Knallen aan de Kade . . . Natuurlijk Belang stelt vragen.

Sinds 18 november, toen er schoten klonken bij de wasstraat aan de Industrieweg, zijn de bewoners aan de Molenkade echt boos. Er is een vermoeden dat er drugs wordt gedeald vanuit elkaar passerende of stilstaande auto’s. Onder de inwoners is er vrees voor situaties die uit de hand kunnen lopen. En men vraagt zich af wat onze gemeente doet met betrekking tot de veiligheid rond het industrieterrein bij de Molenkade in Duivendrecht.  Men heeft het idee dat Ouderkerk wel heel ver weg is.  Vandaar dat Natuurlijk Belang vragen heeft gesteld aan het college, over de situatie bij het industrieterrein bij de Molenkade.  Of er meer gesurveilleerd kan worden door de politie, in de avond en nacht?   En het gevoel van onveiligheid weggenomen kan worden. 

Een begroting onder druk.

Wederom ligt er een begroting die onder druk staat.  Ondanks een goed draaiende economie heeft onze gemeente moeite met de broek ophouden.
De oplossing is lastenverzwaring voor onze inwoners. 
Het college en de coalitie zouden zich vooraf moeten bedenken wat de kosteneffecten zijn van maatregelen en projecten. En wij als raad moeten ons afvragen of het nodig is om zoveel geld te besteden. 
Als voorbeeld hiervan het speelplekkenbeleid. Kosten bijna 5 ton.  Het beleid vinden wij nodig. Maar met zoveel geld? 

Met de komst van DUO zouden wij als gemeente gebruik kunnen maken van gedeelde expertise. Helaas gebeurt dit nauwelijks volgens ons. Nog steeds veel inhuur van derden. 

Een moeilijk dossier is afval waarbij de kosten voor onze inwoners fors stijgen. Natuurlijk Belang maakt zich zorgen over de invoering van Diftar. Het college heeft beloofd dat met de invoering van het pasjessysteem onze inwoners minder gaan betalen.  Wij betwijfelen dat omdat mensen in flats of bovenwoningen helemaal geen diftar kunnen toepassen. Zij gaan meebetalen aan een systeem wat voor hen niet werkt.  Natuurlijk zijn wij ervoor dat de vervuiler betaald. Wellicht zijn er betere oplossingen.  

Om met een positief punt te eindigen. Het college heeft de gemeenteraad vroegtijdig betrokken met het opstellen van de begroting. Dat wordt zeer gewaardeerd.  Nu nog onze inwoners op tijd betrekken bij de plannen die hun raken. 

Jacques Bos
Natuurlijk Belang

Onderhoud bij Metrostation Van de Madeweg

Natuurlijk Belang constateert dat bij het Metro Station Van de Madeweg dat het groen onderhoud daar tekort schiet. Struiken en onkruid groeit gewoon door het fietsenrek heen. Daarnaast staan er veel fietswrakken die niet opgeruimd worden. De hele omgeving oogt vuil en onverzorgd wat ook weer niet bijdraagt aan het veiligheidsgevoel van de gebruiker. Daarom hebben wij een motie hierover ingediend waarbij we het college oproepen om voor het einde van dit jaar alle fietswrakken te verwijderen en met Amsterdam afspraken te maken over het feit dat zij verantwoordelijk daar zijn voor het groen onderhoud

Beperken lasten inwoners Ouder-Amstel

De lastendruk voor onze inwoners stijgt aanzienlijk in de voorgestelde begroting voor het komend jaar. Natuurlijk Belang streeft er dan ook naar om de lastenverzwaring voor onze inwoners zoveel mogelijk te beperken. Daarom heeft Natuurlijk Belang het initiatief genomen om samen met de andere partijen een amendement in te dienen met het voorstel om de rioolheffing voor het komend jaar met € 20,00 te verlagen tot een bedrag van € 268,45.
Als we niets zouden doen waren wij het komend jaar, in vergelijking met de regio, de duurste gemeente voor wat betreft de rioolheffing. Tijdens de afgelopen Gemeente Raadsvergadering is dit amendement door alle partijen op Groen Links na, aangenomen

Motie Huisvestigingsverordening 2020 aangenomen

De motie die Natuurlijk Belang samen met D66 heeft ingediend is tijdens de Raadsvergadering afgelopen donderdag aangenomen.

In deze motie wordt het college opgedragen om de  mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestigingsvergunning aan woningzoekenden die tenminste zes jaar onafgebroken ingezetenen zijn van de gemeente.

En daarnaast hier ook gebruik van te maken zodat jongeren die op zoek zijn naar een woning en nog bij hun ouders wonen of ouderen die op zoek zijn naar een kleinere woning extra inschrijfduur krijgen waardoor zij eerder in aanmerking kunnen komen voor een woning.

Hieronder staat de volledige motie afgedrukt

Motie
Huisvestingsverordening 2020
De Gemeenteraad in vergadering bijeen op 31 oktober 2019:

Constaterende dat:
1. Er in de gemeente woningzoekenden zijn, die geen passende woning kunnen vinden;
2. De gemeente aangesloten is bij WoningNet Stadsregio Amsterdam;

Onder 1. genoemde ingezetenen van de gemeente onder andere binnen de volgende categorieën vallen:
            –  Jong volwassenen, die nog bij hun ouders thuis wonen;
            –  Ouderen, van wie de kinderen het huis uit zijn en die op zoek zijn naar een kleinere, geschikte woning.

Overwegende dat:

De Huisvestingwet 2014 de mogelijkheid biedt aan de gemeenteraad om te bepalen aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente, voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning;

Draagt het College op:

De mogelijkheden te onderzoeken, die WoningNet biedt om voorrang te geven bij verlening van een huisvestingsvergunning aan woningzoekenden, die ten minste zes jaar onafgebroken ingezetene zijn van de gemeente om speciale doelgroepen extra inschrijfduur toe te kennen,
en
Hierbij gebruik te maken van de mogelijkheden, die Huisvestingwet 2014, in het bijzonder in Artikel 14, biedt.
En gaat over tot de orde van de dag.

Natuurlijk Belang,                                           D66
Jacques Bos                                                   Sybrig van Keep