Kinderopvang en onderwijs
Natuurlijk Belang wil in Ouder-Amstel een goed leefklimaat, waarbij kinderen veilig opgroeien en mogelijkheden tot ontplooiing krijgen.
Opvoeden van kinderen is de verantwoordelijkheid van de ouders. Indien er problemen zijn dan moet laagdrempelige hulp voorhanden zijn. De signalen van begeleiders en leerkrachten zijn van groot belang om adequate hulp te bieden.
In het geval dat de financiële situatie van het gezin een belemmering vormt voor de doorontwikkeling van kinderen wil Natuurlijk Belang dat de gemeente haar taak opneemt om met scholen, sportverenigingen en andere instellingen te overleggen ten einde de gewenste ontwikkeling te realiseren.
Het is logisch dat problemen van schooluitval e.d. van kinderen door het kernteam opgepakt worden zodat de juiste zorgbehoefte tijdig verstrekt wordt.
Duurzame huisvesting voor scholen is belangrijk. Kinderen behoren in een schone, veilige school onderwijs te krijgen.
Samenwerking van scholen met sportverenigingen, bibliotheken, het muziekcollectief is een must. Wij vinden dan dat daar een regierol voor de gemeente is weggelegd.

Welzijn en maatschappelijke ondersteuning
Natuurlijk Belang wil dat alle sociale voorzieningen toegankelijk, betaalbaar en bereikbaar zijn voor diegenen die daar recht op hebben. Het gaat hier om speciaal openbaar vervoer, aanpassing
van woningen, huishoudelijke hulpverlening en maaltijdvoorziening.
Goede zorg en ondersteuning met name voor de jeugd, ouderen en mensen met een beperking of te smalle beurs horen daarbij. Deze zorg moet aangeboden worden in een centraal gelegen gebouw in de dorpskern. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie en hulp, vereenzaming, verwaarlozing, dementie, et cetera. Dit alles drukt al zwaar op de samenleving maar die druk zal naar verwachting toenemen.
Het is daarom dat een laagdrempelige en goede eerste opvang dit moet helpen te voorkomen, voordat de samenleving geconfronteerd wordt met onoplosbare voortwoekerende
problemen.
Vertrouwen over en weer in de aanpak is belangrijk voor continuïteit en kwaliteit van de zorg. Natuurlijk Belang zal er op toezien dat voorzieningen niet sluipenderwijs verdwijnen.
Natuurlijk Belang vindt dat Buurthuis Waver voor de inwoners in de Waver moet blijven als ontmoetingsplek inclusief recreatie en educatie.
In Ouderkerk aan de Amstel is hiervoor niet alleen ‘de Bindelwijk’ maar ook 'het Dienstencentrum '(Coherente) en in Duivendrecht is het Dorpshuis.
Waar mogelijk moet het aanbod aan activiteiten voor jong en oud worden uitgebreid. Natuurlijk Belang vindt dat het Dorpshuis in Duivendrecht voor meer groepen op meerdere dagen toegankelijk moet zijn, waarbij bardiensten gegarandeerd worden