uitspraak en de inhoud van het geschil te publiceren in een aan
de leden van Natuurlijk Belang gerichte verenigingsuitgave, indien zij dit in het belang acht van de goede
naam van Natuurlijk Belang, een of meer van haar functionarissen of een of meer van haar gewone leden.
6.0 Reglement
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Wijzigingen of aanvullingen
van het huishoudelijk reglement kunnen worden aangebracht bij meerderheid van stemmen door de
algemene vergadering. Voorstellen daartoe kunnen worden ingediend door het bestuur of een groep van ten
minste vijf leden. Wijzigingen of aanvullingen mogen niet in strijd zijn met de statuten of met hetgeen elders
in het reglement onverlet in stand blijft. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of dit huishoudelijk
reglement niet voorzien, beslist de voorzitter.
7.0 Privacy
Op alle overeenkomsten en activiteiten van de vereniging Natuurlijk Belang is de privacyverklaring van
toepassing. De meest recente privacyverklaring is op de website gepubliceerd.
Aangenomen op: 1 februari 2019