GFT inzameling

Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder.

Tot onze grote verbazing staat in de folder GFT container onvoldoende informatie over keuzevrijheid b.v. het kunnen weigeren van de container. Ook wordt geen uitvraag gedaan waar inwoners behoefte aan hebben bij GFT inzameling (maatwerk). Ook is niets opgenomen over bovenwoningen waar er heel veel van zijn in onze gemeente. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld geen tuin en/of balkon en/of lift hebben. En dus geen (‘kleine’ 140L) container kunnen plaatsen in hun woning en/of niet de trap op/en af kunnen krijgen. Als fractie van Natuurlijk Belang hebben wij in meerdere commissies aandacht gevraagd voor het kunnen weigeren van de container en maatwerkinzameling van GFT bepleit.

Vragen

Kan het college aangeven wat de reden is dat voorgaande aspecten niet zijn opgenomen in de folder? En toelichten waarom geen informatie is opgenomen op de website van Ouder-Amstel of in het Weekblad van Ouder-Amstel?

Antwoord: Er is geen optie opgenomen om een minicontainer te weigeren, omdat deze optie naar de mening van het college van B&W geen promotie verdient. Promotie van de keuze om geen GFT-mincontainer te nemen staat haaks op de door de raad meegegeven uitgangspunten rondom restafval, en zou het gewenste milieurendement en de gewenste kostenbesparing dwarsbomen. Vanuit de door de raad omarmde doelstellingen van het reduceren van het restafval in Ouder-Amstel tot zo’n 100kg per persoon per huishouden in 2020, is het ophalen van GFT in minicontainers een belangrijk middel. De meest recente berekeningen laten zien dat in Ouder-Amstel op dit moment nog 265 kg restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Gemiddeld genomen zal het ophalen van GFT in een minicontainer voor zo’n 65 kg minder restafval per persoon zorgen. Ook vanuit het kostenaspect is een verlaging van het restafval gewenst, aangezien het belastingtarief op de verbranding van restafval toeneemt en dat via de afvalstoffenheffing doorbelast wordt aan onze inwoners. Daar komt bij dat met de invoering van diftar per 2021 in onze gemeente voor inwoners een nog veel directere relatie ontstaat tussen de hoeveelheid geproduceerd restafval en de kosten die zij kwijt zijn.
In dat licht vindt het college van B&W het van belang een serieuze optie te bieden om die hoeveelheid restafval te verminderen, in dit geval door het GFT er zo goed mogelijk uit te kunnen halen. De minicontainer blijkt daarvoor in zijn algemeenheid het beste middel te zijn in de laagbouw. Alternatieve manieren van GFT inzamelen, zoals in ondergrondse containers, bij het milieudepot of via kleinere bakken uit de tijd van de schillenboer, werken zowel vanuit milieu- als kostenoptiek niet afdoende. Deze afwegingen zijn meegenomen bij de opstelling van het beleid.
Het staat onze inwoners vrij om desgewenst contact met de gemeente te zoeken om aan te geven dat zij geen minicontainer aan huis wensen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, maar op basis van door de raad meegegeven kaders is dat naar de mening van het college van B&W over het algemeen dus geen verstandige keuze.

Kan het college aangeven hoe zij het verschil ziet tussen bovenwoningen en hoogbouwwoningen?

Antwoord: Wij hebben een folder gestuurd naar bovenwoningen met een mogelijkheid om beneden een container neer te zetten. Dat hebben wij gedefinieerd als het hebben van een gemeenschappelijke voortuin of andere gemeenschappelijke buitenruimte op de begane grond waar een minicontainer zou passen. Bovenwoningen waar dat niet voor geldt, alsmede de daadwerkelijke hoogbouw, wordt voor wat betreft GFT-inzameling meegenomen bij de invoering van diftar, waarbij er specifieke aandacht voor hoogbouw komt. 

Is het college het eens met de fractie van Natuurlijk Belang dat de huidige implementatie van GFT inzameling een gemiste kans is?

Zuinig op je inwoners.

Natuurlijk Belang vindt schoon, heel en veilig begrippen van wezenlijk belang, als het gaat om de openbare ruimte. Dit geldt in  het bijzonder voor fiets- en voetpaden, waarover in onze gemeente terecht klachten zijn geuit door inwoners. Het is daarom heel goed, dat na veel vijven en zessen de voor het fietsverkeer belangrijke ader de Slinger in Duivendrecht is opgepakt. Geen losliggende tegels meer of risico onderuit te gaan doordat een voorwiel een sleuf pakt.

De mooie woorden over participatie, waar het college sinds het stranden van de plannen voor het Kampje de mond vol van heeft, worden weersproken door de werkelijkheid. In Duivendrecht was voor de herontwikkeling van Entrada al meer dan twee jaar een adviesteam actief, dat in goede samenwerking met de ontwikkelaar WONAM optrok. In de laatste vergadering gaf de gemeente te kennen, dat de huidige adviesgroep voor Entrada opgeheven wordt. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Voor een nieuwe adviesgroep mogen alleen inwoners van Duivendrecht zich aanmelden. Hun aanmelding wordt beoordeeld door de gemeente en degenen, die geselecteerd worden, mogen hun inbreng leveren binnen de kaders van ‘adviseren plus’. Dit laatste is een trede op de door de gemeente gehanteerde participatieladder.

Dit nieuws kreeg bij Natuurlijk Belang de aandacht door een persbericht van een inwonersgroep genaamd ‘Duivendrecht in Balans’. In dit persbericht wordt gesproken over schijnparticipatie. Natuurlijk Belang wil hierover geen oordeel vellen, maar raadt de gemeente met klem aan dit sentiment niet te negeren. Wees transparant en zuinig op betrokken inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen, die bereid zijn een positieve inbreng te leveren.

Dolf van Muyden

Motie ‘watertappunten’ raadsvergadering 18 april ->> in afstemming

Antwoord: nee

Constaterende dat:

  1. In onze gemeente geen watertappunten zijn;
  2. Waternet kan voorzien in watertappunten;

Overwegende:

  1. Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl;
  2. Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten en onderweg water wil kunnen tappen;
  3. Een tappunt verbindt én gastvrij is;
  4. Tappunten bijdragen aan een positieve uitstraling.

Roept het college op:

Om voor de zomer 2019, samen met Waternet, te komen tot minimaal vier watertappunten, te plaatsen op:

  1. Het Dorpsplein in Duivendrecht;
  2. Het Kampje in Ouderkerk;
  3. Sluisplein in Ouderkerk.
  4. De Waver in de Ronde Hoep (fietsroute)

Wissel bij Natuurlijk Belang

Na vijf  jaar fractievoorzitterschap van Natuurlijk Belang wisselt Allan Blom van plaats met fractiegenoot Jacques Bos, met onmiddellijke ingang. En met gemengde gevoelens.

‘Ik heb altijd veel plezier gehad in het raadswerk. Vooral met de oude ploeg. Maar sinds de verkiezingen van vorig jaar en de nieuwe coalitie met deels andere fractievoorzitters, is de sfeer veranderd. Er is meer competitie, een stemming van: kijk mij eens. Tegelijkertijd wilde ik eindelijk wel weer eens wat meer mijn handen vrij hebben. Zodat ik meer tijd heb om direct contact te hebben met de inwoners – net als vroeger. Dus dan maak je een afweging…’ Aan het woord is Allan Blom, sinds 2014 fractievoorzitter van Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang is volgens de eigen website ‘dé lokale politieke partij van Ouder-Amstel’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Natuurlijk Belang twee zetels. De partij maakt geen deel uit van de coalitie. Vorig jaar stapte Jacques Bos over van D66, de partij waarvan hij acht jaar fractielid was geweest inclusief drie jaar fractievoorzitterschap, naar ‘meer couleur locale. Daarin onderscheiden wij ons van de landelijke partijen.’.

Blom: ‘Destijds was het de bedoeling dat Jacques mij halverwege de raadsperiode zou opvolgen. Dat wordt dus een jaar eerder.’ Blom blijft in de raad. Bos, accountant en net als Blom woonachtig in Duivendrecht: ‘Het is duidelijk dat je op een gegeven moment de kar gaat trekken. Doordat ik wat meer mijn mond opendoe, was ik al een beetje het gezicht van de partij geworden.’

Sinds zijn overstap naar de lokale partij is Bos met vernieuwde energie aan de slag gegaan. ‘Er komen nogal wat grote projecten op ons af. Daarbij worden de inwoners niet altijd betrokken zoals het zou moeten. Onze zorg is: hoe houd je de mensen aangehaakt. En hoe kunnen we in al dat omgevingsgeweld waarborgen dat Ouder-Amstel een mooie groene gemeente blijft, met een dorps karakter. Daar wil ik me voor inzetten.’

‘De komende tijd willen wij meer zichtbaar zijn. Signalen oppikken van inwoners, ondernemers, passanten. Goed luisteren wat de bevolking wil; je doet het samen met de mensen. Sommigen vergeten dat weleens, nadat ze verkozen zijn. Maar je moet ook duidelijk zijn als iets níet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek of door wettelijke regels. Het moet ook bij je partij passen natuurlijk. We voeren constructieve oppositie: we blijven kritisch naar het college, naar de politiek. Maar we zoeken ook de samenwerking tussen partijen, daar geloof ik in, zeker met de grote projecten die eraan komen. We willen het leefbaar houden hier. Blom: ‘Wij proberen een brug te slaan tussen bevolking en politiek.’