Welke aandacht is er voor bijen in onze gemeente?

De bijenstand neemt af in Nederland (en ook in de wereld), dit is ernstig te noemen voor onze leefomgeving.
Inwoners geven al een tijdje aan dat er in onze gemeente ook aandacht zou moeten zijn voor de bijen.

Daarom de volgende vragen:

 1. Heeft onze gemeente beleid tav beplanten van bloemen (biologisch bloemenzaad) die gunstig zijn voor bijen?
  Antwoord: Ja, in het groenbeheerplan is opgenomen dat soorten aangeplant en ingezaaid worden die de biodiversiteit bevorderen. Het thema biodiversiteit heeft onze aandacht in het opstellen van het integraal beleidsplan openbare ruimte (IBOR) dat naar verwachting eind 2019 aan de raad wordt aangeboden. Ook heeft de gemeenteraad ons hier al eerder toe opgeroepen in de motie Bij-vriendelijke gemeente die op 5 juli 2018 door de raad is aangenomen.
  .
 2. Zo ja, wat is het beleid? Zo nee, wat is er nodig om voor dit onderwerp beleid te maken?
  Antwoord: Ecologisch waardevolle bermen, ruigten en slootkanten worden pas gemaaid nadat de waardevolle soorten zaad hebben gevormd. Gemaaid gras wordt afgevoerd om te voorkomen dat verrijking van de bodem en overwoekering door ongewenste soorten optreedt. Bij aanplant van plantsoenen wordt rekening gehouden met voldoende variatie en de waarde van die soorten voor bijen. In bosplantsoen blijven afgestorven kruiden staan zodat de holle stengels kunnen dienen als overwinteringsplaats voor bijen. Waar mogelijk worden bij-vriendelijke bloembollenmengsels aangeplant. In het uitwerken van het IBOR wordt dit thema nog nader uitgediept..

Wij denken namelijk als Natuurlijke Belang dat het goed is voor onze gemeente om meer bij vriendelijke bloemen te planten.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend maandag 20 mei 2019
Antwoorden van college ontvangen op 6 juni 2019

Woekerende plant Japanse Duizendknoop

In dit artikel wordt gerept over de Japanse Duizendknoop.

Citaat  ‘De Japanse duizendknoop groeit zowel boven als onder grond als een malle en laat zich daarbij niet stoppen door gebouwen of bestrating. Door zich door openingen en scheuren te wurmen zorgt de plant voor schade aan gebouwen, woningen en rioolbuizen.’

 1. Is het college op de hoogte van deze plant en de schade die het kan hebben?
  Antwoord: Wij zijn op de hoogte van het bestaan van Japanse duizendknoop en wij hebben een inschatting gemaakt van de gevolgen daarvan voor de gemeente Ouder-Amstel. Er is nog geen apart beleid opgesteld. Volgens het college uitvoeringsprogramma 2018-2022 wordt er eind 2020 een nota opgesteld over overlast gevende planten en dieren inclusief financiële consequenties.
  .
 2. Is het college op de hoogte dat Amsterdam maatregelen gaat treffen tegen deze plant?
  Antwoord: Ja. Het genoemde budget is evenwel bijzonder hoog, namelijk zo’n € 30.000 per locatie. Voor de 10 locaties in Duivendrecht zou dat neerkomen op € 300.000. Dat is meer dan het totale jaarlijkse groenonderhoudsbudget.
  .
 3. In het meegestuurde kaart (zie bijlage), zie je dat deze plant ook in onze gemeente zich bevind.  Gaat het college actie ondernemen tegen groei van deze plant?
  Antwoord: Ja, naast de gangbare groenonderhoudswerkzaamheden laten we de Japanse duizendknoop in een zestal aparte maairondes afmaaien om zo de planten uit te putten. Of dit voldoende is om de planten te laten afsterven is nog niet bekend. Het zal zeker de verspreiding tegengaan omdat de planten afzwakken en er geen zaden gevormd worden.

Natuurlijk Belang – Jacques Bos
Vragen ingediend op maandag 20 mei 2019