Schriftelijke vragen en antwoorden GFT inzameling: onvoldoende keuzevrijheid en (geen?) communicatie

Op donderdag 29 maart 2019 heeft Natuurlijk Belang de volgende schriftelijke vragen gesteld. Op 29 april ontvingen wij de antwoorden, zie onder.

Tot onze grote verbazing staat in de folder GFT container onvoldoende informatie over keuzevrijheid b.v. het kunnen weigeren van de container. Ook wordt geen uitvraag gedaan waar inwoners behoefte aan hebben bij GFT inzameling (maatwerk). Ook is niets opgenomen over bovenwoningen waar er heel veel van zijn in onze gemeente. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld geen tuin en/of balkon en/of lift hebben. En dus geen (‘kleine’ 140L) container kunnen plaatsen in hun woning en/of niet de trap op/en af kunnen krijgen. Als fractie van Natuurlijk Belang hebben wij in meerdere commissies aandacht gevraagd voor het kunnen weigeren van de container en maatwerkinzameling van GFT bepleit.
 
Vragen
Kan het college aangeven wat de reden is dat voorgaande aspecten niet zijn opgenomen in de folder? En toelichten waarom geen informatie is opgenomen op de website van Ouder-Amstel of in het Weekblad van Ouder-Amstel?
Antwoord: Er is geen optie opgenomen om een minicontainer te weigeren, omdat deze optie naar de mening van het college van B&W geen promotie verdient. Promotie van de keuze om geen GFT-mincontainer te nemen staat haaks op de door de raad meegegeven uitgangspunten rondom restafval, en zou het gewenste milieurendement en de gewenste kostenbesparing dwarsbomen. Vanuit de door de raad omarmde doelstellingen van het reduceren van het restafval in Ouder-Amstel tot zo’n 100kg per persoon per huishouden in 2020, is het ophalen van GFT in minicontainers een belangrijk middel. De meest recente berekeningen laten zien dat in Ouder-Amstel op dit moment nog 265 kg restafval per inwoner per jaar wordt geproduceerd. Gemiddeld genomen zal het ophalen van GFT in een minicontainer voor zo’n 65 kg minder restafval per persoon zorgen. Ook vanuit het kostenaspect is een verlaging van het restafval gewenst, aangezien het belastingtarief op de verbranding van restafval toeneemt en dat via de afvalstoffenheffing doorbelast wordt aan onze inwoners. Daar komt bij dat met de invoering van diftar per 2021 in onze gemeente voor inwoners een nog veel directere relatie ontstaat tussen de hoeveelheid geproduceerd restafval en de kosten die zij kwijt zijn.
In dat licht vindt het college van B&W het van belang een serieuze optie te bieden om die hoeveelheid restafval te verminderen, in dit geval door het GFT er zo goed mogelijk uit te kunnen halen. De minicontainer blijkt daarvoor in zijn algemeenheid het beste middel te zijn in de laagbouw. Alternatieve manieren van GFT inzamelen, zoals in ondergrondse containers, bij het milieudepot of via kleinere bakken uit de tijd van de schillenboer, werken zowel vanuit milieu- als kostenoptiek niet afdoende. Deze afwegingen zijn meegenomen bij de opstelling van het beleid.
Het staat onze inwoners vrij om desgewenst contact met de gemeente te zoeken om aan te geven dat zij geen minicontainer aan huis wensen. Dat verzoek wordt gehonoreerd, maar op basis van door de raad meegegeven kaders is dat naar de mening van het college van B&W over het algemeen dus geen verstandige keuze.
Kan het college aangeven hoe zij het verschil ziet tussen bovenwoningen en hoogbouwwoningen?
Antwoord: Wij hebben een folder gestuurd naar bovenwoningen met een mogelijkheid om beneden een container neer te zetten. Dat hebben wij gedefinieerd als het hebben van een gemeenschappelijke voortuin of andere gemeenschappelijke buitenruimte op de begane grond waar een minicontainer zou passen. Bovenwoningen waar dat niet voor geldt, alsmede de daadwerkelijke hoogbouw, wordt voor wat betreft GFT-inzameling meegenomen bij de invoering van diftar, waarbij er specifieke aandacht voor hoogbouw komt. 
Is het college het eens met de fractie van Natuurlijk Belang dat de huidige implementatie van GFT inzameling een gemiste kans is?
Antwoord: Nee

Column: Zuinig op je inwoners

Natuurlijk Belang vindt schoon, heel en veilig begrippen van wezenlijk belang, als het gaat om de openbare ruimte. Dit geldt in  het bijzonder voor fiets- en voetpaden, waarover in onze gemeente terecht klachten zijn geuit door inwoners. Het is daarom heel goed, dat na veel vijven en zessen de voor het fietsverkeer belangrijke ader de Slinger in Duivendrecht is opgepakt. Geen losliggende tegels meer of risico onderuit te gaan doordat een voorwiel een sleuf pakt.

De mooie woorden over participatie, waar het college sinds het stranden van de plannen voor het Kampje de mond vol van heeft, worden weersproken door de werkelijkheid. In Duivendrecht was voor de herontwikkeling van Entrada al meer dan twee jaar een adviesteam actief, dat in goede samenwerking met de ontwikkelaar WONAM optrok. In de laatste vergadering gaf de gemeente te kennen, dat de huidige adviesgroep voor Entrada opgeheven wordt. Een duidelijke reden werd niet gegeven. Voor een nieuwe adviesgroep mogen alleen inwoners van Duivendrecht zich aanmelden. Hun aanmelding wordt beoordeeld door de gemeente en degenen, die geselecteerd worden, mogen hun inbreng leveren binnen de kaders van ‘adviseren plus’. Dit laatste is een trede op de door de gemeente gehanteerde participatieladder.

Dit nieuws kreeg bij Natuurlijk Belang de aandacht door een persbericht van een inwonersgroep genaamd ‘Duivendrecht in Balans’. In dit persbericht wordt gesproken over schijnparticipatie. Natuurlijk Belang wil hierover geen oordeel vellen, maar raadt de gemeente met klem aan dit sentiment niet te negeren. Wees transparant en zuinig op betrokken inwoners en vertegenwoordigers van belangengroepen, die bereid zijn een positieve inbreng te leveren.

Dolf van Muyden – fractieassistent

Motie ‘watertappunten’ raadsvergadering 18 april ->> in afstemming

Constaterende dat:

 1. In onze gemeente geen watertappunten zijn;
 2. Waternet kan voorzien in watertappunten;

Overwegende:

 1. Dat water bijdraagt aan gezonde leefstijl;
 2. Maar liefst 87% van alle Nederlanders graag buiten en onderweg water wil kunnen tappen;
 3. Een tappunt verbindt én gastvrij is;
 4. Tappunten bijdragen aan een positieve uitstraling.

Roept het college op:

Om voor de zomer 2019, samen met Waternet, te komen tot minimaal vier watertappunten, te plaatsen op:

 1. Het Dorpsplein in Duivendrecht;
 2. Het Kampje in Ouderkerk;
 3. Sluisplein in Ouderkerk.
 4. De Waver in de Ronde Hoep (fietsroute)

Natuurlijk Belang feliciteert Dorpsplein Duivendrecht met 5e ster veiligheid!

Natuurlijk Belang was erbij en feliciteerde de ondernemers op het Dorpsplein Duivendrecht en de politie en de  brandweer met de 5e ster veiligheid.

Het eerste lustrum, proficiat!

Wissel bij Natuurlijk Belang ->> artikel Weekblad OA 3 april ’19

Na vijf  jaar fractievoorzitterschap van Natuurlijk Belang wisselt Allan Blom van plaats met fractiegenoot Jacques Bos, met onmiddellijke ingang. En met gemengde gevoelens.

‘Ik heb altijd veel plezier gehad in het raadswerk. Vooral met de oude ploeg. Maar sinds de verkiezingen van vorig jaar en de nieuwe coalitie met deels andere fractievoorzitters, is de sfeer veranderd. Er is meer competitie, een stemming van: kijk mij eens. Tegelijkertijd wilde ik eindelijk wel weer eens wat meer mijn handen vrij hebben. Zodat ik meer tijd heb om direct contact te hebben met de inwoners – net als vroeger. Dus dan maak je een afweging…’ Aan het woord is Allan Blom, sinds 2014 fractievoorzitter van Natuurlijk Belang.

Natuurlijk Belang is volgens de eigen website ‘dé lokale politieke partij van Ouder-Amstel’. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Natuurlijk Belang twee zetels. De partij maakt geen deel uit van de coalitie. Vorig jaar stapte Jacques Bos over van D66, de partij waarvan hij acht jaar fractielid was geweest inclusief drie jaar fractievoorzitterschap, naar ‘meer couleur locale. Daarin onderscheiden wij ons van de landelijke partijen.’.

Blom: ‘Destijds was het de bedoeling dat Jacques mij halverwege de raadsperiode zou opvolgen. Dat wordt dus een jaar eerder.’ Blom blijft in de raad. Bos, accountant en net als Blom woonachtig in Duivendrecht: ‘Het is duidelijk dat je op een gegeven moment de kar gaat trekken. Doordat ik wat meer mijn mond opendoe, was ik al een beetje het gezicht van de partij geworden.’

Sinds zijn overstap naar de lokale partij is Bos met vernieuwde energie aan de slag gegaan. ‘Er komen nogal wat grote projecten op ons af. Daarbij worden de inwoners niet altijd betrokken zoals het zou moeten. Onze zorg is: hoe houd je de mensen aangehaakt. En hoe kunnen we in al dat omgevingsgeweld waarborgen dat Ouder-Amstel een mooie groene gemeente blijft, met een dorps karakter. Daar wil ik me voor inzetten.’

‘De komende tijd willen wij meer zichtbaar zijn. Signalen oppikken van inwoners, ondernemers, passanten. Goed luisteren wat de bevolking wil; je doet het samen met de mensen. Sommigen vergeten dat weleens, nadat ze verkozen zijn. Maar je moet ook duidelijk zijn als iets níet mogelijk is, bijvoorbeeld vanwege geldgebrek of door wettelijke regels. Het moet ook bij je partij passen natuurlijk. We voeren constructieve oppositie: we blijven kritisch naar het college, naar de politiek. Maar we zoeken ook de samenwerking tussen partijen, daar geloof ik in, zeker met de grote projecten die eraan komen. We willen het leefbaar houden hier. Blom: ‘Wij proberen een brug te slaan tussen bevolking en politiek.’

Column: Daar praten we niet over

Als geboren en getogen Ouderkerkse heb ik de afgelopen jaren het dorp ruimtelijk zien veranderen. Wat betreft de toekomst van mijn mooie dorp ben ik ontzettend blij dat de laatste tijd dorpsgenoten aan College van Burgemeester en Wethouders hebben laten horen hoe zij denken over de gang van zaken betreffende mogelijke ruimtelijke veranderingen zoals over het Centrumplan Ouderkerk. De fractie van Natuurlijk Belang heeft haar mening samen met de PvdA op 31 januari 2019 op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt. Als Ouderkerkse maak ik mij dus grote zorgen over waar dat heengaat met het Centrumplan Ouderkerk.

Als fractieassistent houd ik mij bezig met vraagstukken behorend tot het sociaal domein. Onderdeel is het dossier hulpverlening, een kwestie waar huislijk geweld en kindermishandeling toe behoort. Zaken waarover het in het openbaar moeilijk praten is. Dat is ook wel begrijpelijk want het betreft veelal geweld achter de voordeur. Dat is privé en daar blijf je als overheid vanaf. Deze overheidsbenadering is gelukkig aan het kantelen als gevolg van zeer ernstige toename van huiselijk geweld en kindermishandeling in Ouder-Amstel en omliggende gemeenten. Zelfs in die mate dat de gemeenteraad eind januari unaniem besloten heeft voor huislijk geweld en kindermishandeling de capaciteit hulpverlening uit te breiden. Meer geld dus!

Ja, hoor ik u nu al denkend vragen, is in deze kwestie meer geld en middelen wel de enige en de juiste oplossing. Nee, natuurlijk niet, maar het kan, met de nadruk op kan, er toe bijdragen dat op de allereerste plaats deskundige hulpverlening aan kwaliteit wint want die moet beslist beter. Blijft de vraag of daarmee toegang tot kwalijke privéaangelegenheden zal verbeteren. Natuurlijk Belang heeft de indruk van wel maar ook op het terrein van voorkomen lijkt nog veel winst te behalen. De  gemeente zal daarin moeten investeren. Niet alleen met woorden maar vooral in daden waar op het sociale vlak voorbeeldgedrag uitgedragen wordt.

Pia Verheul
Fractieassistent Natuurlijk Belang

Natuurlijk Belang stemt tegen aanpassingen evenementenbeleid

Natuurlijk Belang vindt dat er een evenwichtig evenementenbeleid zou moeten zijn in onze mooie groene gemeente. Het college heeft tijdens de raadsvergadering van 31 januari 2019 voorgesteld om 15 kleine evenementen extra toe te staan aan de Ouderkerkerplas. Natuurlijk Belang heeft aangegeven dat deze uitbreiding bij de Ouderkerkerplas onwenselijk is en heeft tegen het collegevoorstel gestemd.  Een meerderheid van de raadsleden vond dit helaas niet en heeft het voorstel van het college aangenomen.

Gang van zaken centrumplan Ouderkerk a/d Amstel

Op donderdag 31 januari 2019 heeft Natuurlijk Belang, samen met de Partij van de Arbeid,  een motie van treurnis ingediend bij de gemeenteraad.

Natuurlijk Belang vindt het namelijk belangrijk dat het vertrouwen van de inwoners van onze dorpen volledig wordt hersteld. En er een frisse nieuwe start gemaakt moet worden maken met het centrumplan. Bij een nieuwe start hoort ook een andere verantwoordelijk wethouder voor dit project. En dat is niet de huidige wethouder mevrouw Korrel (CDA).  Helaas heeft het college de signalen van inwoners niet opgepakt en wordt op de ingeslagen weg doorgegaan. Wat is aangepast is, dat er een andere wethouder is naast gezet, Boomgaars (Groen Links)

Natuurlijk Belang blijft samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen de ontwikkelingen met betrekking tot het centrumplan intensief volgen.

Natuurlijk Belang is geschokt!

Zo wordt er met de berichtgeving aan de inwoners van Ouder-Amstel omgegaan! Bezorging Weekblad Ouder-Amstel deze week ‘op de stoep gegooid’. Natuurlijk Belang heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld wanneer de bezorging van het Weekblad van Ouder-Amstel nu écht serieus ter hand genomen wordt en inwoners de informatie van de gemeente wekelijks in hun brievenbus ontvangen.

Wij houden u op de hoogte!

Gelezen in het Weekblad voor Ouder-Amstel: Natuurlijk Belang bij de Open Tuinendag

De Open tuinendag zondag op Tuinpark Dijkzicht trok behoorlijk wat belangstelling, speciaal de historische tuin van Maria Hofker die door vrijwilligers onderhouden wordt. Ook enkele raadsleden van Ouder-Amstel (namelijk die van Natuurlijk Belang) bezochten de open dag. Dat was leuk voor de tientallen tuinders die vaak met veel zorg hun eigen stukje land onderhouden en daar trots op zijn. Ze vertelden met passie over het ontwerp van de tuin, de ontstaansgeschiedenis en de bloemen en planten die er groeien.

Natuurlijk Belang was op bezoek op de open-tuinen-dag bij volkstuin Dijkzicht. Wat een mooie tuinen! Meer dan super waard om deze groene oase te behouden in dit stedelijke gebied. Ofwel: Natuurlijk Belang wil dit behouden en zet zich in de gemeente Ouder-Amstel in voor de belangen van deze volkstuinhouders in Duivendrecht.

PERSBERICHT Natuurlijk Belang stelt belangrijke vragen over de laatste verkiezingen én over ons riool

In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 juni ’18 heeft Natuurlijk Belang twee belangrijke punten aan de orde gebracht, te weten de openbaarheid over de laatste verkiezingsuitslagen én over de kwaliteit en financiering van ons riool.

Verkiezingen maart 2018

Allereerst de vraag over de laatste verkiezingen. Dit betrof waarom er geen openheid wordt gegeven aan de inwoners. De portefeuillehouder, burgemeester Langenacker, gaf daarop als antwoord dat er wel degelijk openheid gegeven is. Er zijn hertellingen geweest die openbaar waren en daar zijn geen onrechtmatigheden bij gevonden. Verder moet de kieswet gevolgd worden en dat betekent dat nadat de nieuwe Raad geïnstalleerd is de stukken niet meer openbaar zijn en voor verdere vragen de kieswet aangehouden moet worden.

Kwaliteit en financiering van het riool

Daarnaast heeft Natuurlijk Belang ook een motie ingediend voor een ander belangrijk punt, namelijk de kwaliteit van ons riool en de omslag van de kosten naar de inwoners van Ouder-Amstel. Op dit moment zijn de kosten die wij betalen hoog in verhouding tot omliggende gemeenten en de vraag aan de wethouder was dan ook wat hiervan de reden is en of hij duidelijkheid hierover wilt geven.

De wethouder was het niet met alle punten in de motie van Natuurlijk Belang eens, maar zegde wel toe een overzicht aan de Raad te sturen met daarin de voorgenomen plannen met de uitgaven. Voor nu is dat voor Natuurlijk Belang voldoende. Natuurlijk Belang hoopt de stukken snel te ontvangen van het college en wil met de stukken verder onderzoeken wat ons als inwoners van Ouder-Amstel op gebied van rioolbeheer verder te wachten staat. Met deze toezegging van de wethouder heeft Natuurlijk Belang zijn motie ingetrokken.

Natuurlijk Belang
Allan Blom en Jacques Bos

Motie Natuurlijk Belang aardgas vrij bouwen nieuwbouw Zonnehof raadsbreed aangenomen

Op 19 april 2018 is tijdens de raadsvergadering de eerste motie van de raadsperiode 2018-2022 unaniem aangenomen. 

Persbericht 13 april 2018, Ouder-Amstel

Binnenkort wordt er gestart met de bouw van de woningen in het Zonnenhof in Duivendrecht.  In de commissie ruimte van 12 april jl. heeft Niek Heering , van de Stichting Vrienden van Duivendrecht, ingesproken over het onderwerp aardgas vrij bouwen in het Zonnenhof. De ontwikkelingen op het gebied van aardgas vrij bouwen gaan snel in Nederland. Natuurlijk Belang vindt dit onderwerp erg belangrijk.  Ministers Wiebes en Ollongren hebben gemeenten opgeroepen om in nieuwbouw wijken gasvrij te gaan bouwen. Wij vinden dan ook dat hier gehoor aan gegeven moet worden. Daarom gaat Natuurlijk Belang,  waarschijnlijk met andere partijen in de gemeenteraad, het college oproepen om samen met de uitvoerder van de bouw in het Zonnehof (de Nijs en partners) te komen tot aardgasvrije nieuwbouw. Dit voorstel (zie onder) zullen wij via een motie in de raadsvergadering van 19 april aanstaande inbrengen.

Jacques Bos, Natuurlijk Belang

Wat vond het college van de oproep de nieuwbouw Zonnehof zonder aardgas te bouwen? 
Op een raadsvraag aan het college op 12 april of de nieuwbouw in het Zonnehof aardgas gebouwd kan worden gaf de wethouder aan:
‘Ik ben blij dat u die vraag stelt want ik het begrepen dat daarnet ook over is ingesproken. Of dat kan? Dat kunnen wij als gemeente helaas niet bepalen. Het college zou het heel graag willen. Het college is al eerder hierover met De Nijs in gesprek gegaan. Het feit is dat we al jaren geleden met een aanbieder in zee zijn gegaan en geen aanbesteding hebben gedaan. Als je geen aanbesteding doet kun je geen aanvullende eisen stellen want dan moet je volgens de aanbestedingswet aanbesteding doen. Dus het feit dat wij destijds hebben gekozen voor een partij betekent dat wij geen aanvullende eisen kunnen stellen en dat wij die dus niet kunnen afdwingen. Neemt niet weg dat wij het heel graag willen en om die reden dus ook al eerder hierover met de bouwer het gesprek zijn aangegaan. Op dat moment was de bouwer nog niet van zins om daarin mee te gaan. Maar we kunnen het natuurlijk opnieuw op de agenda zetten. U zou ons ook natuurlijk nog een handje kunnen helpen daarin om het opnieuw op de agenda te zetten. En ja, ook als vanuit de maatschappij enige druk daarop komt dan kan dat ook geen kwaad.’

Motie Natuurlijk Belang – Vreemd aan de Orde van de Dag –  #VANGASLOS Nieuwbouw Zonnehof Duivendrecht

De gemeenteraad van Ouder-Amstel bijeen in haar vergadering op 19 april 2018

Constaterende, dat:

 • Van Rijkswege alle gemeenten in 2021 een planning moeten hebben (een warmteplan) van de transitie naar aardgasvrij, gericht op een CO2-arme gebouwde omgeving in 2050.
 • Op 1 februari 2018 alle gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam de Intentieovereenkomst aardgasvrije Nieuwbouw Metropoolregio Amsterdam hebben ondertekend;
 • Ministers Ollongren en Wiebes in hun brief van 3 april jl. aan alle Nederlandse gemeenten de oproep hebben gedaan om, ondanks dat op korte termijn te ontwikkelen nieuwbouwlocaties al eerder zijn ontworpen met een gasaansluiting, in overleg met betrokken partijen bezien moet worden wat de mogelijkheden zijn om deze locaties alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van de nieuwe woningen te vertragen;
 • De Nijs is een top familiebedrijf is en zich beroept zich erop een groot verantwoordelijkheidsbesef. Zaken als veiligheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid staan hoog bij hen in het vaandel. Zij zich committeren aan de 5 pijlers van Bewuste Bouwers en krijgen daarvoor op 1 juni 2018 een certificaat uitgereikt.

Overwegende , dat:

 • Verspilling van grondstoffen en middelen zoveel mogelijk moet worden voorkomen;
 • Het versnellen van de energietransitie in de gebouwde omgeving en het aardgasvrij maken van bestaande en nieuwe wijken urgent en uitdagend en de gemeente Ouder-Amstel daar aan wil bijdragen.

Verzoekt het college:

 • In aansluiting op de oproep van Ministers Ollongren en Wiebes in overleg met De Nijs te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de nieuwbouwlocatie Zonnehof alsnog aardgasvrij op te leveren, zonder de bouw van nieuwe woningen te vertragen en dit alles voor het zomerreces 2018 terug te koppelen aan de gemeenteraad.
 • Vanaf heden voor alle lopende bouwprojecten de mogelijkheid te onderzoeken om deze (alsnog) aardgasloos aan te sluiten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang, Allan Blom
GroenLinks, Linda Muusses
PvdA, Jan Alberts
VVD, Frans Slats
D66, Sybrig van Keep
Ouder-Amstel Anders, Paulette Koek-Baks

Persbericht: Natuurlijk Belang voor betaalbare en duurzame woningen voor inwoners Ouder-Amstel

Persbericht Natuurlijk Belang, De Lokale Partij van Ouder-Amstel

Ouder-Amstel, 19 maart  2018

Natuurlijk Belang voor betaalbare en duurzame woningen voor inwoners Ouder-Amstel

Met de komst van de Nieuwe Kern (DNK) en de ontwikkeling van Entrada komen er bijna 5.000 woningen bij in onze gemeente.  Dat is een grote uitdaging.  Natuurlijk Belang is er dan ook voor dat er zoveel  mogelijk voor het middensegment gebouwd wordt. Er moeten betaalbare huur- en koopwoningen komen.  Het is bijna onmogelijk voor gezinnen en starters iets betaalbaars te krijgen. Inwoners uit Ouderkerk en Duivendrecht moeten een meer dan goede kans krijgen op de woningmarkt in onze gemeente.  Daarnaast moet er uiteraard duurzaam gebouwd worden, duurzame woningen dus.  Waarbij de lasten voor de bewoners laag blijven. Zo ook willen wij geen hoogbouw, dit past niet bij het dorpse karakter van onze mooie gemeente. Zo moet de Nieuwe Kern en  Entrada een mooie groene wijk worden. Natuurlijk Belang gaat zich hiervoor hard maken de komende periode.  

Jacques Bos

Natuurlijk Belang, Dé Lokale Partij van Ouder-Amstel

Luister naar het radiointerview van JammFM waar Natuurlijk Belang voor staat

Zaterdag 17 maart 2018 op plein en straat een Levend Kieskompas in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De koudste 17e maart o o i t , met een gevoelstemperatuur van – 10 graden.

Maar ook zich warmlopende politici, waaronder alle leden van de kieslijst van dé lokale partij in onze gemeente van lijst 7 bij elkaar in de stands in Duivendrecht en Ouderkerk om alle vragen van inwoners te beantwoorden.

De lokale omroep JammFM interviewde live onze nummer 2 op de kieslijst Jacques Bos.
Klik hier om het radiointerview te beluisteren (4 min) waar Natuurlijk Belang in hoofdlijnen voor staat.

Wie is als winnaar uit de bus komen van het NH Radiodebat op 16 maart??

.
Gisteravond, nadat andere politieke partijen al de handdoek in de ring hadden gegooid, bleef het in een nek-aan-nek race in het NH radiodebat o.l.v. verslaggever Tom Staal met de partijen uit Zandvoort, Hoorn en vanuit Ouder-Amstel Natuurlijk Belang tot het eind toe heel erg spannend. Wie zou als winnaar uit de bus komen? Dat waren de dames Ans Quirijnen (nr 7 op de kieslijst) en Jo Blom (nr. 5 op de kieslijs) van Natuurlijk Belang! Gefeliciteerd dames en goed gedaan! Zie onderstaande reactie aan Ans van de redacteur Thomas de Jong:
.
.
.
Dag Ans,
Onwijs bedankt voor je aanwezigheid bij de uitzending. We hebben van je genoten! Mijn complimenten voor hoe je je staande hield in de chaos. Ik heb op internet goede reacties gelezen op de uitzending, en de meeste daarvan waren speciaal gericht op jou en Natuurlijk Belang. En dat laat ik je natuurlijk graag weten.
Ik hoop dat je het, ondanks het onverwachte bezoek (waar ik ook niets van wist), als een prettige uitzending hebt ervaren.
Heel veel succes met de campagne en wellicht tot weerziens!
Thomas de Jong
Verslaggeving NH Radio